Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
07-03-2023

Mere samarbejde mellem skoler og oplæringssteder skal sikre, at flere elever gennemfører uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Parterne bag FEVU - Danske Regioner, FOA, KL – har sammen med Danske SOSU-Skoler og Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet et rammepapir, som skaber fælles afsæt for, at flere elever gennemfører social- og sundhedsassistentsuddannelsen.

Med det nationale rammepapir forpligter skoler og oplæringsvirksomheder sig til sammen at få flere elever til at gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen ved systematisk udveksling af oplysninger om de elever, der starter ved hvert optag.

”Det er rigtig godt, at vi med denne aftale er blevet enige om en fælles ramme for udveksling af viden mellem skoler og oplæringssteder på social- og sundhedsassistentuddannelsen. I FEVU er vi meget optaget af at sikre, at flere elever gennemfører uddannelsen. Vores forventning er, at vi med rammepapiret bl.a. skaber bedre sammenhæng i uddannelsesforløbet for den enkelte elev, så overgangene mellem skole og forskellige oplæringsperioder bliver lettere,” udtaler Line Folke, formand for FEVU.


Det nationale rammepapirs hovedelementer i korte træk:

  • Parterne har aftalt en minimumsramme for udveksling af information om elever i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af oplæringsophold.
  • Regionerne sikres adgang til Lærepladsen.dk fra 1. maj 2023.
  • Enighed om at styrke sammenhængen i elevernes uddannelsesforløb, herunder styrket forberedelse af eleverne forud for oplæringen, struktureret velkomst og introduktion på alle oplæringsvirksomheder.
  • Enighed om at der på sigt bør udarbejdes et Digitalt uddannelsesoverblik, mhp. at alle relevante oplysninger om elevens uddannelsesforløb samles digitalt ét sted.
  • Parterne er enige om at styrke samarbejde om elever med særlige støttebehov, så den enkelte elev tilbydes den nødvendige støtte og særlige indsats gennem elevens samlede uddannelsesforløb.

Rammepapiret er en del af den politiske aftale ”5-årig lærepladspladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026" fra 14. juni 2021.

Læs hele indholdet i rammepapiret hos Børne- og Undervisningsministeriet>