Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Pædagogisk assistent - uddannelsens opbygning

Udvikler børn, unge og voksne

Her finder du alt det, du som skole eller oplæringssted skal vide om opbygningen af uddannelsen til pædagogisk assistent.

Du kan læse alt om uddannelsens opbygning og indhold og finde kontaktpersoner for uddannelsen. God fornøjelse.

Uddannelsens opbygning og indhold

Adgangskrav

Eleven skal have bestået folkeskolens 9. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik. 

Hvis der er indgået en uddannelsesaftale, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.

Hvis eleven ikke har 02 i dansk og matematik, er det muligt at komme til en optagelsesprøve på en social- og sundhedsskole. Læs mere om optagelsesprøven på social- og sundhedsskolernes hjemmesider eller op uvm.dk.

Realkompetencevurdering

Inden en ansøger begynder på en erhvervsuddannelse, skal skolen vurdere ansøgerens kompetencer til en realkompetencevurdering. Formålet er at afgøre, om ansøgeren kan få sin uddannelse afkortet, fordi han/hun har relevant erhvervserfaring og uddannelse.

FEVU har besluttet, hvilke uddannelser og relevant erhvervserfaring der giver standardafkortning i den pædagogiske assistentuddannelse. Kriterier for standardgodskrivning fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse til pædagogisk assistentuddannelse.

Der er krav om, at en ansøger skal have uddannelsen afkortet, hvis han/hun kan dokumentere uddannelse/erhvervserfaring, som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen.

To års relevant erhvervserfaring

En ansøger, der har arbejdet minimum to år inden for ét af de relevante arbejdsområder, kan få godskrivning for både grundforløb og oplæringen. Ansøgeren kan derfor gennemføre en pædagogisk assistentuddannelse som ren skoleundervisning på 47 uger. 

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Mindre end to års relevant erhvervserfaring

En ansøger med mindre end to års relevant erhvervserfaring, kan også få afkortet dele af uddannelsen, dvs. dele af skoleundervisningen og/eller dele af oplæringsundervisningen. Definitionen af hvilken erhvervserfaring, der giver regelbundet godskrivning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Ud over den standardafkortning, som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen, kan eleven få afkortet uddannelsen på baggrund af andre kompetencer. 

Afkortning på baggrund af denne realkompetencevurdering er valgfri.
Alle ansøgere over 25 år får afkortet skoleundervisningen med 5 uger.

Klage over skolens afgørelse om realkompetencevurdering

En ansøger kan klage over skolens afgørelse om anerkendelse af praktiske kompetencer. Skolen skal vurdere klagen, og hvis skolen ikke giver ansøgeren medhold i klagen, videresender skolen klagen til det faglige udvalg med skolens kommentarer, jf. Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

FEVU har besluttet, at afgørelse om afkortning af uddannelsestiden træffes lokalt, når skolen, ansættende myndighed og eleven er enige herom. Kun ved uenighed kan sagen forelægges FEVU.

Ved lokal uenighed kan FEVU træffe afgørelse om afkortning af oplæringsperioden på baggrund af elevens tidligere uddannelse eller beskæftigelse jf. Lov om erhvervsuddannelser. 

Hvis kriterierne i bilag 1 ikke er opfyldt, kan eleven ikke følge et euv1 forløb, da FEVU ikke kan give dispensation for kriterierne for godskrivning i uddannelsesbekendtgørelsens Bilag 1.

Ved lokal uenighed kan FEVU, på baggrund af elevens tidligere beskæftigelse, træffe afgørelse om afkortning af oplæringsperioden, så eleven kan følge et euv2 forløb kun med skoleundervisning på grundforløb og hovedforløb.

Grundforløb

Grundforløbets første del

GF del 1 varer 20 uger. Der er fokus på de almene erhvervsfaglige kompetencer såsom arbejdspladskultur, samfund, sundhed og metode. Når eleven har gennemført grundforløb del 1, har eleven adgang til alle erhvervsuddannelser.

FEVU anbefaler, at elever, der ønsker den pædagogiske assistentuddannelse, gennemfører grundforløbet Omsorg, sundhed og pædagogik.

På Grundforløb del 1 arbejder eleven med fag, hvor han/hun både får generelle kompetencer og erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag. Det drejer sig om følgende fag:

 • Arbejdspladskultur
 • Lærepladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

På Grundforløb del 1 er der også undervisning i dansk og andre grund- og valgfag.

Grundforløb Plus

Grundforløb plus er rettet mod elever, der ikke har adgang til Grundforløb del 1. Grundforløb plus ligger før Grundforløb del 2.

Forløbet er målrettet elever, der er uafklarede om valg af uddannelse. Forløbet er også for elever, der har brug for at få opkvalificeret deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer. Formået er at styrke elevernes forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene (grundfag og grundforløbsprøven), inden de kan begynde på hovedforløbet.

Elev, virksomhed og skole har mulighed for at vælger, om eleven skal begynde uddannelsen med Grundforløb plus eller med Grundforløb del 2, hvis de har indgået en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbet.

Grundforløb del 2

Grundforløb del 2 varer 20 uger og er målrettet den pædagogiske assistentuddannelse. Undervisningen på grundforløb 2 består af grund- og valgfagsundervisning, undervisning i det uddannelsesspecifikke fag og certifikater i brand og førstehjælp. Eleven vil komme omkring følgende emner i det uddannelsesspecifikke fag: 

 • Dokumentation og kommunikation
 • Ergonomi og hygiejne
 • Pædagogiske aktiviteter, herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske
 • Digitale medier til dialog og formidling
 • Sundhedsfremme, og kost og motion
 • Pædagogisk arbejde med inklusion
 • Samarbejde og konfliktløsning
 • Motivation for læring

Eleven skal i slutningen af grundforløb del 2 til en grundforløbsprøve. Eleven skal bestå grundforløbsprøven for at kunne begynde på hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse. 

Grundforløbsprøven

Fælles standard for grundforløbsprøven

Der er udformet en fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven på den pædagogiske assistentuddannelse, som skal anvendes på skolerne i forbindelse med afholdelse af grundforløbsprøven. Den fælles standard findes her:

Fælles standard for den pædagogiske assistentuddannelse

Prøvemateriale sendes til det faglige udvalg til orientering

Skolen skal efter afholdelsen af grundforløbsprøven orientere det faglige udvalg om opgaven. Skolen fremsender:

 1. Beskrivelse af grundforløbsprøven (prøvebeskrivelse).
 2. Én eksemplarisk case med spørgsmål/scenarie pr. uddannelse.

Prøvebeskrivelse og case + spørgsmål bedes sendt i én samlet pdf pr. uddannelse.

Billede
Beskrivelse af proceduren for indsendelse af prøvemateriale


Skolen kan vælge at udfylde FEVUs skabelon til prøvebeskrivelse, som findes her eller fremsende skolens egen beskrivelse af grundforløbsprøven.

Prøvematerialet sendes til fevu@sevu.dk senest 14 dage efter afholdelse af grundforløbsprøven.

Når prøvematerialet sendes til FEVU bedes skolen i emnefeltet i mailen angive følgende: [skolens navn, GF2 prøvemateriale, uddannelsesretning og årstal].

 

Hovedforløb

Elev og arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale, før eleven kan starte på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse.

Uddannelsen udbydes på social- og sundhedsskoler og på enkelte professionshøjskoler.

Hovedforløbet varer 2 år og 1½ måned, og der veksler mellem skoleforløb og oplæring i praksis. Skoleundervisningen varer 47 uger og er fordelt på minimum 3 skoleperioder. 
Eleven har følgende fag på den pædagogiske assistentuddannelse:

Billede
Fag på hovedforløbet - pædagogisk assistent
Eux

Eleven kan gennemføre en erhvervsfaglig studenter eksamen, hvor den pædagogiske assistentuddannelse tages med eux. Det betyder, at fagene fra den pædagogiske assistentuddannelse kombineres med gymnasiale fag, der giver en studiekompetence på HF-niveau. 

Når eleven har gennemført den pædagogiske assistentuddannelse med eux udstedes et uddannelsesbevis som pædagogisk assistent og et bevis for en gymnasial eux-uddannelse.

Eux-forløbet varer 4 år inklusive Grundforløb del 1 og Grundforløb del 2.

Uddannelsen består af de samme uddannelsesspecifikke fag som den ordinære pædagogiske assistentuddannelse og indeholder den samme oplæring. Derudover er der en række grundfag på HF-niveau.

Eleven har disse grundfag i et eux-forløb:

Billede
Eux-fag på pædagogisk assistentuddannelse

Elev og arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale, der omfatter eux-forløbet, før eleven kan starte på eux-hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse 

Det er ikke alle social- og sundhedsskoler, der udbyder eux-forløb på den pædagogiske assistentuddannelse. Det fremgår af de enkelte social- og sundhedsskoles hjemmeside. 

Afsluttende prøve

Elever på den pædagogiske assistentuddannelse skal bestå de uddannelsesspecifikke fag og de valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Eleven skal have godkendt oplæringsperioden.

Eleven skal også bestå prøven i Dansk og Samfundsfag og ét uddannelsesspecifikt fag. Hvis eleven har valgt grundfaget Engelsk, skal eleven også til prøve i det fag, men der er ikke krav om, at eleven skal bestå prøven i Engelsk.

Eleven afslutter uddannelsen med prøve i kompetencemålene, det er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektopgave.

Uddannelsesbevis

FEVU er ophørt ved udgangen af 2021 med at udarbejde skabeloner til de uddannelsesbeviser, som skolerne udsteder. Fra og med 2022 skal skolerne derfor selv udforme bevisskabelonerne i samarbejde med deres leverandør af studieadministrativt system.

Efteruddannelse

FEVU har udviklet en lang række efteruddannelser til pædagogiske assistenter.
Uddannelserne er udviklet i regi af arbejdsmarkedsuddannelsessystemet (AMU). Det betyder, at uddannelserne er landsdækkende. Derudover er det gratis at deltage, og arbejdsgiveren kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Uddannelserne er samlet i fælles kompetencebeskrivelser (FKB), der omfatter et relevant jobområde som pædagogisk assistent. Se en oversigt over mulige uddannelser her.

Det fremgår af social- og sundhedsskolerne, godkendte professionshøjskolers hjemmeside og på voksenuddannelse.dk, hvornår uddannelserne bliver udbudt. 

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) medvirker til at prioritere skolens udbud. Kommuner og regioner kan indgå aftaler med skolerne om særlige ønsker til udbud. 
 

Videreuddannelse

Se mere om mulighederne for videreuddannelse som pædagogisk assistent her

Historisk udvikling