Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Pædagogisk assistent - uddannelsens opbygning

Udvikler børn, unge og voksne

Her finder du alt det, du som skole eller praktiksted skal vide om opbygningen af uddannelsen til pædagogisk assistent.

Du kan læse alt om uddannelsens opbygning og indhold og finde kontaktpersoner for uddannelsen. God fornøjelse.

Uddannelsens opbygning og indhold

Adgangskrav

Eleven skal have bestået grundskolens 9. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik. 

Hvis der er indgået en uddannelsesaftale, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.

Hvis eleven ikke har 02 i dansk og matematik, er det muligt at komme til en optagelsesprøve på en social- og sundhedsskole. Læs mere om optagelsesprøven på social- og sundhedsskolernes hjemmesider.

Realkompetencevurdering ved optag på uddannelsen

Inden en ansøger begynder på en erhvervsuddannelse, får ansøgeren vurderet sine kompetencer (realkompetencevurdering). Formålet er at afgøre, om ansøgeren kan få sin uddannelse afkortet, fordi han/hun har relevant erhvervserfaring og uddannelse.

Det faglige udvalg har besluttet, hvilke uddannelser der giver standardafkortning i den pædagogiske assistentuddannelse. Det kan du finde i bilag 1 i bekendtgørelse til pædagogisk assistentuddannelse.

Der er et krav, at en ansøger skal have uddannelsen afkortet, hvis han/hun kan dokumentere uddannelse/erhvervserfaring, som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen.

To års relevant erhvervserfaring

En ansøger, der har arbejdet minimum to år inden for ét af de relevante arbejdsområder, kan få godskrivning for både grundforløb og praktikuddannelsen. Ansøgeren kan derfor gennemføre en pædagogisk assistentuddannelse som ren skoleundervisning på 47 uger. 

Mindre end to års relevant erhvervserfaring

En ansøger med mindre end to års relevant erhvervserfaring, kan også få afkortet uddannelsen, dvs. dele af skoleundervisningen og/eller dele af praktikundervisningen. Definitionen af hvilken erhvervserfaring, der giver regelbundet godskrivning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsernes bilag 1.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Ud over den standardafkortning, som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen, kan eleven få afkortet uddannelsen på baggrund af andre kompetencer. 

Afkortning på baggrund af denne realkompetencevurdering er valgfri.
Alle ansøgere over 25 år får afkortet skoleundervisningen med 5 uger.

Godskrivningsvejledning for pædagogstuderende

Se her, hvilken godskrivning en pædagogstuderende, der ikke har gennemført hele uddannelsen kan forvente at få, hvis han/hun starter på den pædagogiske assistentuddannelse. 

Vejledningen kan ikke erstatte den individuelle kompetencevurdering af hver enkelt ansøger, som foregår på skolen.

Grundforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 varer 20 uger. Der er fokus på de almene erhvervsfaglige kompetencer såsom arbejdspladskultur, samfund, sundhed og metode. Når eleven har gennemført grundforløb 1, har eleven adgang til alle erhvervsuddannelser. 

EVU anbefaler, at elever, der ønsker social- og sundhedsassistentuddannelsen, gennemfører grundforløbet Omsorg, sundhed og pædagogik.

På Grundforløb 1 arbejder eleven med fag, hvor han/hun både får generelle kompetencer og erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag. Det drejer sig om følgende fag:

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

På Grundforløb 1 er der også undervisning i dansk og andre grund- og valgfag.

Grundforløb +

Grundforløb+ er rettet mod elever, der ikke har adgang til Grundforløb 1. Grundforløb+ ligger før Grundforløb 2.

Forløbet er målrettet elever, der er uafklarede om valg af uddannelse. Forløbet er også for elever, der har brug for at få opkvalificeret deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer. Formået er at styrke elevernes forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene (grundfag og grundforløbsprøven), inden de kan begynde på hovedforløbet.

Elev og virksomhed vælger selv, om eleven skal begynde uddannelsen med Grundforløb+ eller med Grundforløb 2, hvis de allerede har indgået en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbet.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet den pædagogiske assistentuddannelse. Undervisningen på grundforløb 2 består af grund- og valgfagsundervisning og undervisning i det uddannelsesspecifikke fag. Eleven vil komme omkring følgende emner i det uddannelsesspecifikke fag: 

 • Dokumentation og kommunikation
 • Ergonomi og hygiejne
 • Pædagogiske aktiviteter, herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske
 • Digitale medier til dialog og formidling
 • Sundhedsfremme, og kost og motion
 • Pædagogisk arbejde med inklusion
 • Samarbejde og konfliktløsning
 • Motivation for læring

Eleven skal i slutningen af grundforløb 2 til en grundforløbsprøve. Eleven skal bestå grundforløbsprøven for at kunne begynde på hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse. 

Hovedforløb

Elev og arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale, før eleven kan starte på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse.

Uddannelsen udbydes på social- og sundhedsskoler og på enkelte professionshøjskoler.

Hovedforløbet varer 2 år og 1½ måned. Det veksler mellem skoleforløb og oplæring i praksis. Skoleundervisningen varer 47 uger og er fordelt på minimum 3 skoleperioder. 
Eleven har følgende fag på den pædagogiske assistentuddannelse:

Billede
Fag på hovedforløbet - pædagogisk assistent
Eux

Eleven kan gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse med eux. Det betyder, at fagene fra den pædagogiske assistentuddannelse kombineres med gymnasiale fag, der giver en studiekompetence på HF-niveau. 

Når eleven har gennemført uddannelsen eux-velfærd får han/hun et uddannelsesbevis som pædagogisk assistent og et bevis for en gymnasial eux-uddannelse.

Eux-forløbet varer 4 år inklusive Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Uddannelsen består af de samme uddannelsesspecifikke fag som den ordinære pædagogiske assistentuddannelse og indeholder den samme praktik. Derudover er der en række grundfag på HF-niveau.

Eleven har disse grundfag i et eux-forløb:

Billede
Eux-fag på pædagogisk assistentuddannelse

Elev og arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale, der omfatter eux-forløbet, før eleven kan starte på eux-hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse 

Det er ikke alle social- og sundhedsskoler, der udbyder eux-forløb på den pædagogiske assistentuddannelse. Det fremgår af de enkelte social- og sundhedsskoles hjemmeside. 

Afsluttende prøve

Elever på den pædagogiske assistentuddannelse skal bestå de uddannelsesspecifikke fag og de valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Eleven skal have godkendt praktikuddannelsen.

Eleven skal også bestå prøven i dansk og samfundsfag og et uddannelsesspecifikt fag. Hvis eleven har valgt grundfaget engelsk, skal eleven også til prøve i det fag, men der er ikke krav om, at eleven skal bestå prøven i engelsk.

Eleven afslutter uddannelsen med prøve i kompetencemålene, det er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektopgave.

Uddannelsesbevis

Skolen udsteder et uddannelsesbevis på vegne af det faglige udvalg. Det sker i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.
Der kan udstedes uddannelsesbevis til eleven:

 • når skolen har udstedt et skolebevis med dokumentation for, at eleven har bestået uddannelsens fag og prøver
 • når praktikvirksomheden har udstedt en afsluttende praktikerklæring, som dokumenterer, at praktikuddannelsen er bedømt godkendt.

Retningslinjer for uddannelsesbeviset

FEVU har udformet en skabelon for uddannelsesbeviser, som skolerne skal bruge.

FEVU har indgået aftale med IST i Svendborg om elektronisk styring af uddannelsesbeviserne. 

Kontakt IST

Uddannelsesbeviset er i A3 format og indeholder de informationer, som bekendtgørelserne kræver. Beviset underskrives af formanden for FEVU og en repræsentant fra skolen. Skolen udleverer uddannelsesbeviset sammen med skolebevis og praktikerklæring, når alle prøver er bestået.

Skolen skal gemme en kopi af uddannelsesbeviset i 30 år.

Skolerne kan bestille et fortrykt papir og en tekstskabelon, som skolen kan printe med de nødvendige informationer.

Skolerne kan også bestille bevisskabelonen digitalt og printe hele beviset i farver med de nødvendige informationer.

Efteruddannelse

FEVU har udviklet en lang række efteruddannelser til pædagogiske assistenter.
Uddannelserne er udviklet i regi af arbejdsmarkedsuddannelsessystemet (AMU). Det betyder, at uddannelserne er landsdækkende. Derudover er det gratis at deltage, og arbejdsgiveren kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Uddannelserne er samlet i fælles kompetencebeskrivelser (FKB), der omfatter et relevant jobområde som pædagogisk assistent. Se en oversigt over mulige uddannelser her.

Det fremgår af skolernes hjemmesider, hvornår uddannelserne bliver udbudt. 

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) medvirker til at prioritere skolens udbud. Kommuner og regioner kan indgå aftaler med skolerne om særlige ønsker til udbud. 
 

Videreuddannelse

Se mere om mulighederne for videreuddannelse som pædagogisk assistent her

Hvor udbydes uddannelsen?

Kontakt

Anne Hammer Thamdrup/Karen Therkildsen
3817 8296/3817 8297
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V