Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Title

49980

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

49933

Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

49762

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2

49760

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1

49655

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

49638

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

49637

Palliativ omsorg for mennesker med demens

49567

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.

49545

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

49489

Medvirken ved medicinadministration

49241

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

49092

Sygepleje til den akut syge indlagte patient

48979

Professionalisering af faglige relationer

48880

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

48879

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I

48706

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

48703

Deeskalerende kommunikation

48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

48570

Faglig styring og dokumentation i FS III

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

48478

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

48402

Borgere med multisygdomme

48383

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

48382

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

48381

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

48352

Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter

48351

Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere

48256

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever

48102

Farmakologi i psykiatrien

48101

Medicinadministration

48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

48089

Sang & musik i relationen med mennesker med demens

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

47969

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

47968

Injektion af medicin

47876

Pleje af den svært overvægtige borger

47820

Borgernær forløbskoordination

47749

Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet

47748

Assistenten som nøgleperson

47733

Klinisk observation, refleksion og handling

47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi

47671

Faglig skrivning

47670

Faglig læsning

47669

Grundlæggende faglig matematik

47668

Grundlæggende faglig regning

47266

Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

47263

Fysisk genoptræning af borgere/patienter

47262

Træning af borgere i eget hjem

47261

Angst og depression hos ældre

47259

Borgere med misbrugsproblemer

47257

Arbejdet med totalkommunikation

46977

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

46874

Tidlig opsporing af sygdomstegn

46873

Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

46834

Borgere med kronisk sygdom

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

45989

Udarbejdelse af projektrapporter

45988

Projektorienteret arbejde

45987

Projektudvikling og gennemførelse

45818

Almen fødevarehygiejne

45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

45673

Farmakologi i somatikken

45668

Assistenten i det tværgående samarbejde

45622

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

45602

Samarbejde med pårørende

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45536

Faglig skrivning

45511

Faglig læsning

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

45368

Værdibaserede arbejdspladser

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

45347

Grundlæggende faglig matematik

45215

Grundlæggende faglig regning

45061

Forebyggelse og sundhedsfremme

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44886

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

44785

Teamorganiseret hjemmepleje

44784

Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer

44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

44782

Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge

44781

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

44627

Magt og omsorg

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

44342

Opsporing og forebyggelse af diabetes

44329

Kontaktperson i omsorg og sygepleje

44327

Omsorg for personer med demens

44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

43461

Sårbehandling, behandlingskrævende sår

43343

Praktik for F/I

42952

Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.

42935

Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

42934

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

42933

Samarbejde med ældre om gode kostvaner

42932

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

42922

Akut nødhjælp til ældre og handicappede

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

42730

Introduktion til førstehjælp på jobbet

42690

Praktisk hjælp til ældre

42687

Udvikling og styring af aktiveringsprojekter

42683

Pleje og behandling af diabetikere

42682

Pleje og behandling af kræftpatienter

42679

Arbejde med ældre i eget hjem

42678

Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre

42677

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

42673

Personer med demens, sygdomskendskab

41687

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

40999

Pædagogiske metoder i ældreplejen

40962

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

40935

Vejledning i forflytning

40934

Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

40933

Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm

40878

Sårpleje, medvirken ved sårpleje

40821

Neurorehabilitering af senhjerneskadede

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

40606

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

40601

Sosu-fagligt gerontologisk arbejde

40600

Socialpædagogik og aktiverende metoder

40598

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

40596

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40144

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

40142

Dokumentation og evaluering af pæd.-sosuarbejde

40138

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

40128

Tværsektorielt arbejde med rehabilitering

40127

Selvstændigt arbejde med rehabilitering

40126

Medvirken til rehabilitering

40125

Rehabilitering som arbejdsform

40122

Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL

40121

Medvirken til pleje af borger med KOL

16392-3

Social- og sundhedsassistenten som teamleder