Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Pædagogisk assistent - Alt om praktik

Vær med til at uddanne pædagogiske assistenter

Her finder du på en side alt det, du som praktiksted og skole skal vide om praktik i uddannelsen.

Du kan læse om uddannelsens regler og rammer for praktik eller downloade praktikerklæringer, uddannelsesordning med videre. Her finder du også ansøgningsskema til at blive godkendt som praktiksted. God fornøjelse.

Skemaer og tilskudsordninger

Praktikerklæring

Vejledning til udfyldelse af praktikerklæring (pdf)

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en praktikerklæring. Praktikerklæringen er det juridiske dokument, som dokumenterer, om en elev har fået godkendt sin praktikperiode eller ej.
Praktikerklæringen kan eventuelt vedhæftes et hjælpeskema. 

Hvis en elev ikke får godkendt sin praktik, får eleven tilbudt en ny praktik af sin arbejdsgiver.

Ansættende myndighed, elev og skole aftaler en plan for forlængelsen.
Det juridiske grundlag for at udstede et uddannelsesbevis til eleven er en godkendt praktikerklæring efter den sidste praktikperiode og skolebeviset.

Den udfyldte praktikerklæring

Praktikstedet udleverer den udfyldte praktikerklæring til eleven og til skolen.

 

Hjælpeskema

Hjælpeskema til praktikerklæring (Word)

Vejledning til udfyldning af hjælpeskema (pdf)

Hjælpeskemaer til praktikken

For at kvalitetssikre praktikuddannelsen bruger mange praktiksteder et hjælpeskema for at uddybe og præcisere, hvor langt eleven er nået med hvert praktikmål i en praktikperiode.
FEVU har udarbejdet et eksempel på et hjælpeskema, som man lokalt kan vælge at bruge. Hent FEVU's hjælpeskema øverst i denne tekst.

Det lokale uddannelsesudvalg kan vælge at udarbejde sit eget hjælpeskema.

Skolen skal udlevere det hjælpeskema, man lokalt har besluttet at bruge til praktikstedet.

Det udfyldte hjælpeskema udleveres til eleven og evt. til skolen.

Præstationsstandarder

Læs mere om præstationsstandarder i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 40.

Godkendelse af private praktiksteder

Bliv godkendt som praktiksted

Private institutioner eller virksomheder, som ønsker at ansætte og uddanne pædagogiske assistenter, skal godkendes af det faglige udvalg (FEVU).

Ansøgninger om praktikpladsgodkendelser sendes til FEVU, fevu@sevu.dk

FEVU behandler ansøgningen indenfor 14 dage.
Ansøgning sker via nedenstående skema:

Praktikpladsgodkendelse til pædagogisk assistentuddannelse (pdf)

Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema for PAU (pdf)

Private virksomheder uden koncerngodkendelse

Virksomheder, der ligger uden for koncernen skal godkendes af FEVU. 
En virksomhed uden for en kommunal eller regional koncern kan for eksempel være en privat udbyder af praktisk og personlig hjælp.

Om en virksomhed ligger inden for eller uden for en kommunes- / regions koncerngodkendelse er forskelligt fra sted til sted. En virksomhed er uden for koncernen, hvis den er selvstændig, dvs. når:

 • der er tale om en juridisk defineret organisation/selvstændig juridisk enhed (CVR-nummer)
 • den fører et fuldstændigt/særskilt regnskab
 • den er underlagt en ledelse, der alt efter forholdene er en juridisk eller en fysisk person. 

En virksomhed, som kun ønsker at stille praktiksted til rådighed for en kommune/region uden at indgå en særskilt uddannelsesaftale med eleven, skal ikke godkendes af FEVU. Denne model kaldes for udstationering og indebærer, at kommunen/regionen har det overordnede ansvar for at praktikuddannelsen finder sted, og at eleven når alle uddannelsesmål.

Virksomheder, som ikke er omfattet af koncerngodkendelserne, skal ansøge FEVU om godkendelse til at være praktiksted.

Koncerngodkendelse

FEVU har besluttet, at alle kommuner og regioner er koncerngodkendte. Det betyder, at den enkelte kommune eller region selv bestemmer, hvor der inden for koncernen (kommunen/regionen) skal oprettes praktikpladser. Praktikstederne skal opfylde de krav for godkendelse af praktikvirksomheder, som fremgår af ansøgningsskemaerne for private praktiksteder.
Kommunen og regionen skal give skolen besked om, hvor der er oprettet praktiksteder, og praktikstederne skal offentliggøres på www.lærepladsen.dk

Nye praktiksteder inden for koncernen (kommunen/regionen), skal ikke godkendes af FEVU. Private virksomheder kan ikke opnå koncerngodkendelse.

AUB refusion og løntilskud

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder tilskud til arbejdsgivernes udgifter ved ansættelse af elever. Der ydes tilskud til refusion af lønudgifter mens eleven er på skole og tilskud til elevens transportudgifter i forbindelse med skoleophold.

Se mere på AUBs hjemmeside

Regler for praktikken

Uddannelsesordning og -bekendtgørelse

Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelse (pdf)

Uddannelsesbekendtgørelse

Se tidligere uddannelsesordninger på denne side.

Find Lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) på siden om Love og regler.

Fortolkning af regler i Lov om erhvervsuddannelser og hovedbekendtgørelsen skal rettes til Børne- og Undervisningsministeriet

Praktikpladsaftale

På uddannelsen til pædagogisk assistent er der en gældende aftale om, at kommunerne forpligter sig til at tilvejebringe mindst 700 uddannelsesaftaler. Euv1- elever indgår i dimensioneringen i denne aftale.

Dimensionering og kvoter til grundforløb 2

Det er vigtigt, at optaget på grundforløbet modsvarer antallet af praktikpladser på hovedforløbet på de dimensionerede uddannelser, så alle elever kan forvente at gennemføre den uddannelse, de er påbegyndt.

Derfor kom der fra 1. januar 2017 adgangsbegrænsning til optag på grundforløb 2 til den pædagogiske assistentuddannelse.

STUK fordeler årligt kvoter for skolernes optag på grundforløb 2 på baggrund af høring hos FEVUs parter. STUK har juli 2021 udmeldt institutionsfordelte kvoter for grundforløb 2 på den pædagogiske assistentuddannelse for 2022.

Billede
Oversigt over kvoter på pædagogisk assistentuddannelse

Se brev fra STUK om institutionsfordelte kvoter til GF2 til PAU for 2022 her 

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen for pædagogiske assistentelever består normalt af 2 forløb inden for dag- eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud.

Praktikuddannelsen er opdelt i mindst to perioder, normalt på forskellige arbejdspladser.
Det kan for eksempel være en vuggestue den ene periode og et dag- og botilbud for udviklingshæmmede i den anden periode. Det kan også være to forskellige børnehaver. Det afgøres i dialog mellem eleven, skolen og den ansættende myndighed.

På praktikstedet vil en praktikvejleder være med til at sikre, at eleven arbejder med de opgaver og praktikmål, som skal læres på uddannelsen.

Praktikvejledere

Det faglige udvalg opfordrer alle praktikvejledere til at tage praktikvejlederuddannelsen.
Læs mere om praktikuddannelsen her.

For at en institution kan blive godkendt til at uddanne elever, skal praktikstedet have en medarbejder, der kan varetage den daglige vejledning af elever. Praktikvejlederen skal enten selv have gennemgået uddannelsen eller have en højere uddannelse inden for uddannelsens område.

Udover de faglige kvalifikationer skal praktikvejlederen også være god til at kommunikere for at kunne vejlede eleven og få en god dialog om blandt andet elevens udførelse af opgaverne.

Social- og sundhedsskoler og godkendte professionshøjskoler over hele landet udbyder godkendte AMU-uddannelser til medarbejdere, der gerne vil lære mere om rollen som praktikvejleder.
Praktikvejlederuddannelsen er en modulopdelt uddannelse og består af flere uddannelser:

 • Basismodulet
 • Overbygningsuddannelse
 • Specialmoduler

Læs mere om mulighederne her


Praktikuddannelsen skal sikre, at elever udvikler sig og tilegner sig de praktikmål, der fremgår af uddannelsesordningen.

Uddannelsesaftalen og prøvetid

Elev og ansættende myndighed skal indgå en uddannelsesaftale, for at eleven kan begynde på hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse.

Børne- og Undervisningsministeriet har de blanketter, som skal bruges for at indgå en uddannelsesaftale. Læs mere om uddannelsesaftaler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsesaftalen skal oprettes og underskrives, inden aftaleperioden begynder. Det er meget væsentligt, at dette formelle krav overholdes, også af hensyn til muligheden for at opnå AUB-tilskud.

Formularen udfyldes og underskrives af begge parter og sendes til skolen, som påtegner aftalen og registrerer den. Hvis eleven er under 18 år, skal indehaver(-ne) af forældremyndigheden også underskrive.

Virksomheden skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Eleven kan først optages på de skoleophold, som er knyttet til uddannelsen, når skolen har modtaget uddannelsesaftalen.

Digital uddannelsesaftale

Det er muligt at indgå en uddannelsesaftale digitalt. Det kan ske via digitale uddannelsesaftaler på ministeriets hjemmeside. Indholdet i den digitale uddannelsesaftale er præcis det samme som indholdet af blanketten. 

Læs på ministeriets hjemmeside, hvordan du indgår digitale uddannelsesaftaler.

Prøvetid

Der er tre måneders prøvetid på den pædagogiske assistentuddannelse. Prøvetiden træder i kraft den første dag eleven er i praktik på hovedforløbet. Skoleperioder, der ligger før den første praktik, tæller ikke med i prøvetiden.

I prøvetiden kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse og uden varsel af både elev og praktiksted.

Prøvetiden forlænges automatisk svarende til fraværsperioden, hvis eleven er fraværende fra praktikvirksomheden af nedennævnte grunde i mere end 1 måned af prøvetiden:

 • Sygdom
 • Supplerende skoleundervisning
 • Graviditet, barsel, eller adoption
 • Arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Efter prøvetidens udløb kan parterne normalt ikke opsige uddannelsesaftalen.

Arbejdstid, løn, ferie, sygdom og barsel

Arbejdstid og løn under uddannelsen er beskrevet i den overenskomst, de er indgået mellem FOA og KL.

Overenskomsten er også gældende for private praktiksteder, der ikke selv har indgået en overenskomst.
 
Elevers arbejdstid følger overenskomsten, og virksomheden skal betale overenskomstaftalt løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold.
 
KL og FOA vejleder virksomheder og elever om løn- og overenskomstforhold.
For pædagogiske assistentelever er overenskomstparterne FOA og KL.

SU eller elevløn?

På Grundforløb 1 og Grundforløb 2 modtager eleven Statens Uddannelsesstøtte (SU), når eleven er over 18 år, hvis ikke andet er aftalt. Se mere om SU her.

På hovedforløbet er eleven ansat og modtager elevløn både i praktikperioder og i skoleperioder. Arbejdsgiver kan vælge at ansætte eleven inklusive Grundforløb 2.

Elever der er over 25 år og har mindst 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år har mulighed for at søge om voksenelevløn.

Se nærmere på foa.dk om satser for elevløn.

Ferie

Elever er også omfattet af Ferieloven og reglerne om ret til ferie og ferietillæg.

Sygdom og barsel

For elever med en uddannelsesaftale, der samtidigt er offentligt ansat, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel. 

I øvrigt gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

Ændring af uddannelsens længde undervejs i uddannelsen

Forlængelse af uddannelsesvarighed

Elev og ansættende myndighed kan aftale en forlængelse af uddannelsestiden i følgende tilfælde:

 • Hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 % af uddannelsestiden
 • Hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
 • Hvis eleven er fraværende fra praktikvirksomheden på grund af supplerende skoleundervisning
 • Hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Elev og virksomhed kan ikke forlænge uddannelsestiden med mere end længden af fraværet.

Hvis virksomhed og elev vil aftale en forlængelse, skal der laves et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale på en særlig blanket, som skolen kan udlevere. Skolen skal registrere ændringen i skolens administrative system.

I alle andre tilfælde, hvor en af parterne ønsker en forlængelse, kræver det en godkendelse af det faglige udvalg.

Hvis ansættende myndighed, skole og eleven er enige om at forlænge uddannelsesaftalen, kan det aftales lokalt. Det er kun hvis der er uenighed, at sagen skal forelægges for FEVU.

Ansættende myndighed og elev kan også afkorte praktikuddannelsen, hvis de er enige om, at eleven har bestået praktikmålene.

Læs mere om afkortning af uddannelsen på denne side.

Uenigheder og tvister

En uddannelsesaftale bortfalder, hvis eleven udelukkes fra skoleundervisning. Skolen kan udelukke eleven, hvis eleven uden grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler. Skolen skal dog først have forsøgt med mindre vidtgående foranstaltninger.

Se her, hvilke klager der skal sendes til skolen og hvilke der skal sendes til det faglige udvalg

Kontakt

Anne Hammer Thamdrup
Karen Therkildsen