Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Social- og sundhedsassistent - Uddannelsens opbygning

Helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering

Her finder du alt det, du som skole eller oplæringssted skal vide om opbygningen af uddannelsen til social-og sundhedsassistent.

Du kan læse alt om uddannelsens opbygning og indhold og finde kontaktpersoner for uddannelsen. God fornøjelse.
 

Uddannelsens opbygning og indhold

Adgangskrav

Eleven skal have bestået grundskolens 9. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik. 

Hvis der er indgået en uddannelsesaftale, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.
Hvis eleven ikke har 02 i dansk og matematik, er det muligt at komme til en optagelsesprøve på en social- og sundhedsskole. Læs mere om optagelsesprøven på social- og sundhedsskolernes hjemmesider

Realkompetencevurdering

Inden en ansøger begynder på en erhvervsuddannelse, får ansøgeren vurderet sine kompetencer (realkompetencevurdering). Formålet er at afgøre, om ansøgeren kan få sin uddannelse afkortet, fordi han/hun har relevant erhvervserfaring og uddannelse. 

Det faglige udvalg har besluttet, hvilke uddannelser der giver standardafkortning på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det kan du finde i bilag 1 i bekendtgørelse til social- og sundhedsassistent

Det er et krav, at en ansøger skal have uddannelsen afkortet, hvis han/hun kan dokumentere uddannelse/erhvervserfaring, som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen. 

To års relevant erhvervserfaring

En ansøger, der har arbejdet minimum to år inden for de relevante arbejdsområder, kan få godskrivning for både grundforløb og oplæringsuddannelsen.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Mindre end to års relevant erhvervserfaring

En ansøger med mindre end to års relevant erhvervserfaring, kan også få afkortet uddannelsen, dvs. dele af skoleundervisningen og/eller dele af oplæringsundervisningen. Definitionen af hvilken erhvervserfaring, der giver regelbundet godskrivning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsernes bilag 1.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Ud over den standardafkortning som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen, kan eleven få afkortet uddannelsen på baggrund af andre kompetencer. 

Afkortning på baggrund af denne realkompetencevurdering er valgfri.

Alle ansøgere over 25 år får afkortet skoleundervisningen med 5 uger.

Klage over skolens afgørelse om realkompetencevurdering

En ansøger kan klage over skolens afgørelse om realkompetencevurdering til skolen. Skolen skal vurdere klagen, og hvis skolen ikke giver ansøgeren medhold i klagen, videresender skolen klagen til det faglige udvalg med skolens kommentarer, jf. Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser § 142, stk. 6

FEVU har besluttet, at afgørelse om afkortning af uddannelsestiden træffes lokalt, når skolen, ansættende myndighed og eleven er enige herom. Kun ved uenighed kan sagen forelægges FEVU.

Ved lokal uenighed kan FEVU træffe afgørelse om afkortning af oplæringsperioden på baggrund af elevens tidligere uddannelse eller beskæftigelse jf. Erhvervsuddannelsesloven § 57.

FEVU kan træffe afgørelse om afkortning af oplæringsperioden, så eleven kan følge et euv2 forløb uden oplæring. FEVU kan ikke træffe afgørelse om afkortning af skoleundervisningen, så eleven kan følge et euv1 forløb, hvis kriterierne i bilag 1 ikke er opfyldt.

Det faglige udvalg kan ikke give dispensation for kriterierne for godskrivning i uddannelsesbekendtgørelsens Bilag 1.

Grundforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 varer 20 uger. Der er fokus på de almene erhvervsfaglige kompetencer såsom arbejdspladskultur, samfund, sundhed og metode. Når eleven har gennemført grundforløb 1, har eleven adgang til alle erhvervsuddannelser. 

EVU anbefaler, at elever, der ønsker social- og sundhedsassistentuddannelsen, gennemfører grundforløbet Omsorg, sundhed og pædagogik.

På Grundforløb 1 arbejder eleven med fag, hvor han/hun både får generelle kompetencer og erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag. Det drejer sig om følgende fag:

 • Arbejdspladskultur
 • Lærepladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

På Grundforløb 1 er der også undervisning i dansk og andre grund- og valgfag.

Grundforløb +

Grundforløb+ er rettet mod elever, der ikke har adgang til Grundforløb 1. Grundforløb+ ligger før Grundforløb 2.

Forløbet er målrettet elever, der er uafklarede om valg af uddannelse. Forløbet er også for elever, der har brug for at få opkvalificeret deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer. Formået er at styrke elevernes forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene (grundfag og grundforløbsprøven), inden de kan begynde på hovedforløbet.

Elev og virksomhed vælger selv, om eleven skal begynde uddannelsen med Grundforløb+ eller med Grundforløb 2, hvis de allerede har indgået en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbet.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Undervisningen på grundforløb 2 består af grund- og valgfagsundervisning og undervisning i det uddannelsesspecifikke fag. Eleven vil komme omkring følgende emner i det uddannelsesspecifikke fag: 

 • Kommunikation
 • Rehabilitering
 • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • Velfærdsteknologi
 • Samarbejde og konflikt
 • Ergonomi og hygiejne

Eleven skal i slutningen af grundforløb 2 til en grundforløbsprøve. Eleven skal bestå grundforløbsprøven for at kunne begynde på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

GF2 prøver

Fælles standard for grundforløbsprøven

Der er udformet en fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven på social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
Den fælles standard skal anvendes på skolerne i forbindelse med afholdelse af grundforløbsprøven, og findes her:

Fælles standard for social- og sundhedsassistentuddannelsen

Prøvemateriale sendes til det faglige udvalg til orientering

Skolen skal efter afholdelsen af grundforløbsprøven orientere det faglige udvalg om opgaven. Dette sker ved at skolen fremsender:

 1. Beskrivelse af grundforløbsprøven (prøvebeskrivelse), samt
 2. Én eksemplarisk case med spørgsmål/scenarie pr. uddannelse.

Prøvebeskrivelse og case + spørgsmål bedes sendt i én samlet pdf pr. uddannelse.

Billede
Procedure for indsendelse af GF2 prøver

 

Skolen kan vælge at udfylde FEVUs skabelon til prøvebeskrivelse, som findes her eller fremsende skolens egen beskrivelse af grundforløbsprøven.

Prøvematerialet sendes til fevu@sevu.dk senest 14 dage efter afholdelse af grundforløbsprøven.

Når prøvematerialet sendes til FEVU bedes skolen i emnefeltet i mailen angive følgende: [skolens navn, GF2 prøvemateriale for, uddannelsesretning og årstal].

FEVU udsender 2 gange årligt påmindelse til skolerne om fremsendelse af grundforløbsmateriale i henholdsvis januar og juni måned.

Hovedforløb

Elev og arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale, før eleven kan starte på hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Uddannelsen udbydes på social- og sundhedsskoler over hele landet.
Hovedforløbet varer 2 år og 9 måneder og 3 uger. Det veksler mellem skoleforløb og oplæring i praksis.

Skoleundervisningen varer 48 uger og er fordelt på minimum 4 skoleperioder. 
Eleven har følgende fag på social- og sundhedsassistentuddannelsen:

Billede
Fag på hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen
Eux

Eleven kan gennemføre social- og sundhedsassistentuddannelsen med eux. Det betyder, at fagene fra social- og sundhedsassistentuddannelsen kombineres med gymnasiale fag, der giver en studiekompetence på HF-niveau. 


Når eleven har gennemført uddannelsen eux-velfærd får han/hun et uddannelsesbevis som social- og sundhedsassistent og et bevis for en gymnasial eux-uddannelse.
Eux-forløbet varer 4 år, 6 måneder og 3 uger, inklusive Grundforløb 1 og Grundforløb 2.


Uddannelsen består af de samme uddannelsesspecifikke fag som den ordinære social- og sundhedsassistentuddannelse og indeholder den samme oplæring. Derudover er der en række grundfag på HF-niveau.


Eleven har disse grundfag i et eux-forløb: 

Billede
EUX-fag på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Elev og arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale, der omfatter eux-forløbet, før eleven kan starte på eux-hovedforløbet til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Det fremgår af de enkelte social- og sundhedsskoles hjemmeside, hvilke skoler der udbyder social- og sundhedsassistentuddannelsen som eux-forløb.
 

 

Afsluttende prøve

Elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen skal bestå de uddannelsesspecifikke fag og de valgfri uddannelsesspecifikke fag.


Eleven skal have godkendt hver af de tre oplæringer.

Eleven skal også bestå prøven i farmakologi, dansk og naturfag. Har eleven valgt grundfaget engelsk, skal eleven til prøve i faget, men der er ikke krav om, at eleven skal bestå prøven.

Eleven afslutter uddannelsen med prøve i kompetencemålene, som fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektopgave.
 

Uddannelsesbeviser

FEVU ophører med udgangen af 2021 med at udarbejde skabeloner til de uddannelsesbeviser, som skolerne udsteder. Fra og med 2022 skal skolerne derfor selv udforme bevisskabelonerne i samarbejde med deres leverandør af studieadministrativt system.

Siden 2009 har det faglige udvalg i samarbejde med IST/UDDATA udformet skabeloner til uddannelsesbeviser, og IST har samtidigt solgt et særligt fortrykt bevispapir til uddannelsesbeviserne.

Det er imidlertid skolerne, og ikke det faglige udvalg, der fremover har kompetencen til at udforme bevisskabeloner på uddannelser uden svendeprøver, og samtidigt vil det inden for en kortere tid blive muligt at udstede digitale uddannelsesbeviser. Det faglige udvalg har derfor aftalt med IST og MaCom, at udvalget fra og med udgangen af 2021 overlader opgaven til skolerne og deres leverandører af studieadministrative systemer.

IST har orienteret FEVU om, at IST i forhold til Studie+ overtager opgaven og sikrer, at bevisskabelonerne fremover viser det regelgrundlag, som fremgår af den enkelte elevs uddannelsesaftale.
 

Efteruddannelse

FEVU har udviklet en lang række efteruddannelser til social- og sundhedsassistenter.
Uddannelserne er udviklet i regi af arbejdsmarkedsuddannelsessystemet (AMU). Det betyder, at uddannelserne er landsdækkende. Derudover er det gratis at deltage og arbejdsgiveren kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.


Uddannelserne er samlet i fælles kompetencebeskrivelser (FKB), der omfatter et relevant jobområde som social- og sundhedsassistent. Se en oversigt over mulige uddannelser her.


Det fremgår af social- og sundhedsskolernes hjemmeside og voksenuddannelse.dk, hvornår uddannelserne bliver udbudt. 
Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) medvirker til at prioritere skolens udbud. Kommuner og regioner kan indgå aftaler med skolerne om særlige ønsker til udbud. 

Videreuddannelse

Se mere om mulighederne for videreuddannelse som social- og sundhedsassistent
 

Hvor udbydes uddannelsen?

Kontakt

Karen Therkildsen
Anne Hammer Thamdrup