Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Titel

Længde

DKLL

5286-1

Hvad fejler den syge?

5 dage

3

5285-2

Forflytning og speciallejring

5 dage

3

49994

REM- og lydfeltsmålinger

2 dage

4

49986

Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat

4 dage

4

49980

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

5 dage

3

49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

11 dage

4

49933

Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

5 dage

5

49923

Barnets første 1000 dage

3 dage

4

49908

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

2 dage

4

49895

Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien

3 dage

4

49857

Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

2 dage

4

49856

Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger

5 dage

4

49848

Arbejdet som dagplejer

15 dage

4

49846

Børns leg og den legende tilgang

5 dage

4

49836

Neurofysiologisk monitorering

3 dage

4

49833

Børneaudiologi og kommunikation

2 dage

4

49801

Sterilassistent

10 dage

4

49793

Børn, natur og udeliv

3 dage

4

49790

Kultur, æstetik og fællesskab

2 dage

4

49780

Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde

3 dage

4

49777

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

15 dage

4

49776

Børns alsidige personlige udvikling

3 dage

4

49775

Børns sociale udvikling

2 dage

4

49774

Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

2 dage

4

49762

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2

5 dage

5

49760

Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1

3 dage

4

49655

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

1 dag

3

49637

Palliativ omsorg for mennesker med demens

4 dage

5

49567

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.

4 dage

4

49545

Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser

3 dage

4

49492

De retlige rammers betydning for plejefamilien

2 dage

4

49489

Medvirken ved medicinadministration

3 dage

3

49456

Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse.

5 dage

4

49241

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

5 dage

4

49092

Sygepleje til den akut syge indlagte patient

5 dage

5

48979

Professionalisering af faglige relationer

5 dage

4

48880

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

3 dage

4

48879

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I

3 dage

3

48765

Børn og unge med angst

2 dage

4

48735

Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2

3 dage

4

48734

Børns motorik, sansning og bevægelse 1

3 dage

4

48733

Børn med sproglige udfordringer 3

3 dage

4

48732

Børns kommunikation og sprog 2

3 dage

4

48731

Børns sproglige udvikling 1

2 dage

4

48730

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

4 dage

4

48729

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

3 dage

4

48726

Arbejdet med børn i udsatte positioner

3 dage

4

48720

Klinisk psykiatrisk praksis

15 dage

5

48706

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

3 dage

4

48703

Deeskalerende kommunikation

2 dage

4

48698

Unge i udsatte positioner

3 dage

4

48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

3 dage

4

48668

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

2 dage

4

48667

Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

3 dage

4

48600

Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

2 dage

4

48571

Arbejdet som netværksplejefamilie

4 dage

4

48570

Faglig styring og dokumentation i FS III

3 dage

4

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

5 dage

2

48563

Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

3 dage

4

48489

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

2 dage

4

48478

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

5 dage

4

48431

Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde

9 dage

5

48430

Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

5 dage

4

48415

Voksenhandicap - aldring og demens

5 dage

4

48402

Borgere med multisygdomme

5 dage

5

48390

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

2 dage

4

48384

Den styrkede pædagogiske læreplan

3 dage

4

48383

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

2 dage

4

48382

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

3 dage

4

48381

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

12 dage

5

48352

Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter

1,5 dag

4

48351

Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere

1 dag

3

48295

Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik

10 dage

5

48217

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

3 dage

4

48216

Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels

3 dage

4

48215

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

3 dage

4

48116

Arbejdet som omsorgsmedhjælper

15 dage

4

48103

Portørens og hosp.serv. ass. arbejde i FAM

5 dage

3

48102

Farmakologi i psykiatrien

5 dage

5

48101

Medicinadministration

5 dage

4

48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

2 dage

3

48093

Kliniske opgaver i almen praksis

5 dage

4

48089

Sang & musik i relationen med mennesker med demens

2 dage

4

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

2 dage

4

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

2 dage

3

47982

Understøttende undervisning i folkeskolen

10 dage

4

47981

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

3 dage

4

47971

Pt. med demens på somatisk sygehus

4 dage

4

47969

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

3 dage

4

47968

Injektion af medicin

1 dag

4

47941

Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

4 dage

5

47940

Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

10 dage

3

47876

Pleje af den svært overvægtige borger

3 dage

4

47873

Arbejdet som familieplejer

5 dage

4

47871

Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug

3 dage

4

47820

Borgernær forløbskoordination

4 dage

4

47749

Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet

2 dage

4

47748

Assistenten som nøgleperson

5 dage

4

47733

Klinisk observation, refleksion og handling

20 dage

5

47732

Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

5 dage

4

47687

Teknikker til undersøgelse af neuropatier

1 dag

5

47686

Undersøgelse af epilepsianfald i praksis

2 dage

5

47684

Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser

3 dage

5

47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi

2 dage

4

47671

Faglig skrivning

3 dage

2

47670

Faglig læsning

2 dage

2

47669

Grundlæggende faglig matematik

3 dage

2

47668

Grundlæggende faglig regning

2 dage

2

47632

Den personlige uddannelses- og jobplan

2 dage

3

47485

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I

30 dage

4

47468

Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk

2 dage

4

47396

Vejledning om specialbehandling af høretab

1 dag

5

47395

Verifikation af høreapparatmålinger

2 dage

5

47266

Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

3 dage

4

47263

Fysisk genoptræning af borgere/patienter

5 dage

3

47262

Træning af borgere i eget hjem

3 dage

4

47261

Angst og depression hos ældre

3 dage

4

47259

Borgere med misbrugsproblemer

5 dage

4

47257

Arbejdet med totalkommunikation

3 dage

4

46977

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

3 dage

4

46874

Tidlig opsporing af sygdomstegn

5 dage

3

46873

Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

3 dage

4

46836

Patientrelateret arbejde med døende og afdøde

5 dage

3

46834

Borgere med kronisk sygdom

5 dage

4

45989

Udarbejdelse af projektrapporter

2 dage

5

45988

Projektorienteret arbejde

2 dage

5

45987

Projektudvikling og gennemførelse

2 dage

5

45983

Samarbejde i grupper i virksomheden

2 dage

4

45818

Almen fødevarehygiejne

3 dage

4

45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

1 dag

3

45747

Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder

10 dage

4

45746

Plejebarnets relation til plejefamiliens børn

2 dage

4

45673

Farmakologi i somatikken

5 dage

5

45668

Assistenten i det tværgående samarbejde

4 dage

4

45622

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

4 dage

3

45602

Samarbejde med pårørende

3 dage

4

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40 dage

3

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40 dage

2

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40 dage

2

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10 dage

2

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

40 dage

3

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

40 dage

2

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

3 dage

3

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

2 dage

4

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

40 dage

2

45536

Faglig skrivning

3 dage

2

45511

Faglig læsning

2 dage

2

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

3 dage

3

45368

Værdibaserede arbejdspladser

2 dage

3

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

5 dage

3

45347

Grundlæggende faglig matematik

3 dage

2

45315

Anbragte børns udvikling

2 dage

4

45215

Grundlæggende faglig regning

2 dage

2

45061

Forebyggelse og sundhedsfremme

5 dage

4

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

5 dage

3

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

5 dage

4

44886

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

5 dage

4

44865

Børn og seksualitet

3 dage

4

44864

Sociale medier i børne- og ungdomskulturen

3 dage

4

44863

Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug

3 dage

4

44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

3 dage

4

44855

Arbejdet som værkstedsassistent

15 dage

4

44829

Tilberedning og servering for patienter

2 dage

3

44798

Teater og drama i pædagogisk arbejde

5 dage

4

44785

Teamorganiseret hjemmepleje

4 dage

4

44784

Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer

4 dage

3

44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

3 dage

4

44782

Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge

5 dage

4

44781

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

5 dage

4

44627

Magt og omsorg

4 dage

4

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

2 dage

4

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

2 dage

3

44347

Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt

10 dage

4

44344

Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge

5 dage

3

44342

Opsporing og forebyggelse af diabetes

5 dage

4

44329

Kontaktperson i omsorg og sygepleje

5 dage

4

44327

Omsorg for personer med demens

5 dage

4

44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

5 dage

4

44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

5 dage

3

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

3 dage

4

43461

Sårbehandling, behandlingskrævende sår

3 dage

4

43343

Praktik for F/I

48 dage

2

42952

Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.

3 dage

5

42935

Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

1 dag

4

42934

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

2 dage

4

42933

Samarbejde med ældre om gode kostvaner

2 dage

4

42932

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

3 dage

4

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

2 dage

4

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

2 dage

4

42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

5 dage

5

42922

Akut nødhjælp til ældre og handicappede

1,5 dag

4

42920

Arbejdet som aflastningsfamilie

2 dage

3

42901

Støtte ved selvskadende adfærd

3 dage

4

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

3 dage

3

42730

Introduktion til førstehjælp på jobbet

0,4 dag

2

42690

Praktisk hjælp til ældre

15 dage

3

42684

Psykiatrisk suppleringsuddannelse

20 dage

5

42683

Pleje og behandling af diabetikere

5 dage

5

42679

Arbejde med ældre i eget hjem

5 dage

3

42678

Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre

10 dage

3

42677

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

5 dage

3

42673

Personer med demens, sygdomskendskab

5 dage

4

42665

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

5 dage

4

42663

Tegn til tale

5 dage

3

42659

Interkulturel pædagogik

5 dage

4

42171

Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber

5 dage

4

41973

Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet

10 dage

4

41687

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

3 dage

3

41251

Opsporing af selvskadende adfærd

2 dage

4

40999

Pædagogiske metoder i ældreplejen

5 dage

4

40993

Arbejdet med for tidligt fødte børn

3 dage

5

40962

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

5 dage

4

40961

Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

3 dage

4

40938

Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien

10 dage

4

40937

Seksualitet og handicappede

3 dage

4

40935

Vejledning i forflytning

6 dage

5

40934

Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

5 dage

4

40933

Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm

5 dage

3

40878

Sårpleje, medvirken ved sårpleje

3 dage

3

40823

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

1 dag

4

40821

Neurorehabilitering af senhjerneskadede

3 dage

4

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

5 dage

4

40624

Arbejdet med anbragte børns livshistorie

2 dage

4

40607

Personlig hjælper og ledsager

5 dage

4

40606

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

3 dage

3

40601

Sosu-fagligt gerontologisk arbejde

10 dage

5

40600

Socialpædagogik og aktiverende metoder

5 dage

4

40599

Arbejde med sindslidende med misbrug

5 dage

4

40598

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

4 dage

5

40597

Arbejdet med recovery i psykiatrien

10 dage

5

40596

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

4 dage

4

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40 dage

3

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40 dage

2

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

2 dage

3

40157

Arbejde med plejebørn i puberteten

2 dage

5

40144

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

5 dage

5

40142

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

3 dage

4

40138

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

2 dage

4

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

10 dage

2

40128

Tværsektorielt arbejde med rehabilitering

4 dage

5

40127

Selvstændigt arbejde med rehabilitering

3 dage

4

40126

Medvirken til rehabilitering

3 dage

4

40125

Rehabilitering som arbejdsform

2 dage

4

3848-3

Patienttransport og forflytning m.v.

10 dage

3

22097

Helhedsorienteret pleje og omsorg - FSSH4

25 dage

3

22096

Praktisk hjælp og professionelle relationer - FSSH2

15 dage

3

22095

Grundlæggende behov, pleje og omsorg - FSSH3

15 dage

3

22094

Relation og kommunikation med borgeren - FSSH1

15 dage

3

22093

Støtte til borgeren med psykisk sygdom - FSSH5c

5 dage

3

22092

Relation, livskvalitet, ensomhed - FSSH5b

5 dage

3

22091

Mødet med borgeren med demenssygdom - FSSH5a

5 dage

3

22055

Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge

3 dage

4

22054

Personer med demens, sygdomskendskab; basis

3 dage

4

22053

Sansestimulation i hverdagen

2 dage

4

22052

Personer med demens, sygdomskendskab; overbygning

2 dage

4

22045

Kognitive indsatser i anbringelsen

3 dage

4

22041

Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats

2 dage

4

22040

Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.

2 dage

3

22038

Voksenhandicap og demens

3 dage

4

22032

Intro, specialiserede socialområde, samarbejde

2 dage

3

22026

Social- og sundhedsassistentenss fokus på sygepleje og klinisk observation

3 dage

4

22025

Samarbejde med pårørende

3 dage

4

22024

Oplæringsvejleder portøraspiranter

5 dage

4

22021

Patienter med demens på somatisk sygehus

2 dage

4

21995

Rehabilitering som arbejdsform - NY!

2 dage

2

21993

Socialpsykiatri - overbygning af basisviden

3 dage

4

21968

Operationsassistent

10 dage

5

21967

Operationshjælper

5 dage

4

21009

Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet

4 dage

4

20996

Digitale kompetencer til online undervisning

1 dag

2

20952

Simulation som pædagogisk metode

5 dage

4

20932

Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø

3 dage

4

20922

På vej mod SOSU - basis

15 dage

2

20813

Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU

2 dage

4

16392-3

Social- og sundhedsassistenten som teamleder

5 dage

4

0002

Prøve til SSH AMU-pakke 1

0001

Prøve til AMU-pakken: Social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent

Efteruddannelse for hospitalstekniske assistenter