Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Titel

5286-1

Hvad fejler den syge?

5285-2

Forflytning og speciallejring

49994

REM- og lydfeltsmålinger

49986

Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat

49980

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

49933

Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

49923

Barnets første 1000 dage

49908

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

49895

Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien

49857

Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

49856

Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger

49848

Arbejdet som dagplejer

49846

Børns leg og den legende tilgang

49836

Neurofysiologisk monitorering

49833

Børneaudiologi og kommunikation

49801

Sterilassistent

49793

Børn, natur og udeliv

49790

Kultur, æstetik og fællesskab

49780

Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde

49777

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

49776

Børns alsidige personlige udvikling

49775

Børns sociale udvikling

49774

Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

49762

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2

49760

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1

49655

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

49637

Palliativ omsorg for mennesker med demens

49567

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.

49545

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

49492

De retlige rammers betydning for plejefamilien

49489

Medvirken ved medicinadministration

49456

Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse

49376

Samarbejde i teams

49241

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

49092

Sygepleje til den akut syge indlagte patient

48979

Professionalisering af faglige relationer

48880

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

48879

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I

48765

Børn og unge med angst

48735

Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2

48734

Børns motorik, sansning og bevægelse 1

48733

Børn med sproglige udfordringer 3

48732

Børns kommunikation og sprog 2

48731

Børns sproglige udvikling 1

48730

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

48729

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

48726

Arbejdet med børn i udsatte positioner

48720

Klinisk psykiatrisk praksis

48706

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

48703

Deeskalerende kommunikation

48698

Unge i udsatte positioner

48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

48668

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

48667

Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

48600

Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

48596

Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job

48571

Arbejdet som netværksplejefamilie

48570

Faglig styring og dokumentation i FS III

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

48563

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

48489

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

48478

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

48431

Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde

48430

Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

48415

Voksenhandicap - aldring og demens

48402

Borgere med multisygdomme

48390

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

48384

Den styrkede pædagogiske læreplan

48383

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

48382

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

48381

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

48352

Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter

48351

Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere

48295

Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik

48289

Det retspsykiatriske omsorgsarbejde

48267

Portørens arbejde i kapelfunktionen

48217

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

48216

Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels

48215

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

48116

Arbejdet som omsorgsmedhjælper

48103

Portørens og hosp.serv. ass. arbejde i FAM

48102

Farmakologi i psykiatrien

48101

Medicinadministration

48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

48093

Kliniske opgaver i almen praksis

48089

Sang & musik i relationen med mennesker med demens

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

47982

Understøttende undervisning i folkeskolen

47981

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

47971

Pt. med demens på somatisk sygehus

47970

Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus

47969

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

47968

Injektion af medicin

47941

Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

47940

Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

47876

Pleje af den svært overvægtige borger

47873

Arbejdet som familieplejer

47871

Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug

47820

Borgernær forløbskoordination

47749

Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet

47748

Assistenten som nøgleperson

47733

Klinisk observation, refleksion og handling

47732

Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

47687

Teknikker til undersøgelse af neuropatier

47686

Undersøgelse af epilepsianfald i praksis

47684

Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser

47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi

47671

Faglig skrivning

47670

Faglig læsning

47669

Grundlæggende faglig matematik

47668

Grundlæggende faglig regning

47632

Den personlige uddannelses- og jobplan

47485

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I

47468

Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk

47396

Vejledning om specialbehandling af høretab

47395

Verifikation af høreapparatmålinger

47266

Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

47263

Fysisk genoptræning af borgere/patienter

47262

Træning af borgere i eget hjem

47261

Angst og depression hos ældre

47259

Borgere med misbrugsproblemer

47257

Arbejdet med totalkommunikation

46977

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

46874

Tidlig opsporing af sygdomstegn

46873

Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

46836

Patientrelateret arbejde med døende og afdøde

46835

Støtte ved kognitiv behandling

46834

Borgere med kronisk sygdom

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

45989

Udarbejdelse af projektrapporter

45988

Projektorienteret arbejde

45987

Projektudvikling og gennemførelse

45983

Samarbejde i grupper i virksomheden

45818

Almen fødevarehygiejne

45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

45747

Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

45746

Plejebarnets relation til plejefamiliens børn

45673

Farmakologi i somatikken

45668

Assistenten i det tværgående samarbejde

45622

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

45602

Samarbejde med pårørende

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45536

Faglig skrivning

45511

Faglig læsning

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

45368

Værdibaserede arbejdspladser

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

45347

Grundlæggende faglig matematik

45315

Anbragte børns udvikling

45215

Grundlæggende faglig regning

45061

Forebyggelse og sundhedsfremme

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44886

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

44865

Børn og seksualitet

44864

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen

44863

Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug

44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

44855

Arbejdet som værkstedsassistent

44834

Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt.

44829

Tilberedning og servering for patienter

44798

Teater og drama i pædagogisk arbejde

44785

Teamorganiseret hjemmepleje

44784

Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer

44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

44782

Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge

44781

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

44627

Magt og omsorg

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

44347

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

44344

Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge

44342

Opsporing og forebyggelse af diabetes

44329

Kontaktperson i omsorg og sygepleje

44327

Omsorg for personer med demens

44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

43461

Sårbehandling, behandlingskrævende sår

43343

Praktik for F/I

42952

Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.

42935

Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

42934

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

42933

Samarbejde med ældre om gode kostvaner

42932

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

42922

Akut nødhjælp til ældre og handicappede

42920

Arbejdet som aflastningsfamilie

42901

Støtte ved selvskadende adfærd

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

42730

Introduktion til førstehjælp på jobbet

42690

Praktisk hjælp til ældre

42687

Udvikling og styring af aktiveringsprojekter

42684

Psykiatrisk suppleringsuddannelse

42683

Pleje og behandling af diabetikere

42682

Pleje og behandling af kræftpatienter

42679

Arbejde med ældre i eget hjem

42678

Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre

42677

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

42673

Personer med demens, sygdomskendskab

42665

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

42663

Tegn til tale

42659

Interkulturel pædagogik

42171

Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber

41973

Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet

41687

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

41251

Opsporing af selvskadende adfærd

40999

Pædagogiske metoder i ældreplejen

40993

Arbejdet med for tidligt fødte børn

40962

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

40961

Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

40938

Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien

40937

Seksualitet og handicappede

40935

Vejledning i forflytning

40934

Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

40933

Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm

40878

Sårpleje, medvirken ved sårpleje

40823

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

40821

Neurorehabilitering af senhjerneskadede

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

40624

Arbejdet med anbragte børns livshistorie

40607

Personlig hjælper og ledsager

40606

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

40601

Sosu-fagligt gerontologisk arbejde

40600

Socialpædagogik og aktiverende metoder

40599

Arbejde med sindslidende med misbrug

40598

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

40597

Arbejdet med recovery i psykiatrien

40596

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40157

Arbejde med plejebørn i puberteten

40144

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

40142

Dokumentation og evaluering af pæd.-sosuarbejde

40138

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

40128

Tværsektorielt arbejde med rehabilitering

40127

Selvstændigt arbejde med rehabilitering

40126

Medvirken til rehabilitering

40125

Rehabilitering som arbejdsform

3848-3

Patienttransport og forflytning m.v.

21009

Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet

20996

Digitale kompetencer til online undervisning

20952

Simulation som pædagogisk metode

20932

Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø

20922

På vej mod SOSU - basis

20813

Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU

16392-3

Social- og sundhedsassistenten som teamleder

0001

Prøve til AMU-pakken: Social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent

Efteruddannelse for hospitalstekniske assistenter