Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
22-06-2021

Ny analyse: Samlæsning af grundforløb 2-hold på de to social- og sundhedsuddannelser

FEVU har gennemført en analyse af samlæsning af social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever på grundforløb 2. Analysen viser, at alle skoler i varierende omfang samlæser.

Samlæsning er, når elever på de to grundforløb, der retter sig mod forskellige uddannelser, bliver undervist sammen. Alle 14 social- og sundhedsskoler samlæser i varierende grad elever fra de to forskellige social- og sundhedsuddannelser.

Baggrunden for analysen er, at der har været peget på, at det kan være vanskeligt at indgå uddannelsesaftaler på grundforløb 2, når skolerne samlæser grundforløb 2-elever, fordi eleverne ofte ikke er afklarede om deres uddannelsesforløb, når de starter på grundforløb 2. Med ”Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked” indgået den 21. november 2020 forpligter kommunerne sig til fra 2. halvår 2021 at ansætte voksne elever på 25 år og derover på social- og sundhedsassistentuddannelsen allerede fra begyndelsen af grundforløb 2.

Grundforløb 1 består af en helhedsorienteret, projektorganiseret og introducerende erhvervsfaglig undervisning samt undervisning i grundfag, hvor eleverne skal blive afklaret i deres uddannelsesvalg. 

Grundforløb 2 er specifikt rettet mod et hovedforløb og har til formål at forberede eleven til at indgå en uddannelsesaftale for hovedforløbet. Indholdet af grundforløb 2 er målrettet de to forskellige social- og sundhedsuddannelser og er adgangsgivende til hovedforløbet for den uddannelse (fx social- og sundhedshjælper), eleven har valgt ved tilmelding til grundforløb 2. Det fremgår dog også af uddannelsesbekendtgørelserne, at hver af de to grundforløb 2 også er adgangsgivende til hovedforløbet på den anden social- og sundhedsuddannelse.

Analysens resultater
Analysen har kortlagt omfanget af og begrundelsen for samlæsningen, og den viser, at samlæsning er meget udbredt på social- og sundhedsskolerne. Ud af de 14 skoler svarer to, at de kun undtagelsesvist samlæser elever fra de to social- og sundhedsuddannelser.

Analysen viser, at skolerne samlæser holdene primært for at kunne oprette hold af størrelser, som tilgodeser organisering og økonomi på skolen. Skolerne fremhæver også, at samlæsning giver en god dynamik på holdene samt muligheden for yderligere afklaring af elevens kompetencer og ønsker til fremtidig uddannelse.

Det er skolernes klare observation, at mange elever ikke er tilstrækkeligt afklarede om deres uddannelsesforløb, når de starter på grundforløb 2. Ved samlæsning oplever skolerne, at de bedst muligt kan vejlede eleverne frem mod det endelige uddannelsesvalg. Skolerne registrerer, at de herved modvirker et senere frafald på hovedforløbene, og skolerne oplever, at de kan modvirke, at eleverne helt forlader social- og sundhedsfaget. Der er også nogle skoler, som fremhæver positive erfaringer, når der ikke samlæses. Det er f.eks. nemmere for underviserne at holde fokus på målene i undervisningen. Og en skole påpeger, at identitetsskabelsen kan være lidt sværere ved samlæsning, fordi det ikke er tydeligt hvilke kompetencer, eleven skal opnå på den ene eller anden uddannelse.

Resultater indgår i drøftelser
Analysen peger på baggrund af skolernes erfaringer med samlæsning på et behov for at synliggøre mulighederne for tidligere afklaring af eleverne. Her kan eksempelvis ses på synliggørelse af mulighederne på Grundforløb 1, Grundforløb plus, SOSU-KLAR eller skolernes øvrige forberedende forløb.

"Det er en spændende analyse," udtaler Sixten Wie Bang, sekretariatschef i SEVU, og fortæller , at analysens resultater vil indgå i FEVU's drøftelser med Børne- og Undervisningsministeriet samt Danske SOSU-skoler som del af trepartsaftalens initiativ om løbende forventningsafstemning i forhold til kvaliteten af grundforløbets 2. del for social- og sundhedsassistentelever.

Rapporten "Samlæsning af grundforløb 2-hold - En analyse af omfanget og erfaringer med samlæsning på de to social- og sundhedsuddannelser" kan læses på vores sider med Viden og Data.