Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

FEVU's initiativer på baggrund af lærepladsaftale 2022-2026

Her finder du spørgsmål og svar om FEVU's indsats for at forøge lærepladskapaciteten på social- og sundhedsassistentuddannelsen på baggrund af lærepladsaftalen

På baggrund af Lærepladsaftalen 2022-2026 har FEVU igangsat et arbejde sammen med LUU'erne for at undgå flaskehalsproblemer i psykiatrioplæringen.

Med et øget optag og en ambition om, at flere elever gennemfører uddannelsen, er det en bunden opgave at øge lærepladskapaciteten på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Der er allerede i dag flaskehalsproblematikker ift. lærepladskapacitet på oplæring 2 (psykiatri).

Derfor har FEVU kontaktet LUU'erne for at igangsætte arbejdet med at sikre en lokal løsning af lærepladskapaciteten.

Parterne er enige om at:

  1. tydeliggøre, at oplæringsmulighederne kan omfatte alle lærepladser, hvor eleven møder psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i et sammenhængende sundhedsvæsen fx også på social-, demens- og handicapområdet i regioner og kommuner.
  2. præcisere mulighederne for at afvikle oplæring 2 på det regionale socialområde.
  3. fjerne de nuværende krav i uddannelsesordningen om, at en del af eleverne skal have en kombination mellem socialpsykiatri og demens/misbrugsområdet.  

Der ændres ikke på de eksisterende oplæringsmuligheder inden for den regionale psykiatri og den kommunale socialpsykiatri.

For så vidt punkt 1 og 2 har Regionerne lokalt igangsat en afsøgning/afdækning af mulighederne for at anvende hhv. socialområdet og handicapområdet, så der med den udvidede kapacitet bliver taget højde for, at lærestederne kan sikre den nødvendige oplæring ift. uddannelsens mål.

Det kræver en ændring af uddannelsesordningen, før det regionale socialområde formelt kan inddrages som lærepladskapacitet i regionerne. Det samme er tilfældet for punkt 3, der adresserer det eksisterende krav om kombinationsforløb i den kommunale oplæring 2 (psykiatri). Fjernelse af dette krav forudsætter ligeledes en ændring af uddannelsesordningen. Disse ændringer vil formelt set først slå igennem, når en ny uddannelsesordning udstedes sommeren 2022.

Parterne er imidlertid enige om at se bort fra disse krav, indtil en ny uddannelsesordning er udstedt. FEVU vil derfor tilskynde parterne til lokalt at tage de nye muligheder i lærepladsaftalen i brug.

FEVU har bedt LUU'erne om, at de lokalt hurtigst muligt får igangsat arbejdet med at øge kapaciteten af oplæring 2 (psykiatri) og foreslår, at det lokale uddannelsesudvalg indledningsvist afdækker:

  • Den aktuelle lærepladskapacitet (oplæring 2) .
  • En fremskrivning af kapacitetsbehovet på kort og lidt længere sigt – med afsæt i objektive faktorer som optag/fastholdelse mv.
  • Beskrivelse af særlige kendetegn ved den aktuelle lærepladspladskapacitet – samt oplæg fra hhv. region og kommuner om udvidelsesmuligheder jf. ovenstående.  
  • Drøfte oplæringsforberedende tiltag i regi af SOSU-skolerne, så eleverne gennem skoleundervisning opnår kendskab til det sociale område i regionerne.

På baggrund af dette afdækkende og forberedende arbejde håber FEVU, at man lokalt finder et tilstrækkeligt antal nye lærepladser, så det nødvendige antal uddannelsesaftaler kan indgås.

FAQ

Hvorfor er det kun praktik 2, som adresseres?

Det er en bunden opgave for parterne i henhold til Lærepladsaftalen at opnå tilstrækkeligt antal lærepladser til, at alle ansatte elever kan gennemføre deres uddannelse. Det psykiatriske område udgør en flaskehals i forhold til at kunne tilbyde lærepladser til alle elever gennem hele uddannelsen, og det er derfor, parterne i første omgang fokuserer på kapaciteten for oplæring 2. 

Der er endvidere et behov for at præcisere muligheden for at afvikle oplæring 2 på det regionale socialområde og fjerne de nuværende krav i uddannelsesordningen om, at en del af eleverne skal have en kombination mellem socialpsykiatri og demens-/misbrugsområdet i den kommunale psykiatrioplæring.

Skal en evt. indledende afdækning gennemføres, inden nye lærepladser på socialområdet tages i brug?

Det lokale uddannelsesudvalg kan tilrettelægge arbejdet med afdækning af behov og muligheder og ibrugtagning af nye lærepladser i den rækkefølge, man kan blive enige om det lokalt. Det er vigtigt, at nye lærepladser inddrages i arbejdet, når det er muligt.

Denne afdækning må ikke forsinke ibrugtagning af relevante lærepladser på det sociale område. Ibrugtagelse af nye lærepladser skal ikke afvente en afdækning af området.

Skal nye lærepladser søge godkendelse i FEVU?

Ved udvidelse af antal lærepladser gælder der de sædvanlige regler for godkendelse af læresteder.

Nye læresteder inden for koncernen (kommunen/regionen) skal ikke godkendes af FEVU. En selvejende institution, som har driftsaftale med en kommune eller region, skal ikke søge særskilt godkendelse som lærested, men falder ind under den koncerngodkendelse, som kommunen/regionen har.

Kommunen og regionen skal give skolen besked om, hvor der er oprettet læresteder, og lærestederne skal offentliggøres på www.praktikpladsen.dk.

Private institutioner eller virksomheder, som ønsker at ansætte og uddanne social- og sundhedsassistentelever, skal godkendes af det faglige udvalg (FEVU).

Se mere om godkendelse af lærepladser

 

Hvor findes yderligere oplysninger til afdækning af kapacitetsbehovet?

Yderligere oplysninger om kapacitetsbehov, herunder optag og fastholdelse kan bl.a. findes her:

Læs lærepladsaftalen om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026

Read more