Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Social- og sundhedshjælper - Alt om praktik

Vær med til at uddanne social- og sundhedshjælpere

Her finder du på en side alt det, du som praktiksted skal vide om uddannelsen.

Du kan læse om uddannelsens regler og rammer for praktik eller downloade praktikerklæringer, uddannelsesordning med videre. God fornøjelse.

Skemaer og tilskudsordninger

Praktikerklæring

Vejledning til udfyldelse af praktikerklæring (pdf)

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en praktikerklæring. Praktikerklæringen er det juridiske dokument, som dokumenterer, om en elev har fået godkendt sin praktikperiode eller ej.

Praktikerklæringen kan eventuelt vedhæftes et hjælpeskema. 

Hvis en elev ikke får godkendt sin praktik, får eleven tilbudt en ny praktik af sin arbejdsgiver. Ansættende myndighed, elev og skole aftaler en plan for forlængelsen.

Det juridiske grundlag for at udstede et uddannelsesbevis til eleven er en godkendt praktikerklæring efter den sidste praktikperiode og skolebeviset.

Den udfyldte praktikerklæring

Praktikstedet udleverer den udfyldte praktikerklæring til eleven og til skolen.

Hjælpeskema

Hjælpeskema for social- og sundhedshjælper (Word)

Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema (pdf)

Hjælpeskema til praktikken

For at kvalitetssikre praktikuddannelsen bruger mange praktiksteder et hjælpeskema for at uddybe og præcisere, hvor langt eleven er nået med hvert praktikmål i en praktikperiode.

FEVU har udarbejdet et eksempel på et hjælpeskema, som man lokalt kan vælge at bruge.

Det lokale uddannelsesudvalg kan vælge at udarbejde sit eget hjælpeskema.

Skolen skal udlevere det hjælpeskema, man lokalt har besluttet at bruge til praktikstedet.
Se vejledning til udfyldelse af FEVU's hjælpeskema og hent FEVU's forslag til hjælpeskema ovenfor.

Det udfyldte hjælpeskema udleveres til eleven og evt. til skolen.

Præstationsstandarder

Læs mere om præstationsstandarder i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 40.

Godkendelse af private praktiksteder

Bliv godkendt som praktiksted

Private institutioner eller virksomheder, som ønsker at ansætte og uddanne social- og sundhedshjælpere, skal godkendes af det faglige udvalg (FEVU).

Ansøgninger om praktikpladsgodkendelser sendes til FEVU, fevu@sevu.dk

FEVU behandler ansøgningen indenfor 14 dage.
Ansøgning sker via nedenstående skemaer:

Praktikpladsgodkendelse til social- og sundhedshjælper 2021 (pdf)

Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema for SSH (pdf)

Private virksomheder uden koncerngodkendelse

Virksomheder, der ligger uden for koncernen skal godkendes af FEVU. 
En virksomhed uden for en kommunal eller regional koncern kan for eksempel være en privat udbyder af praktisk og personlig hjælp.

Om en virksomhed ligger inden for eller uden for en kommunes- / regions koncerngodkendelse er forskelligt fra sted til sted. En virksomhed er uden for koncernen, hvis den er selvstændig, dvs. når:

 • der er tale om en juridisk defineret organisation/selvstændig juridisk enhed (CVR-nummer)
 • den fører et fuldstændigt/særskilt regnskab
 • den er underlagt en ledelse, der alt efter forholdene er en juridisk eller en fysisk person. 

En virksomhed, som kun ønsker at stille praktiksted til rådighed for en kommune/region uden at indgå en særskilt uddannelsesaftale med eleven, skal ikke godkendes af FEVU. Denne model kaldes for udstationering og indebærer, at kommunen/regionen har det overordnede ansvar for at praktikuddannelsen finder sted, og at eleven når alle uddannelsesmål.

Virksomheder, som ikke er omfattet af koncerngodkendelserne, skal ansøge FEVU om godkendelse til at være praktiksted.

 

Koncerngodkendelse

FEVU har besluttet, at alle kommuner og regioner er koncerngodkendte. Det betyder, at den enkelte kommune eller region selv bestemmer, hvor der inden for koncernen (kommunen/regionen) skal oprettes praktikpladser. Praktikstederne skal opfylde de krav for godkendelse af praktikvirksomheder, som fremgår af ansøgningsskemaerne for private praktiksteder.
Kommunen og regionen skal give skolen besked om, hvor der er oprettet praktiksteder, og praktikstederne skal offentliggøres på www.lærepladsen.dk

Nye praktiksteder inden for koncernen (kommunen/regionen), skal ikke godkendes af FEVU. Private virksomheder kan ikke opnå koncerngodkendelse.

AUB refusion og løntilskud

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder tilskud til arbejdsgivernes udgifter ved ansættelse af elever. Der ydes tilskud til refusion af lønudgifter mens eleven er på skole og tilskud til elevens transportudgifter i forbindelse med skoleophold.

Se mere på AUBs hjemmeside

Regler for praktikken

Uddannelsesordning og -bekendtgørelse

Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælper (pdf)

Uddannelsesbekendtgørelse

Se tidligere uddannelsesordninger på denne side.

Find Lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) på siden om Love og regler.

Fortolkning af regler i Lov om erhvervsuddannelser og hovedbekendtgørelsen skal rettes til Børne- og Undervisningsministeriet

Praktikpladsaftale

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har indgået aftale om at tilvejebringe praktikpladser svarende til behovet for færdiguddannede social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Se lærepladsaftale for 2022 - 2026 (pdf)

Private praktiksteder og praktikpladsaftaler

Private virksomheder, der har indgået en udliciteringsaftale om at varetage serviceopgaver for en kommune, vil sædvanligvis også have en aftale vedr. uddannelse af elever. Der vil typisk være tale om én af følgende aftaler:

 • Det kan fremgå af aftalen, at den private virksomhed kan varetage uddannelsesopgaver under kommunens ansvar (kommunens koncerngodkendelse som praktiksted).
 • Det kan fremgå af aftalen, at den private virksomhed selv har ansvar for uddannelse af et nærmere specificeret antal elever. I så fald tæller den private virksomheds elever med i den samlede praktikpladsaftale og fratrækkes kommunens forpligtigelse.
 • Der er ikke indgået nogen aftale om uddannelse af elever. I så fald kan virksomheden ansætte elever og de tæller ud over kommunens forpligtigelser.
Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen for social- og sundhedshjælpere består af to praktikperiode inden for det nære sundhedsvæsen.

På praktikstedet vil en praktikvejleder være med til at sikre, at eleven arbejder med og lærer de opgaver og praktikmål, som er en del af uddannelsen.

Praktikuddannelsen skal sikre, at elever udvikler sig og tilegner sig de praktikmål, der fremgår af uddannelsesordningen (se øverst på siden).

Praktikvejledere

Det faglige udvalg opfordrer alle praktikvejledere til at tage praktikvejlederuddannelsen.
Læs mere om praktikvejlederuddannelsen her (link).

For at en institution kan blive godkendt til at uddanne elever, skal praktikstedet have en medarbejder, der kan varetage den daglige vejledning af elever. Praktikvejlederen skal enten selv have gennemgået uddannelsen eller have en højere uddannelse inden for uddannelsens område.

Udover de faglige kvalifikationer skal praktikvejlederen også være god til at kommunikere for at kunne vejlede eleven og blandt andet få en god dialog om, hvordan eleven udfører opgaverne.

Social- og sundhedsskoler og godkendte professionshøjskoler over hele landet udbyder godkendte AMU-uddannelser til medarbejdere, der gerne vil lære mere om rollen som praktikvejleder.

Praktikvejlederuddannelsen er en modulopdelt uddannelse og består af flere uddannelser:

 • Basismodulet
 • Overbygningsuddannelse
 • Specialmoduler

Læs mere om mulighederne ved at klikke på et af linkene ovenfor. 

Uddannelsesaftalen og prøvetid

Elev og ansættende myndighed skal indgå en uddannelsesaftale, for at eleven kan begynde på hovedforløbet på social- og sundhedshjælperuddannelsen.
Børne- og Undervisningsministeriet har de blanketter, som skal bruges for at indgå en uddannelsesaftale. Læs mere om uddannelsesaftaler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsesaftalen skal oprettes og underskrives, inden aftaleperioden begynder. Det er meget væsentligt, at det krav overholdes, også af hensyn til muligheden for at opnå AUB-tilskud.
 
Formularen udfyldes og underskrives af begge parter og sendes til skolen, som påtegner aftalen og registrerer den. Hvis eleven er under 18 år, skal indehaver(-ne) af forældremyndigheden også underskrive.
 
Virksomheden skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Eleven kan først optages på de skoleophold, som er knyttet til uddannelsen, når skolen har modtaget uddannelsesaftalen. 

Digital uddannelsesaftale

Det er muligt at indgå en uddannelsesaftale digitalt. Det kan ske via digitale uddannelsesaftaler på ministeriets hjemmeside. Indholdet i den digitale uddannelsesaftale er præcis det samme som indholdet af blanketten.

Læs hvordan du kommer i gang med at bruge digitale uddannelsesaftaler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Prøvetid

Der er tre måneders prøvetid på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøvetiden træder i kraft den første dag eleven er i praktik på hovedforløbet. Skoleperioder, der ligger før den første praktik, tæller ikke med i prøvetiden.

I prøvetiden kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse og uden varsel af både elev og praktiksted.

Prøvetiden forlænges automatisk svarende til fraværsperioden, hvis eleven er fraværende fra praktikvirksomheden af nedennævnte grunde i mere end 1 måned af prøvetiden:

 • Sygdom
 • Supplerende skoleundervisning
 • Graviditet, barsel, eller adoption
 • Arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Efter prøvetidens udløb kan parterne normalt ikke opsige uddannelsesaftalen.

Arbejdstid, løn, ferie, sygdom og barsel

Løn under uddannelsen

Arbejdstid og løn under uddannelsen er beskrevet i den overenskomst, de er indgået mellem FOA og KL.
Overenskomsten er også gældende for private praktiksteder, der ikke selv har indgået en overenskomst.
 
Elevers arbejdstid følger overenskomsten, og virksomheden skal betale overenskomstaftalt løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold.
 
KL og FOA vejleder virksomheder og elever om løn- og overenskomstforhold.

For social- og sundhedshjælpere er overenskomstparterne FOA   og KL  

SU eller elevløn?

På Grundforløb 1 og Grundforløb 2 modtager eleven Statens Uddannelsesstøtte (SU), når eleven er over 18 år, hvis ikke andet er aftalt. Se mere om SU her.

På hovedforløbet er eleven ansat og modtager elevløn både i praktikperioder og i skoleperioder. Arbejdsgiver kan vælge at ansætte eleven inklusive Grundforløb 2.

Elever der er over 25 år og har mindst 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år har mulighed for at søge om voksenelevløn.

Se nærmere på foa.dk om satser for elevløn.

Ferie

Elever er også omfattet af Ferieloven og reglerne om ret til ferie og ferietillæg.

Sygdom og barsel

For elever med en uddannelsesaftale, der samtidigt er offentligt ansat, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel. 

I øvrigt gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

 

Ændring af uddannelsens længde undervejs i uddannelsen

Forlængelse af uddannelsesvarighed
Elev og ansættende myndighed kan aftale en forlængelse af uddannelsestiden i følgende tilfælde:

 • Hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 % af uddannelsestiden
 • Hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
 • Hvis eleven er fraværende fra praktikvirksomheden på grund af supplerende skoleundervisning
 • Hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Elev og virksomhed kan ikke forlænge uddannelsestiden med mere end længden af fraværet.

Hvis virksomhed og elev vil aftale en forlængelse, skal der laves et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale på en særlig blanket, som skolen kan udlevere. Skolen skal registrere ændringen i skolens administrative system.

I alle andre tilfælde, hvor en af parterne ønsker en forlængelse, kræver det en godkendelse fra det faglige udvalg.

Hvis ansættende myndighed, skole og eleven er enige om at forlænge uddannelsesaftalen, kan dette aftales lokalt. Det er kun hvis der er uenighed, at sagen skal forelægges for FEVU.

Ansættende myndighed og elev kan også afkorte praktikuddannelsen, hvis de er enige om, at eleven har bestået praktikmålene.

Læs mere om afkortning af uddannelsen på denne side.
 

Uenigheder og tvister

En uddannelsesaftale bortfalder, hvis eleven udelukkes fra skoleundervisning. Skolen kan udelukke eleven, hvis eleven uden grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler. Skolen skal dog først have forsøgt med mindre vidtgående foranstaltninger.

Se her, hvilke klager der skal sendes til skolen og hvilke der skal sendes til det faglige udvalg

Kontakt

Anne Hammer Thamdrup
Karen Therkildsen