Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
11-01-2022

AMU: Nedlagte uddannelser og uddannelser på vej

En række AMU-uddannelser er blevet nedlagt i efteråret 2021, mens der også er en række nye uddannelser på vej i 2022.

Det pædagogiske område 

Dagtilbudsområdet

Der er fortsat fokus på revisioner og nye AMU-uddannelser på dagtilbudsområdet, som støtter op om de aktuelle, politiske indsatser.

De to basisuddannelser Arbejdet som dagplejer og Pædagogmedhjælpere i dagtilbud er blevet revideret, så de lever op til, at medarbejderen kan arbejde ud fra tilgange, begreber og metoder jf. 'Den styrkede pædagogiske læreplan'. Fra det faglige udvalg har der særligt været et ønske om, at få skærpet beskrivelsen af det faglige grundlag som dagplejer ved at sætte fokus på kerneopgaven.

På samme måde er basisuddannelsen for pædagogmedhjælpere i SFO blevet revideret i forhold til et skærpet pædagogisk grundlag og et sammenhængende tilbud mellem dagtilbud, skole og fritidsordninger.

Uddannelsen Barnet første 1000 dage er en ny uddannelse, der handler om det vigtige omsorgs- og relationsarbejde til de yngste børn i dagtilbud. Uddannelsen er baseret på 1000-dage programmet (Finanslovsaftalen 2019) og blev godkendt i december 2021.

Endelig har uddannelsen Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet fået den nye titel Evaluering af pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud med skærpet fokus på konkrete evalueringsformer i den praktiske, pædagogiske hverdag. Fra udvalgets side har ønsket været at få inddraget børneperspektivet i evalueringer og at få begrebet evalueringskultur med som en vigtig udviklingsmæssig del af praksis.  

 

Det specialpædagogiske område 

I starten af 2020 fik FEVU udarbejdet rapporten Udvikling i AMU-målgruppens jobprofil, rolle og arbejdsproces på det socialpsykiatriske jobområde”.

Rapporten sammenfatter analysens resultater i form af en beskrivelse af aktuelle kompetencekrav, en udviklet model om faglighed i socialpsykiatrien samt anbefalinger om udvikling af AMU-uddannelserne. Især lægges der op til to områder, som er centrale for optimering af AMU-udbuddet: Uddannelse der kan understøtte borgerens deltagelse i samfundslivet, og uddannelse, der kan understøtte tværfaglig koordination.

Der er derfor to nye uddannelser på vej:

  • Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien
  • Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

Uddannelserne blev godkendt december 2021. 

Der bliver arbejdet med yderligere revisioner af uddannelser på det socialpsykiatriske område i 2022.

 

Social- og sundhedsområdet 

En række uddannelser, der støtter op om rekrutteringsdagsordenen, er på vej.

I øjeblikket ses der desuden på justeringer af uddannelser, der anvendes i forbindelse med seks ugers jobrettet AMU-uddannelse til ledige, herunder fleksible prøveformer.

Med fokus på basale, digitale kompetencer til medarbejdergrupper på FEVU’s område og fleksibel tilrettelæggelse forventes en ny uddannelse igangsat primo 2022. Desuden har FEVU fået bevilliget midler til en ny analyse ”Digital læring i FEVU’s arbejdsmarkedsuddannelser”, som skal hjælpe med at skabe retning for digitalisering af AMU-udbuddet.

På oplæringsvejlederområdet forventes en række nye uddannelser sidst på foråret 2022 bl.a. ift. digitale oplæringsvejlederkompetencer og en særlig ny uddannelse om simulation som pædagogisk metode til bl.a. oplæringsvejledere. Ønsket om en simulationsuddannelse udspringer af  det igangværende projekt ”Simulation som det tredje læringsrum i social-og sundhedsuddannelsen”, som en lang række SOSU-skoler, Undervisningsministeriet og Videnscenter for Velfærdsteknologi er gået sammen om.     

Som efteruddannelsestilbud udvikles pt. uddannelsen Projekt og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Uddannelsen henvender sig til bl.a. social-og sundhedsassistenter, der gerne vil arbejde med udviklingsarbejde.

Endelig nedlægges uddannelsen Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid19, da uddannelsens målgruppefokus ikke længere er relevant. Det anbefales at anvende øvrige AMU-uddannelser – se mere under ”Rekruttering – AMU som redskab til uddannelse fra ufaglært til faglært”.
 

Her er en komplet liste over udgåede og kommende AMU-uddannelser.