Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Pædagogisk assistent

Udvikler børn, unge og voksne

Her finder du svar på alle de spørgsmål, som vi bliver stillet om uddannelsen til pædagogisk assistent

Leder du efter erklæringer om oplæring, uddannelsesordning og uddannelsesbekendtgørelse finder du det på denne side.

Spørgsmål og svar

Afkortning og forlængelse af uddannelsesaftale

Spørgsmål: Hvad er en realkompetencevurdering?
Svar: 
Har en ansøger erfaringer fra tidligere job og/eller uddannelse skal skolen i samarbejde med ansættende myndighed gennemføre en realkompetencevurdering (RKV). Denne vurdering består af en regelbundet vurdering og en individuel vurdering. 

Grundlaget for den regelbundne vurdering fremgår af Bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen. Vurdering af ansøgers forudsætninger i forhold til Bilag 1 kan resultere i en standard godskrivning og afkortning af uddannelsens længde. Standardgodskrivning er obligatorisk.

Se Bilag 1 i bekendtgørelse til den pædagogiske assistentuddannelse.

Den skønsmæssige vurdering består af en vurdering af ansøgerens tidligere erhvervede kompetencer, der ikke fremgår af Bilag 1. Den skønsmæssige vurdering afgør, om uddannelsesforløbet kan afkortes yderligere. Vurdering af tidligere erhvervet uddannelse vurderes af skolen. Vurdering af erhvervserfaring sker ved inddragelse af ansættende myndighed. Den skønsmæssige afkortning er frivillig.

Spørgsmål: Giver erfaring fra døgn- og specialområdet standardmerit?
Svar: 
Erhvervserfaring fra døgn- og specialområdet betragtes som relevant erhvervserfaring og er dækket af betegnelsen "dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse” i uddannelsesbekendtgørelsens Bilag 1.

Spørgsmål: Hvordan udregnes af varighed af erhvervserfaring?
Svar: 
Definition af hvilken erhvervserfaring, der giver regelbundet godskrivning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsernes Bilag 1.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Heraf fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Spørgsmål: Skal afkortning af uddannelsesaftale godkendes af FEVU?
Svar: 
Afkortning af uddannelsens varighed bestemmes lokalt.
Det fremgår af Lov om erhvervsuddannelser, at det faglige udvalg på baggrund af ansøgers tidligere uddannelse eller beskæftigelse kan træffe afgørelse om afkortning af uddannelsens varighed.
FEVU har besluttet, at afgørelse om afkortning af uddannelsens varighed træffes lokalt, når skolen, ansættende myndighed og eleven er enige herom. Kun ved uenighed kan sagen forelægges FEVU.

Spørgsmål: Kan pædagogstuderende få godskrivning til den pædagogiske assistentuddannelse?
Svar: 
Studerende fra professionsbacheloruddannelsen til pædagog kan være interesserede i at søge optagelse på den pædagogiske assistentuddannelse. 

For at synliggøre denne målgruppes adgang til den pædagogiske assistentuddannelse har FEVU beskrevet nogle vejledende retningslinjer for godskrivning af deres kompetencer. Der skal dog altid gennemføres en individuel kompetencevurdering af hver enkelt ansøger.

Hent vejledningen her: Godskrivningsvejledning for pædagogstuderende

Spørgsmål: Hvornår kan en uddannelsesaftale forlænges?
Svar: 
Elev og ansættende myndighed kan selv aftale en forlængelse af uddannelsestiden i følgende tilfælde:

  • Hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra oplæringsvirksomheden i mere end 10 % af uddannelsestiden
  • Hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
  • Hvis eleven er fraværende fra oplæringsvirksomheden på grund af supplerende skoleundervisning
  • Hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Det er en forudsætning for aftalens gyldighed, at elev og virksomhed ikke forlænger uddannelsestiden med mere end fraværets periode.

Hvis virksomhed og elev vil aftale forlængelse, skal der laves et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale på en særlig blanket, som skolen kan udlevere. Skolen skal registrere ændringen i Easy-systemet.
I alle andre tilfælde, hvor en af parterne ønsker en forlængelse, kræves det faglige udvalgs godkendelse.

FEVU har dog uddelegeret denne kompetence, således at under forudsætning af enighed mellem ansættende myndighed, elev og skole, kan uddannelsen forlænges uden at søge godkendelse i FEVU.

Er de tre parter ikke enige skal det faglige udvalg inddrages. 
Elev eller ansættende myndighed kan fremsende klage til FEVU. Se klagevejledning længere nede på siden.

Spørgsmål: Kan ansøgere med erhvervserfaring fra Grønland eller Færøerne indplaceres på EUV1?
Svar: 
Kriterier for standardgodskrivning af to års relevant erhvervserfaring er defineret i uddannelsesbekendtgørelsen bilag 1 
Denne erhvervserfaring forventes opnået i Danmark, hvor vi kender indholdet i arbejdsområder, jobfunktioner mv.
 
FEVU har ikke kendskab til erhvervserfaringens indhold, hvis den er opnået i udlandet og kan derfor ikke give standardmerit herfor.
 
FEVU anbefaler derfor, at eleven gennemgår en realkompetencevurdering med henblik på at komme i betragtning som EUV2 elev.

Spørgsmål: Må man give godskrivning af et grundfag på forkant?
Svar: 
Nej, skolen kan ikke give godskrivning for kompetencer, eleven endnu ikke har erhvervet. Godskrivning kan alene ske for elevens dokumenterede eller reelle kompetencer, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
 


 

Deltid

Spørgsmål: Er det muligt at gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse på deltid?

Svar: Det følger af § 69, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, at skoleundervisningen skal gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra denne regel.

Eleven og oplæringsvirksomheden kan aftale, at eleven har nedsat arbejdstid under oplæringsdelen af uddannelsen, hvis særlige forhold taler for det, således at uddannelsestiden forlænges, jf. § 58, stk. 1, nr. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Hvis uddannelsestiden forlænges med mere end fraværstiden, er aftalen dog kun gyldig, hvis det faglige udvalg for uddannelsen godkender aftalen, jf. lovens § 58, stk. 2.

Som det fremgår af ovenstående, er det ikke generelt muligt at tilrettelægge en erhvervsuddannelse på deltid, men alene mulighed for, at den enkelte elev kan aftale med sin oplæringsvirksomhed, at denne gennemfører oplæringen på deltid, når særlige forhold taler for det.  

Kommunerne har ikke hjemmel til lave forsøg med erhvervsuddannelse på deltid. Efter § 68 i erhvervsuddannelsesloven kan Børne- og Undervisningsministeren i særlige tilfælde gøre undtagelser fra loven, hvis det sker for at fremme uddannelsesforsøg. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser skal afgive indstilling herom.

Grundforløb

Spørgsmål: Hvorfor er der dimensionering på optag på grundforløb 2 PAU?
Svar: 
Den pædagogiske assistentuddannelse er en populær uddannelse, og der er mange ansøgere til uddannelsens grundforløb. Arbejdsmarkedet efterspørger ikke et uendeligt antal hovedforløbselever og vil ikke kunne tilbyde alle de færdiguddannede et job, hvis alle blev optaget på uddannelsen.

For at forebygge, at elever efter grundforløbet må afbryde deres uddannelse på grund af manglende uddannelsesaftale, har  FEVU i samarbejde med Ministeriet for Børn og undervisning indført dimensionering for optag på hovedforløbet. Der er også indført dimensionering på en række andre populære grundforløb.

BUVM udmelder hvert forår, hvor stort et optag skolerne kan optage på GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse.

Oplæringsforløb

Spørgsmål: Hvad er målene for de enkelte oplæringsperioder?
Svar: Oplæringsmålene i uddannelsesordningen er slutmål, hvilket betyder, at de skal være opnået ved afslutning af den sidste oplæring i uddannelsen.

Det bestemmes lokalt, hvordan oplæringsmålene opdeles i de forskellige oplæringsperioder.
 
Da den lokale tilrettelæggelse af skole- og oplæringsperioder varierer, anbefaler FEVU skolerne og LUU at drøfte og beskrive forventninger til delmål for de enkelte oplæringsmål eller for de enkelte oplæringsperioder. 

FEVU har udviklet hjælpeskemaer til erklæringer om oplæring, som inspiration til hvordan dette arbejde kan udfoldes. Se her under praktikerklæringer og hjælpeskemaer.

Spørgsmål: Bruges den samme erklæring om oplæring for hver oplæringsperiode?
Svar: I henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser er der vejledende erklæringer om oplæring for de første oplæringsperioder og en afsluttende erklæring om oplæring for den sidste oplæringsperiode.

FEVU har for overskuelighedens skyld valgt kun at have én blanket som erklæring om oplæring. Når erklæringen om oplæring udfyldes, vil det fremgå hvilken oplæringsperiode, erklæringen om oplæring gælder for.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis oplæringsstedet ikke kan godkende en oplæringsperiode?
Svar: Det er ansættende myndighed, der har ansvaret for, at eleven oplæres i oplæringsmålene. Der kan være omstændigheder, der betyder, at elevens progression i en oplæringsperiode ikke svarer til forventningerne. I så fald er der to muligheder:

  1. Oplæringsperioden vurderes godkendt, men samtidig bemærkes i erklæringen om oplæring, at der i efterfølgende skole og/eller oplæringsperiode skal være særlig opmærksomhed på bestemte områder, som eleven skal have fokus på at arbejde videre med.
  2. Oplæringsperioden vurderes ikke godkendt og den ansættende arbejdsgiver tilbyder eleven et nyt oplæringsforløb og eleven vurderes på ny.

Hvis der i sidste oplæringsperiode ikke er sket en tilfredsstillende progression, og oplæringsmålene  ikke kan bedømmes godkendt, tilbydes eleven et nyt oplæringsforløb og vurderes på ny.

Skoleforløb og prøver

Spørgsmål: Hvad betyder det, at skolerne skal lave overgangsordninger?
Svar: 
Skolerne skal i tilrettelæggelsen af undervisningen sikre at elever, der er påbegyndt uddannelsen efter en tidligere bekendtgørelse og som overgår til en ny bekendtgørelse, opnår samme slutkompetencer som elever påbegyndt uddannelsen efter den nye bekendtgørelse.
 
Skolerne skal i den lokale undervisningsplan fastsætte rammerne for, hvordan elever, som er omfattet af overgangsordningen, skal arbejde med målopfyldelsen i de enkelte fag og gennem skoleperioderne.

Spørgsmål: Hvorfor skal eleverne til prøve i Engelsk, hvis det er et valgfrit fag?
Svar: 
Faget Engelsk er ifølge grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen et prøvefag. Det betyder, at faget afsluttes med en prøve. For elever, der har valgt engelsk, indgår engelsk i puljen over grundfag, der kan udtrækkes til prøve.

Hvis faget udtrækkes til prøve, er der ikke krav om, at eleven skal bestå prøven i engelsk, for at kunne bestå uddannelsen.

Spørgsmål: Hvor langt kan eleven komme med Engelsk?
Svar: 
Grundfaget Engelsk fremgår ikke af fagrækken for den pædagogiske assistentuddannelse. Engelsk er et valgfrit fag og er relevant for de elever, der eventuelt har ønske om at videreuddanne sig efter den pædagogiske assistentuddannelse.

FEVU anbefaler derfor, at elever, der ønsker at have muligheden for at videreuddanne sig efter de har afsluttet den pædagogiske assistentuddannelse, vejledes til at vælge faget Engelsk. 

Hvis eleven vælger faget Engelsk både på GF1, GF2 og hovedforløbet kan eleven vælge Engelsk F som valgfag på GF1, Engelsk E på GF2 og Engelsk D på hovedforløbet. Derved kan eleven afslutte den pædagogiske assistentuddannelse med Engelsk på niveau D. 

Skolerne er forpligtet til at udbyde faget Engelsk. 

En elev med 9. klasses afgangseksamen, og som ikke har adgang til GF1 vurderes at have kompetencer svarende til Engelsk niveau F.  Det betyder, at de påbegynder faget engelsk på niveau E i valgfagsundervisningen på grundforløb 2 eller på hovedforløbet.

Spørgsmål: Kan eleven gå til afsluttende prøve, selvom oplæringen ikke er godkendt?
Svar: 
Eleven kan gå til afsluttende prøve, når skoleundervisningen er afsluttet, uden at sidste oplæringsperiode er fuldt gennemført og godkendt. 
 
Det er skolen og oplæringsvirksomheden, der beslutter tilrettelæggelsen af den afsluttende prøve, dog skal den afsluttende prøve finde sted inden uddannelsesaftalen udløber og tidligst tre måneder og i særlige tilfælde indtil seks måneder, før udløb af uddannelsesaftalen.
 
FEVU anbefaler, at den afsluttende prøve tilrettelægges, efter den sidste oplæring er bedømt bestået.
 
Oplæringen skal være godkendt, for at der kan udstedes uddannelsesbevis.
 
Hvis eleven har været til afsluttende prøve og efterfølgende skal ud i den sidste oplæring, som eleven ikke består, skal oplæringen forlænges. Der vil derfor være tale om ét af de særlige tilfælde, hvor der kan gå 3 måneder og i enkelte tilfælde indtil 6 måneder fra den afsluttende prøve er aflagt og til uddannelsesaftalen ophører.

Da den afsluttende prøve i den pædagogiske assistentuddannelse er en skoleprøve, er det ikke arbejdsgiveren, der afgør, om eleven kan gå til den afsluttende prøve, men en afgørelse, som skolen træffer.

Covid-19

Spørgsmål: Hvilke regler gælder for elever, der ikke kan komme i oplæring?
Svar: 
Hvis en elev pga. hensyn til smittefare eller lignende i relation til Covid-19 ikke har oplæringsmuligheder på deres oplæringssted vil der være mulighed for at fravige fordeling af skole og oplæringsperioder, i den udstrækning det er nødvendigt som følge af foranstaltninger iværksat efter "Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19". Det vil skulle aftales mellem elev, ansættende myndighed og skole.

Konkret betyder det, at det skal afklares mellem ansættende myndighed, skolen og eleverne, om der er mulighed for at ændre i skole/oplæringsplanerne.

Der vil i særlige tilfælde være mulighed for forlængelse af uddannelsesaftalen, efter de almindelige regler i erhvervsuddannelsesloven.

Spørgsmål: Kan elever afvise ændringer i den planlagte skole-/oplæringsplan?
Svar: Som altid når det gælder en erhvervsuddannelse, skal eleverne inddrages ved ændringer i elevernes uddannelsesplan og ændringer i uddannelsesaftalerne.

Elever, ansættende myndighed og skoler skal i videst muligt omfang finde løsninger, der tilgodeser både eleverne og deres uddannelse og arbejdspladsernes aktuelle muligheder og behov.

Spørgsmål: Kan elevens prøvetid forlænges grundet Covid-19 restriktioner?
Svar: 
Kan der gives dispensation til at elevens prøvetid forlænges med den periode, en elev er fraværende for fx at tage vare på sit barn, der efter lægelig vurdering er særligt udsat i forbindelse med Covid-19 og derfor skal skærmes?
Ja, det er muligt at forlænge elevens prøvetid. Hvis en elev er fraværende fra oplæringsvirksomheden af grunde nævnt i lovens § 58, stk. 1, i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden.

En af de grunde, der nævnes i § 58, stk. 1, er, at eleven har arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Det nævnte eksempel med at tage vare på et udsat barn efter lægelig vurdering kan falde ind under særlige forhold.

Spørgsmål: Kan uddannelsesaftalen forlænges, hvis en elev er fraværende på grund af covid-19 restriktioner?
Svar: 
Hvis en elev fx er fraværende på grund af pasning af barn, (der efter en lægefaglig vurdering er særligt udsat i forbindelse med Covid-19), og det ikke vurderes, at eleven vil være i stand til at gennemføre uddannelsen på normeret tid, kan uddannelsesaftalen forlænges.
Eleven og virksomheden har krav på, at uddannelsestiden forlænges, i det omfang det er nødvendigt, for at eleven kan nå uddannelsens mål, hvis det er begrundet i forhold nævnt i erhvervsuddannelseslovens § 58, stk. 1.

Hvis aftalen forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den, jf. erhvervsuddannelseslovens § 58, stk. 2.

FEVU har uddelegeret kompetencen til at forlænge eller afkorte en uddannelsesaftale til ansættende myndighed, elev og skole. Kun ved uenighed kan FEVU inddrages. Læs mere her.

Denne uddelegering af kompetence til at forlænge en uddannelsesaftale er stadig gældende under covid-19.

Spørgsmål: Kan der ske forlængelse af prøvetiden, hvis elevens fravær er under 1 måneds varighed?
Svar:
Hvis eleven er fraværende i mindre end 1 måned, så forlænges prøvetiden ikke jf.  erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 3

Spørgsmål: Hvad er forskellen på et administrativt uddannelsesbevis og et almindeligt uddannelsesbevis?
Svar:
Et administrativt uddannelsesbevis har samme retsvirkning som et almindeligt uddannelsesbevis og erstatter det uddannelsesbevis, der efter almindelige regler skulle være udstedt ved afslutning af uddannelsen.

Spørgsmål: Hvornår udstedes et administrativt uddannelsesbevis i stedet for et almindeligt uddannelsesbevis?
Svar:
Det administrative uddannelsesbevis anvendes i situationer, hvor det ikke er muligt at aflægge afsluttende prøve, som derfor udskydes, og hvor der er ønske om, at eleverne færdiggør uddannelsen hurtigst muligt.

Et administrativt bevis kan udstedes, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:

  • Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid
  • Der foreligger en erklæring om oplæring
  • Skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål.

FEVU er i samarbejde med Danske SOSU-skoler på vej med retningslinjer for udstedelse af administrative uddannelsesbeviser.

Spørgsmål: Skal elever, der har fået udstedt et administrativt uddannelsesbevis, til en afsluttende prøve på et senere tidspunkt?
Svar:
Elever, der får udstedt et administrativt bevis, anses for at have afsluttet deres uddannelse og skal ikke til en afsluttende prøve på et senere tidspunkt.

Spørgsmål: Kan standpunktskarakter ophøjes til en bestået prøvekarakter?
Svar:
En bestået standpunktskarakter i et uddannelsesspecifikt fag eller grundfag kan ophøjes til en bestået prøvekarakter til den afsluttende prøve ved uddannelsens afslutning i de situationer, hvor der ikke er mulighed for at gennemføre prøverne.

Spørgsmål: Kan en elev afvise at gå til virtuel prøve?
Svar:
Som altid når det gælder en erhvervsuddannelse, skal eleverne inddrages ved ændringer i elevernes uddannelsesplan og ændringer i uddannelsesaftalerne.

De lokale parter skal i videst muligt omfang finde løsninger, der tilgodeser både eleverne og deres uddannelse og arbejdspladsernes aktuelle muligheder og behov.

Hvis institutionen beslutter, at en afsluttende prøve ikke kan gennemføres i henhold til § 9, stk. 1, kan virksomhed og elev aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt.