Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
21-03-2022

Den pædagogiske assistentuddannelse fylder 25 år

Den pædagogiske assistentuddannelse har i 2022 eksisteret i 25 år, og på den baggrund har Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) lavet et oprids af uddannelsens udvikling fra 1997 til i dag.

Den pædagogiske assistentuddannelses udvikling

1997 – Oprettelse af pædagogisk grunduddannelse

I 1997 blev Pædagogisk grunduddannelse (PGU) oprettet som en ny ungdomsuddannelse på 1½ år med vekselvirkning mellem 1 års skoleundervisning og ½ års oplæring, som var forankret i lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Uddannelsen blev placeret på de dengang amtsligt ejede social- og sundhedsskoler, som blev forvaltet af fællesbestyrelser i regi af amterne.

Uddannelsen blev indledt af et fælles grundforløb på 20 uger, som både gav adgang til social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogisk grunduddannelse.

Baggrunden for uddannelsens oprettelse var blandt andet en politisk målsætning under Poul Nyrup-regeringen om oprettelse af 10.000 nye uddannelsespladser årligt. På det pædagogiske område arbejdede et stort antal ikke-uddannede, som den socialdemokratiske regering gerne så opkvalificeret med en grunduddannelse.

Pædagogisk grunduddannelse havde til formål, at eleven tilegnede sig kompetencer til at samarbejde med forældre, pårørende og kolleger til at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i institutioner og private hjem i forhold til børn, unge og voksne.

Pædagogisk grunduddannelse ønskede at fremme holdning, kundskaber og færdigheder relevante for det pædagogiske og omsorgsrettede arbejde med børn, unge og voksne samt samarbejdet med forældre og kolleger.

Uddannelsen skulle give eleven faglig og personlig udvikling og forberede til pædagogisk og omsorgsrettet arbejde på dagtilbud, dagplejen og det voksenpædagogiske område. Pædagogisk grunduddannelse var ligeledes en adgangsvej til en videreuddannelse som pædagog.

Den pædagogiske grunduddannelse blev også oprettet i en meritudgave på 1 år, som rettede sig mod personer med mindst 1 års erhvervserfaring som dagplejer, omsorgsmedhjælpere, legepladsmedarbejdere eller pædagogmedhjælpere, der ønskede et kompetenceløft.

Baggrunden for uddannelsens oprettelse var en udvikling på det pædagogiske arbejdsområde med øget decentralisering, krav om mål- og kvalitetsstyring, brugerindflydelse og selvforvaltning, som stillede øgede krav til det pædagogiske personales kvalifikationer, da ca. halvdelen af de ansatte på det pædagogiske arbejdsområde var ufaglærte.

 

2001 – Forlængelse af oplæringsdelen på uddannelsen

Pædagogisk grunduddannelse blev forlænget med 1½ måned, som fortrinsvis skete som en forlængelse af uddannelsens oplæringsdel, så uddannelsens varighed blev på 1 år og 7½ måned, heraf mindst 50 ugers skoleundervisning.

 

2007 – Styring af uddannelsen overgår til det faglige udvalg

Som følge af Lov om erhvervsuddannelser overgår styring af den pædagogiske grunduddannelse og social- og sundhedsuddannelserne fra Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser til det faglige udvalg (PASS). Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser var et paritetisk sammensat udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter (KL, Amtsrådsforeningen, FOA og KAD/SID).

Det faglige udvalg for pædagogisk grunduddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) er et paritetisk sammensat udvalg bestående af Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR) som arbejdsgiverorganisationer og Fag- og arbejde (FOA) og Fagligt Fælles Forbund (3F) som arbejdstagerorganisationer.

Det faglige udvalg har det faglige ansvar for udvikling af uddannelsen, så den matcher arbejdsmarkeds behov, og udvalgets opgaver omhandler ansvar for udvikling af uddannelsens indhold, samt at følge udviklingen på uddannelsernes område, herunder tage initiativ til revision af uddannelsen.

 

2008 – Pædagogisk assistentuddannelse

I 2008 gennemføres en strukturreform af erhvervsuddannelserne, og Undervisningsministeriet opretter 7 fællesindgange til alle erhvervsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse bliver placeres i fællesindgangen ”Sundhed, Omsorg og Pædagogik”, sammen med uddannelserne til hospitalsteknisk assistent, social- og sundhedsuddannelsen og tandklinikassistentuddannelsen. Elever, der har opnået et grundforløbsbevis i fællesindgangen ”Sundhed, Omsorg og Pædagogik”, har kompetencer til at påbegynde hovedforløbet på de andre uddannelser i fællesindgangen.

Uddannelsen retter sig fortsat mod det pædagogiske jobområde i dagplejen, daginstitutioner, skoletilbud, bo- og dagtilbud og borgerens eget hjem, og uddannelsen har en varighed på 2 år og 1 måned inklusive grundforløbet (20 uger). Skoleundervisningen på hovedforløbet udgør 50 uger.

Uddannelsens fokus er at give eleverne kompetencer til at udøve pædagogik i praksis overfor målgruppen af børn, unge og voksne, herunder et særligt fokus på aktiviteter omkring leg, idræt og bevægelse.

I 2008 udsteder det faglige udvalg PASS den første uddannelsesordning for uddannelsen, og uddannelsen ændrer navn til pædagogisk assistentuddannelse.

 

2015 – Fagligt løft og obligatorisk grundforløb

I 2015 får uddannelsen et fagligt løft, og som led i erhvervsuddannelsesreformen indføres et obligatorisk grundforløb 2 på 20 uger, som er den indledende del af uddannelsen med et uddannelsesspecifikt fag på 12 uger og 8 ugers grund- og valgfagsundervisning. Med oprettelsen af det nye grundforløb bliver 7 ugers grundfagsundervisning flyttet fra hovedforløbet til grundforløbet.

Med ændringer i uddannelsen udvælges fire faglige profilområder, som også kan udbydes på et højere fagligt niveau. De faglige profilområder er:

  • Natur og udeliv
  • Digital kultur
  • Bevægelse og idræt
  • Sundhed i den pædagogiske praksis

Uddannelsens varighed er nu på 3 år og 1½ måned inklusiv grundforløb 1 og grundforløb 2, og skoleundervisningen på hovedforløbet udgør 47 uger.

 

2016 – Eux indføres på uddannelsen

I 2016 indføres eux på den pædagogiske assistentuddannelse, hvor det bliver muligt for elever at blive student og faglært samtidig. Eux-forløbet som pædagogisk assistent indeholder både gymnasiale fag og uddannelsesspecifikke fag målrettet uddannelsen til pædagogisk assistent. Pædagogisk assistentuddannelse med eux har en samlet varighed på 4 år.

Et eux-bevis som pædagogisk assistent giver adgang til at læse videre på de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige videregående uddannelser.

 

I forbindelse med, at uddannelsen fylder 25 år, har FEVU udsendt en pressemeddelelse.

Pressemeddelelse - Den pædagogiske assistentuddannelse fylder 25 år

 

 

Kilder

Bekendtgørelse om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv. (Retsinformation)

Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse - Betænkning nr. 1277 (Elov.dk)

PGU-Merit-udgave (FOA)

Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Retsinformation)

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Retsinformation)

Fag og Uddannelse - 2008-2009 (FOA)