Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning - et inspirationsmateriale

Ideer til hvordan skoler og ansættende myndighed kan arbejde sammen om at skabe gode og lærerige forløb for social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever, der er i virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2.

Virksomhedsforlagt undervisning er, når en del af skoleundervisningen foregår i en virksomhed. Det kaldes uformelt for snuseoplæring.

En analyse, som SEVU har udarbejdet for FEVU, viser, at alle danske social- og sundhedsskoler anvender virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2 for social- og sundhedsassistentelever og social- og sundhedshjælperelever, som skolerne planlægger og gennemfører i samarbejde med ansættende myndighed.

Nogle steder anvender man korte forløb og andre steder lidt længere forløb på op til 15 dage. Flere og flere steder begynder man at overveje at dele den virksomhedsforlagte undervisning op i split-forløb. Se flere detaljer om måder at tilrettelægge forløbene på i analysen.

Herunder præsenteres inspiration og eksempler på værktøjer, som skoler og ansættende myndighed kan bruge, når de skal planlægge og gennemføre virksomhedsforlagt undervisning.

Inspirationsmateriale

Den gode forberedelse af virksomhedsforlagt undervisning

Inspiration til forberedelse af forløbet
Det er en god ide at skole og arbejdsplads sammen får lagt en fast slagplan for, hvordan man tilrettelægger placering af de uger, hvor eleverne er i virksomhedsforlagt undervisning. Rigtig mange steder har man med udgangspunkt i de lokale uddannelsesudvalg fået lagt forløbene ind i et fast årshjul, hvor ugerne ligger fast, og hvor der er udarbejdet aftalepapirer og informationsbreve til elever og til arbejdspladserne, som kan bruges fra gang til gang.

En anden god erfaring er, at ansættende myndighed besøger eleverne, allerede på grundforløb 1 eller tidligt på grundforløb 2 og taler med eleverne om, hvordan hverdagen er på arbejdspladserne, og hvad de kan forvente, når de kommer ud i virksomhedsforlagt undervisning.

Det er vigtigt, at informationen om, at der kommer elever på besøg, bliver kommunikeret ud til alle enheder i plejen, og at arbejdspladserne informeres om, at eleverne skal have et realistisk billede af hverdagen, uden de nødvendigvis ved deres første besøg i praksis skal opleve de mest vanskelige situationer.

Eleverne skal informeres om forventninger til dem under deres besøg (fremtræden og påklædning, ansvar og tavshedspligt mv.), og arbejdspladserne skal forberedes på at tage imod eleverne og være opmærksomme på, hvis eleverne har særlige ønsker til det faglige indhold, eller hvis eleverne har brug for støtte til at håndtere og bearbejde reaktioner på det, de ser og erfarer.

Links og ressourcer
Her er et eksempel på et brev, som en skole har udformet til oplæringen, som forbereder på indholdet af den virksomhedsforlagte undervisning.

Brev til praktikken om virksomhedsforlagt undervisning (pdf)

Den virksomhedsforlagte undervisning er et kort og koncentreret læringsforløb – og det første møde med praksis

Inspiration til forberedelse af forløbet
Når eleven kommer ud i virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2, er det for en del elever første gang, de er på et plejehjem eller i en hjemmepleje, og for mange første gang de introduceres til det professionelle arbejde med at give pleje og omsorg samt skabe relationer til borgere. Mange elever har store forventninger knyttet til forløbet og kan være meget spændte på, hvordan de vil blive modtaget, og hvordan deres faglige kunnen vil blive set og opfattet. Både elever og praksis er bevidste om, at det at komme i virksomhedsforlagt undervisning er en måde at finde ud af, om arbejdspladsen er et sted, hvor eleven kan se sig selv i en senere ansættelse – og omvendt.

Skole og ansættende myndighed har i forarbejdet gjort sig tanker om, hvilke observationspunkter henholdsvis en social- og sundhedshjælperelev og en social- og sundhedsassistentelev skal have fokus på. Analysen peger på, at en social- og sundhedshjælper ikke nødvendigvis skal følge en uddannet social- og sundhedshjælper og tilsvarende, at en social- og sundhedsassistent ikke nødvendigvis skal følge en uddannet social- og sundhedsassistent - men at det er vigtigt, at der skal skabes mulighed for, at eleven på en struktureret måde bevidstgøres om de to profilers forskellige opgaver og kompetencer.

Under den virksomhedsforlagte undervisning skal eleven løse en opgave, og arbejdspladsen skal hjælpe eleven til at bearbejde indtryk og italesætte den læring, der sker. Arbejdspladsen skal også – i samarbejde med skolens kontaktlærer – sørge for, at eleverne får mulighed for løbende at reflektere over de erfaringer, de gør sig.

Links og ressourcer
I linket her er vist et eksempel på en opgave, som en skole har udviklet til social- og sundhedsassistentelever i virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2.

Logbogsopgave GF2 for praktikbesøg (pdf)

En hjælp til den strukturerede måde at skabe viden om forskellen mellem en social- og sundhedshjælpers og en social- og sundhedsassistents opgaver og kompetencer kan være at udarbejde oversigter med observationspunkter for de to elevprofilers ophold på arbejdspladsen under den virksomhedsforlagte undervisning. Det er der et par eksempler på her.

Observationspunkter til social- og sundhedshjælper (pdf)

Observationspunkter til social- og sundhedsassistent (pdf)

En velgennemført virksomhedsforlagt undervisning er et vigtigt skridt mod at fuldføre uddannelsen

Inspiration til brug af de gode erfaringer fra forløbet
Både skoler og ansættende myndighed har fokus på, at forløbet afrundes med en evaluering og en opsamling af, hvad der er blevet lært. Det kan gøres på forskellige måder: Eleverne kan fortælle om deres erfaringer på den sidste dag på arbejdspladsen i det, som på nogle arbejdspladser kaldes for ”studieforum” – som er tværfagligt sammensatte grupper på arbejdspladsen med fokus på læringsaktiviteter og udveksling.

Evalueringen af forløbet kan også ske på en refleksionsdag på skolen kort efter forløbet eller ved en fremlæggelse af opgaven i den efterfølgende skoleundervisning. Flere steder er man også begyndt at arbejde struktureret med at anvende erfaringer fra den virksomhedsforlagte undervisning i simulationslokalet.

Eleverne opfordres til at nedskrive deres gode erfaringer fra den virksomhedsforlagte undervisning, så de kan fortælle om dem ved en senere ansættelsessamtale. Det er en stor fordel, at eleverne har nogle konkrete erfaringer at fortælle om i forhold til, hvad der lykkes godt for dem – stjernestunderne – og det, de er særligt optaget af – deres faglige interesser – når de senere kommer til ansættelsessamtaler på en arbejdsplads.

Ansættende myndighed lægger vægt på, at udveksling om den type helt konkrete erfaringer er meget konstruktive og giver en god indsigt i, hvad eleven fagligt står for, og nogle steder har man derfor udviklet ”læringsark”, som udleveres til eleven, som de kan udfylde under den virksomhedsforlagte undervisning for at fastholde dette.

Links og ressourcer
Både opgaver og de beskrevne læringsark er elevens værktøjer, de kan bruge senere hen i deres uddannelse.

Her er vist et eksempel på et evalueringsværktøj, som arbejdspladsen kan bruge i sin evaluering af elevens forløb, som f.eks. kan anvendes ved evaluering sammen med eleven.

Evaluering af forløb med virksomhedsforlagt undervisning (pdf)