Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Social- og sundhedsassistent

Helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering

Her finder du svar på alle de spørgsmål, som vi bliver stillet om uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Du kan også finde inspiration til rekruttering af elever. God fornøjelse.

Leder du efter en erklæring om oplæring, uddannelsesordning og uddannelsesbekendtgørelse finder du det på denne side.

Spørgsmål og svar

Afkortning og forlængelse af uddannelsesaftale

Spørgsmål: Hvad er realkompetencevurdering?  
Svar: Har en ansøger erfaringer fra tidligere job og/eller uddannelse skal skolen i samarbejde med ansættende myndighed gennemføre en realkompetencevurdering (RKV). Denne vurdering består af en regelbundet vurdering og en individuel vurdering. 
Grundlaget for den regelbundne vurdering fremgår af Bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen. Vurdering af ansøgers forudsætninger i forhold til Bilag 1 kan resultere i en standard godskrivning og afkortning af uddannelsens længde. Standardgodskrivning er obligatorisk.

Se Bilag 1 i bekendtgørelse til social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Den skønsmæssige vurdering består af en vurdering af ansøgerens tidligere erhvervede kompetencer, der ikke fremgår af Bilag 1. Den skønsmæssige vurdering afgør, om uddannelsesforløbet kan afkortes yderligere. Vurdering af tidligere erhvervet uddannelse vurderes af skolen. Vurdering af erhvervserfaring sker ved inddragelse af ansættende myndighed. Den skønsmæssig afkortning er frivillig.

Spørgsmål: Hvordan udregnes varighed af erhvervserfaring? 
Svar: Definitionen af hvilken erhvervserfaring, der giver regelbundet godskrivning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsernes Bilag 1.
Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Heraf fremgår det, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Spørgsmål: Skal afkortning af uddannelsesaftale godkendes af FEVU? 
Svar: Afkortning af uddannelsens varighed bestemmes lokalt.
Det fremgår af Lov om erhvervsuddannelser, at det faglige udvalg på baggrund af ansøgers tidligere uddannelse eller beskæftigelse kan træffe afgørelse om afkortning af uddannelsens varighed.
FEVU har besluttet, at afgørelse om afkortning af uddannelsens varighed træffes lokalt, når skolen, ansættende myndighed og eleven er enige om det. Det er kun ved uenighed, at sagen kan forelægges FEVU.

Spørgsmål: Hvornår kan en uddannelsesaftale forlænges? 
Svar: Elev og ansættende myndighed kan selv aftale en forlængelse af uddannelsestiden i følgende tilfælde:

  • Hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra oplæringsvirksomheden i mere end 10 % af uddannelsestiden
  • Hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
  • Hvis eleven er fraværende fra oplæringsvirksomheden på grund af supplerende skoleundervisning
  • Hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Det er en forudsætning for aftalens gyldighed, at elev og virksomhed ikke forlænger uddannelsestiden med mere end fraværets periode.

Hvis virksomhed og elev vil aftale forlængelse, skal de lave et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale på en særlig blanket, som skolen kan udlevere. Skolen skal registrere ændringen i Easy-systemet.

I alle andre tilfælde, hvor en af parterne ønsker en forlængelse, kræver det, at det faglige udvalg godkender.

FEVU har dog uddelegeret det, så uddannelsen forlænges uden at søge godkendelse i FEVU, hvis den ansættende myndighed, elev og skole er enige.

Er de tre parter ikke enige skal det faglige udvalg inddrages. 
Elev eller ansættende myndighed kan fremsende klage til FEVU. Se vejledning længere nede på siden.

Spørgsmål: Kan ansøgere med erhvervserfaring fra Grønland eller Færøerne indplaceres på EUV1 
Svar: Kriterier for standardgodskrivning af to års relevant erhvervserfaring er defineret i uddannelsesbekendtgørelsen bilag 1. 
Den erhvervserfaring skal være opnået i Danmark, hvor vi kender indholdet i arbejdsområder og jobfunktioner. FEVU har ikke kendskab til erhvervserfaringens indhold, hvis den er opnået i udlandet, og derfor kan man ikke få standardmerit for det.
 
FEVU vil anbefale, at eleven gennemgår en realkompetencevurdering, der afklarer, om eleven kan komme i betragtning som EUV2 elev.

Spørgsmål: Må man give godskrivning af et grundfag på forkant 
Svar: Nej, skolen kan ikke give godskrivning for kompetencer, eleven endnu ikke har erhvervet. Godskrivning kan alene ske for elevens dokumenterede eller reelle kompetencer, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Deltid

Spørgsmål: Er det muligt at gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen på deltid?

Svar: Det følger af § 69, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, at skoleundervisningen skal gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra denne regel.

Eleven og oplæringsvirksomheden kan aftale, at eleven har nedsat arbejdstid under oplæringsdelen af uddannelsen, hvis særlige forhold taler for det, således at uddannelsestiden forlænges, jf. § 58, stk. 1, nr. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Hvis uddannelsestiden forlænges med mere end fraværstiden, er aftalen dog kun gyldig, hvis det faglige udvalg for uddannelsen godkender aftalen, jf. lovens § 58, stk. 2.

Som det fremgår af ovenstående, er det ikke generelt muligt at tilrettelægge en erhvervsuddannelse på deltid, men alene mulighed for, at den enkelte elev kan aftale med sin oplæringsvirksomhed, at denne gennemfører oplæringen på deltid, når særlige forhold taler for det.  

Kommunerne har ikke hjemmel til lave forsøg med erhvervsuddannelse på deltid. Efter § 68 i erhvervsuddannelsesloven kan Børne- og Undervisningsministeren i særlige tilfælde gøre undtagelser fra loven, hvis det sker for at fremme uddannelsesforsøg. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser skal afgive indstilling herom.

Grundforløb 

Spørgsmål: Hvad er forskellene i overgangskravene for GF2 til de to SOSU-uddannelser? 
Svar:
Eleven skal ved start af GF2  vælge, hvilket hovedforløb eleven ønsker at gennemføre.
I begge uddannelsesbekendtgørelser til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent står:

  • Stk. 2.1 Viden om social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri
  • Stk. 2.8 Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget
  • Stk. 4.2 Forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv

Hvor der i målene er henvist til faggruppen, skal der undervises i et forskelligt indhold, alt efter om eleven har valgt social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Overgangskravene til de to social- og sundhedsuddannelser er beskrevet tæt på hinanden for at det skal være muligt at ændre valg af hovedforløb efter endt GF2. 

Der er dog vidensmål og færdighedsmål på grundforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen, som ikke indgår på grundforløbet til social- og sundhedshjælper.

Oplæringsforløb

Spørgsmål: Hvad er målene for de enkelte oplæringsperioder
Svar: Oplæringsmålene i uddannelsesordningen er slutmål, hvilket betyder, at de skal være opnået ved afslutning af den sidste oplæring i uddannelsen.
Det bestemmes lokalt, hvordan oplæringsmålene opdeles i de forskellige oplæringsperioder.
 
Da den lokale tilrettelæggelse af skole- og oplæringsperiode varierer, anbefaler FEVU skolerne og LUU at drøfte og beskrive forventninger til delmål for de enkelte oplæringsmål eller for de enkelte oplæringsperioder. 

FEVU har udviklet hjælpeskemaer til erklæringer om oplæring som inspiration til, hvordan det arbejde kan udfoldes. Se praktikerklæringer og hjælpeskemaer

Spørgsmål: Bruges den samme erklæring om oplæring for hver oplæringsperiode
Svar: I henhold til bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser er der vejledende erklæringer om oplæring for de første oplæringsperioder og en afsluttende erklæring om oplæring for den sidste oplæringsperiode.

FEVU har for overskuelighedens skyld valgt kun at have én blanket som erklæring om oplæring. Når erklæringen om oplæring udfyldes, skal det påføres hvilken oplæringsperiode, erklæringen om oplæring gælder for.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis oplæringsstedet ikke kan godkende en oplæringsperiode
Svar: Det er ansættende myndighed, der har ansvaret for, at eleven oplæres i oplæringsmålene. Der kan være omstændigheder, der betyder, at elevens progression i en oplæringsperiode ikke svarer til forventningerne. I så fald er der to muligheder: 

  • Oplæringsperioden vurderes godkendt, men det bemærkes i erklæringen om oplæring, at der i næstfølgende skole og/eller oplæringsperiode skal være særlig opmærksomhed på bestemte områder, som eleven skal have fokus på at arbejde videre med.
  • Oplæringsperioden vurderes ikke godkendt, og den ansættende arbejdsgiver tilbyder eleven et nyt oplæringsforløb og eleven vurderes på ny efter gennemført oplæring.

Hvis der i sidste oplæringsperiode ikke er sket en tilfredsstillende progression, og oplæringsmålene ikke kan bedømmes godkendt, tilbydes eleven et nyt oplæringsforløb og vurderes på ny.

Skoleforløb og prøver

Spørgsmål: Hvad betyder det, at skolerne skal lave overgangsordninger
Svar: Skolerne skal i tilrettelæggelsen af undervisningen sikre at elever, der er påbegyndt efter en tidligere bekendtgørelse, og som overgår til en ny bekendtgørelse, opnår samme slutkompetencer, som elever påbegyndt uddannelsen efter den nye bekendtgørelse.
 
Skolerne skal i den lokale undervisningsplan fastsætte rammerne for, hvordan elever, som er omfattet af en overgangsordning, skal arbejde med målopfyldelsen i de enkelte fag og gennem skoleperioderne. 

Spørgsmål: Er der et formål for de enkelte fag?
Svar: FEVU har beskrevet formål for de uddannelsesspecifikke fag, men de kan ikke skrives ind i uddannelsesordningen. 
Se formål for fagene i social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Spørgsmål: Hvorfor skal eleverne til prøve i Engelsk? 
Svar: Engelsk er ifølge grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen et prøvefag. Det betyder, at faget afsluttes med en prøve. For elever, der har valgt engelsk, indgår engelsk i puljen over grundfag, der kan udtrækkes til prøve. Hvis faget Engelsk udtrækkes til prøve, er der ikke et krav om at prøven skal være bestået, for at eleven kan bestå uddannelsen.

Spørgsmål: Hvor langt kan eleven komme med Engelsk? 
Svar: Grundfaget Engelsk har videreuddannelsesperspektiv og er valgfrit. Elever, der ønsker videreuddannelseskompetence, skal vejledes til at vælge Engelsk. 

Eleven kan nå Engelsk F som valgfag på GF1, Engelsk E som valgfag på GF2 og Engelsk D på hovedforløbet. Skolerne skal udbyde fag, der er af betydning for videreuddannelse. 
En elev med 9. klasses afgangseksamen, og som ikke har adgang til GF1 vurderes at have kompetencer svarende til Engelsk niveau F. Det betyder, at de påbegynder faget Engelsk på niveau E, hvis de vælger grundfaget Engelsk som valgfag enten på GF2 eller på hovedforløbet. 

EUD-elever under 25 år, der fravælger Engelsk, skal tilbydes anden relevant undervisning. 
Voksne over 25 år, der ønsker Engelsk, skal følge faget som valgfag

Spørgsmål: Hvornår skal farmakologiprøven skemalægges? 
Svar: Den enkelte skole skal i den lokale undervisningsplan i samarbejde med LUU tilrettelægge undervisningen i alle fag, så det er hensigtsmæssigt lokalt.

Spørgsmål: Skal skolen udstede et bevis til eleverne for generhvervelse af førstehjælp?Svar: Der skal altid udstedes et bevis på opnåede certifikater. Selve førstehjælpsbeviset er det samme, som når eleven har gennemført et 12 timers Førstehjælpskursus. Dette underskrives af instruktøren, og der fremsendes pr. mail et link til eleverne/kursisterne, hvor de kan fremsøge deres bevis. Da der for generhvervelse ikke er adgangskrav om et gyldigt førstehjælpsbevis, men kun at eleven på et givent tidspunkt har gennemført kurset, kan det nye bevis ikke ses som et supplement, men som et helt nyt bevis.
 

Spørgsmål: Kan eleven gå til afsluttende prøve, selvom oplæringen ikke er godkendt?      Svar: Eleven kan gå til afsluttende prøve, når al skoleundervisning er afsluttet, uden at sidste oplæringsperiode er fuldt gennemført og godkendt. 
 
Det er skolen og oplæringsvirksomheden, der beslutter tilrettelæggelsen af den afsluttende prøve, dog skal prøven finde sted inden aftaleperiodens ophør og tidligst tre måneder og i særlige tilfælde indtil seks måneder, før aftaleperiodens ophør.
 
FEVU anbefaler, at den afsluttende prøve tilrettelægges, efter den sidste oplæring er bedømt bestået.
 
Oplæringen skal være godkendt, for at der kan udstedes uddannelsesbevis.
 
Hvis eleven har været til afsluttende prøve og efterfølgende skal ud i den sidste oplæring, som eleven ikke består, skal oplæringen forlænges. Der vil derfor være tale om et af de særlige tilfælde, hvor der kan gå 3 måneder og i enkelte tilfælde indtil 6 måneder fra den afsluttende prøve er aflagt og til aftaleperioden ophører.

Da den afsluttende prøve i social- og sundhedsassistentuddannelsen er en skoleprøve, er det ikke arbejdsgiveren, der afgør, om eleven kan gå til eksamen, men en afgørelse, som skolen træffer

Covid-19

Spørgsmål: Hvilke regler gælder for elever, der ikke kan komme i oplæring?
Svar: Hvis en elev pga. hensyn til smittefare eller lignende i relation til Covid-19 ikke har oplæringsmuligheder på deres oplæringssted vil der være mulighed for at fravige fordeling af skole og oplæringsperioder, i den udstrækning det er nødvendigt som følge af foranstaltninger iværksat efter "Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19". Det vil skulle aftales mellem elev, ansættende myndighed og skole.

Konkret betyder det, at det skal afklares mellem ansættende myndighed, skolen og eleverne, om der er mulighed for at ændre i skole/oplæringsplanerne.

Der vil i særlige tilfælde være mulighed for forlængelse af uddannelsesaftalen, efter de almindelige regler i erhvervsuddannelsesloven.

Spørgsmål: Vil det være muligt for et oplæringssted at bruge en elev i nødberedskab mod Covid-19
Svar: Ja. Der er indført en midlertidig ordning for bl.a. elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Ordningen gør det muligt for arbejdsgiver og elev at aftale at forlænge oplæringstiden i op til to måneder.

Det er en forudsætning, at forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra oplæringsophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

Spørgsmål: Kan GF2-elever med en uddannelsesaftale, hjemtages til driften?
Svar: GF2-elever med en uddannelsesaftale, kan sendes i ekstra oplæringsophold (hjemtages til driften) med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19
Grundforløbselever kan ansættes som f.eks. vikarer, mens de er på skoleophold. En elev kan varetage en vikarstilling, såfremt dette sker uden for undervisningstiden og ikke er i konflikt eller overlap med skoleopholdet. En elev, der modtager nødundervisning i hverdagene fra kl. 8-15.30 vil således godt kunne udføre vikararbejde, f.eks. fra kl. 16-20 eller i weekenden.

Spørgsmål: Kan elever afvise ændringer i den planlagte skole/oplæringsplan?
Svar: Som altid når det gælder en erhvervsuddannelse, skal eleverne inddrages ved ændringer i elevernes uddannelsesplan og ændringer i uddannelsesaftalerne.

Elever, ansættende myndighed og skoler skal i videst muligt omfang finde løsninger, der tilgodeser både eleverne og deres uddannelse og arbejdspladsernes aktuelle muligheder og behov.
 
Spørgsmål: Kan en elev bedømmes "ikke godkendt pga ekstra oplæring under Covid-19?
Svar: Det må ikke ligge en elev til last i forhold til bedømmelse af oplæringsmålene, at eleven har indgået i nødberedskabet.

For elever på bl.a. uddannelserne til social- og sundhedshjælper, og social- og sundhedsassistent er det som en midlertidig ordning muligt for arbejdsgiver og elev at aftale at forlænge oplæringstiden i op til to måneder.

Det er en forudsætning, at forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra oplæringsophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

For en social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentelev, der indgår i nødberedskabet, kan arbejdet med oplæringsmålsopfyldelse således sættes midlertidigt i bero i op til de to måneder.

Spørgsmål: Kan elevens prøvetid forlænges grundet Covid-19 restriktioner?
Svar: Kan der gives dispensation til at elevens prøvetid forlænges med den periode, en elev er fraværende for fx at tage vare på sit barn, der efter lægelig vurdering er særligt udsat i forbindelse med Covid-19 og derfor skal skærmes?
Ja, det er muligt at forlænge elevens prøvetid. Hvis en elev er fraværende fra oplæringsvirksomheden af grunde nævnt i lovens § 58, stk. 1, i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden svarende til fraværsperioden.

En af de grunde, der nævnes i § 58, stk. 1, er, at eleven har arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Det nævnte eksempel med at tage vare på et udsat barn efter lægelig vurdering kan falde ind under særlige forhold.
 
Spørgsmål: Kan uddannelsesaftalen forlænges, hvis en elev er fraværende på grund af covid-19 restriktioner?
Svar: Hvis en elev fx er fraværende på grund af pasning af barn, (der efter en lægefaglig vurdering er særligt udsat i forbindelse med Covid-19), og det ikke vurderes, at eleven vil være i stand til at gennemføre uddannelsen på normeret tid, kan uddannelsesaftalen forlænges.
Eleven og virksomheden har krav på, at uddannelsestiden forlænges, i det omfang det er nødvendigt, for at eleven kan nå uddannelsens mål, hvis det er begrundet i forhold nævnt i erhvervsuddannelsesloven § 58, stk. 1.

Hvis aftalen forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den, jf. erhvervsuddannelseslovens § 58, stk. 2.

FEVU har uddelegeret kompetencen til at forlænge eller afkorte en uddannelsesaftale til ansættende myndighed, elev og skole. Kun ved uenighed kan FEVU inddrages. Læs mere her.

Denne uddelegering af kompetence til at forlænge en uddannelsesaftale er stadig gældende under covid-19.
 
Spørgsmål: Kan der ske forlængelse af prøvetiden, hvis elevens fravær er under 1 måneds varighed?
Svar: Hvis eleven er fraværende i mindre end 1 måned, så forlænges prøvetiden ikke jf. erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 3


Spørgsmål: Hvad er forskellen på et administrativt uddannelsesbevis og et almindeligt uddannelsesbevis?
Svar: Et administrativt uddannelsesbevis har samme retsvirkning som et almindeligt uddannelsesbevis og erstatter det uddannelsesbevis, der efter almindelige regler skulle være udstedt ved afslutning af uddannelsen.

Spørgsmål: Hvornår udstedes et administrativt uddannelsesbevis i stedet for et almindeligt uddannelsesbevis?
Svar: Det administrative uddannelsesbevis anvendes i situationer, hvor det ikke er muligt at aflægge afsluttende prøve, som derfor udskydes, og hvor der er ønske om, at eleverne færdiggør uddannelsen hurtigst muligt.

Et administrativt bevis kan udstedes, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:

Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid
Der foreligger en erklæring om oplæring
Skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål.

FEVU er i samarbejde med Danske SOSU-skoler på vej med retningslinjer for udstedelse af administrative uddannelsesbeviser.

Se i øvrigt spørgsmål/svar på BUVM's hjemmeside.
  
Spørgsmål: Skal elever, der har fået udstedt et administrativt uddannelsesbevis, til en afsluttende prøve på et senere tidspunkt?
Svar: Elever, der får udstedt et administrativt bevis, anses for at have afsluttet deres uddannelse og skal ikke til en afsluttende prøve på et senere tidspunkt.  

Spørgsmål: Kan standpunktskarakter ophøjes til en bestået prøvekarakter? 
Svar: En bestået standpunktskarakter i et uddannelsesspecifikt fag eller grundfag kan ophøjes til en bestået prøvekarakter til den afsluttende prøve ved uddannelsens afslutning i de situationer, hvor der ikke er mulighed for at gennemføre prøverne.

Spørgsmål: Kan en elev afvise at gå til virtuel prøve?
Svar: Som altid når det gælder en erhvervsuddannelse, skal eleverne inddrages ved ændringer i elevernes uddannelsesplan og ændringer i uddannelsesaftalerne.

De lokale parter skal i videst muligt omfang finde løsninger, der tilgodeser både eleverne og deres uddannelse og arbejdspladsernes aktuelle muligheder og behov.

Hvis institutionen beslutter, at en afsluttende prøve ikke kan gennemføres i henhold til § 9, stk. 1, kan virksomhed og elev aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt.

Spørgsmål: Kan en social- og sundhedsassistentelev forblive på det aktuelle oplæringssted?
Svar:  Der kan indgås  aftale om, at social- og sundhedsassistentelever forbliver på det aktuelle oplæringssted i stedet for at komme videre til næste oplæringssted, fx fra somatisk oplæring på et hospital til en kommune.
Der er indført en midlertidig ordning,  så rammer for hovedforløbets fordeling på skoleperioder og oplæringsperioder, som fremgår af uddannelsesordningen for uddannelsen, kan fraviges.
 
En fravigelse af fordelingen mellem oplæringsstederne kan ske efter aftale mellem elev, oplæringssted og ansættende myndighed, i den udstrækning dette er nødvendigt som følge af foranstaltninger iværksat efter lov mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Retningslinjer for vekselvirkning mellem skole og oplæring, herunder rækkefølgen for, hvordan oplæringsperioderne gennemføres, er beskrevet i uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen og konkretiseret i den lokale undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Såfremt der kan opnås enighed herom mellem ansættende myndighed, elev og skole, kan disse retningslinjer fraviges.
 
Spørgsmål: Kan der udstedes autorisation til social- og sundhedsassistentelever på baggrund af et udstedt administrativt uddannelsesbevis?
Svar:  Da det administrativt udstedte uddannelsesbevis har samme retsvirkning som et almindeligt uddannelsesbevis, har Styrelsen for Patientsikkerhed oplyst, at der på den baggrund lægges til grund, at betingelserne for at søge autorisation er opfyldt.
Institutionen skal ved indstilling om et administrativt uddannelsesbevis, tage stilling til om eleven har opnået de kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål.

Spørgsmål:  Kan der opnås autorisation for social- og sundhedsassistentelever ved omlægning af oplæringsforløbene
Svar:  Ja. Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder autorisation på baggrund af oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om, at betingelserne for autorisation er opfyldt. Styrelsen  påser i den forbindelse ikke, om betingelserne er opfyldt på baggrund af en dispensationsordning.”

 

Materialer til rekruttering af elever

LAD DIG INSPIRERE, NÅR I SKAL TILTRÆKKE ELEVER

KL, FOA og Danske SOSU-skoler har sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en materialesamling til kommuner, oplæringssteder og andre i uddannelsessektoren om kommunernes rekrutteringsmuligheder til social- og sundhedsuddannelser.

Materialesamlingen omfatter følgende:

Se den fulde materialesamling og film

Kontakt

Karen Therkildsen
Anne Hammer Thamdrup