Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
29-06-2022

Ny kortlægning af sproglige kompetencer og oversigt over uddannelsestilbud for tosprogede

Kortlægningen viser, at antallet af elever med sproglige vanskeligheder ved indgangen til en uddannelse på en social- og sundhedsskole er blevet større i løbet af perioden 2016-2021.

Rekruttering til sundheds- og ældreområdet og virkemidler, som understøtter rekruttering og fastholdelse til uddannelserne, er af højeste prioritet for parterne bag FEVU. Dansksproglige kompetencer er en forudsætning for, at eleven kan være i dialog med borgeren eller patienten, kan dokumentere, reflektere og give udtryk for observationer, samt indgå i og modtage oplæring på ordinære elevvilkår på lærestedet.

Derfor er det væsentligt for FEVU at identificere, i hvilket omfang dansksproglige udfordringer kan besværliggøre gennemførelse af en social- og sundhedsuddannelse, og at kortlægge hvilke uddannelsestilbud, der tilbydes tosprogede før og under en social- og sundhedsuddannelse, som kan understøtte deres sproglige kompetencer. I FEVU’s evaluering af social- og sundhedsuddannelserne (2021) er det som en del af de fremadrettede perspektiver og opmærksomhedspunkter fremhævet, at der er et behov for et fortsat og potentielt øget fokus på at styrke danskkundskaberne blandt de tosprogede elever.

Om kortlægningen

I kortlægningen fremlægges data fra den nationale sprogscreening af EUD-elever på social- og sundhedsskolerne, som belyser udviklingen i elevernes sproglige niveau. Resultaterne viser, at en relativ stor andel af eleverne (44 %) ved indgangen til en uddannelse på en social- og sundhedsskole har sproglige vanskeligheder. Disse 44 % (2021) indbefatter både elever med udfordringer grundet ordblindhed, andre læsevanskeligheder og elever med dansksproglige udfordringer. Andelen af elever med denne type udfordringer er blevet større i løbet af perioden 2016–2021.

Kortlægningen beskriver endvidere de eksisterende uddannelsestilbud, der kan bidrage til, at elever med sproglige udfordringer fuldfører uddannelserne.

FEVU er meget optaget af området og arbejder videre med emnet.

Som en del af "
Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder" blev der afsat 23 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte. FEVU afventer STUK’s indsamling af erfaringer fra denne pulje.