Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
23-11-2023

Ny analyse viser, at social- og sundhedsassistenternes kompetencer på regionale arbejdspladser er gode

Analyserapporten viser, at social- og sundhedsassistenternes kompetencer overordnet vurderes som gode og mindst på niveau med den forrige evaluering fra 2021.

SEVU har netop afsluttet en analyse for FEVU om nyuddannede social- og sundhedsassistenters kompetencer på de regionale arbejdspladser. Analysen er baseret på svar fra 55 regionale respondenter, som er udvalgt af FOA og Danske Regioner.

Analyserapporten viser, at social- og sundhedsassistenternes kompetencer overordnet vurderes som gode og mindst på niveau med den forrige evaluering fra 2021. Desuden vurderes eleverne særligt højt på deres evne til at etablere relationer. Og der er i vid udstrækning en oplevelse af, at den samlede uddannelse med dens opdeling i tre oplæringsperioder med deres specifikke fokusområder er hensigtsmæssig for elevernes faglige udvikling og trivsel.

I svarene fra respondenterne er der også en række opmærksomhedspunkter: Oplæringsmålene skal være tydeligere for eleverne, somatikken skal være i fokus tidligt i uddannelsen, og der er behov for fokus på elevernes kompetencer i medicinhåndtering.

Besvarelserne i analysen peger desuden på, at elevernes kompetencer i klinisk observation og viden om klinisk beslutningstagen bør styrkes. FEVU har allerede truffet beslutning om at udvikle en 2-3 dages uddannelse i AMU om ”Social- og sundhedsassistentens øgede fokus på sygepleje og klinisk observation”, som forventes færdig ved udgangen af 2023.

FEVU vil inddrage analysens resultater i det videre arbejde med at udvikle uddannelsen, og drøfte rapporten nærmere med Danske SOSU-Skoler.

FAKTABOKS - sådan gjorde vi:


Undersøgelsen er udsendt til 71 modtagere via e-mail. 36 modtagere er udpeget af FOA og kan være tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter eller oplæringsvejledere fra regionale arbejdspladser; 35 modtagere er udpeget af Danske Regioner og kan være uddannelseskonsulenter, uddannelsesansvarlige eller ledere. Det er personer med relevant viden og erfaring.

Ved afslutning af indsamlingsperioden er der indkommet 55 besvarelser (77 %). Respondenterne har med få undtagelser besvaret samtlige spørgsmål, og svarkategorien ‘ved ikke’ er anvendt i meget begrænset omfang. Informationsgraden er således høj – dvs. spørgsmålene har været forståelige og svarene fyldestgørende. Der er i alt afgivet 217 kvalitative svar.