Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
11-10-2022

Sprogindsats i Københavns Kommune øger elevernes gennemførselsprocent

En analyse udført af SEVU viser, at 44 % af eleverne har sproglige vanskeligheder ved indgangen til en social- og sundhedsuddannelse. Og i Københavns Kommune er det hver femte elev, der har så store udfordringer med det danske sprog, at de har svært ved at gennemføre deres praktikuddannelse. Derfor satte kommunen sidste år et stort sprogstøtteprojekt i gang. Og resultaterne har været gode. Det viser den foreløbige evaluering. Samtidig gør kommunen dens redskaber tilgængelige for andre kommuner.

Mange social- og sundhedselever med dansk som andetsprog har svært ved at gennemføre oplæringen, fordi deres danske sprog ikke er tilstrækkeligt godt. Eleverne opfylder de formelle sprogkrav og har rimeligt hverdagssprog, men de har udfordringer med deres udtale, og de har ikke et tilstrækkeligt fagligt ordforråd. Og det er et problem i social- og sundhedsfaget, hvor kommunikation med borgere og kollegaer er så vigtig en del af fagligheden.

Derfor satte Københavns Kommune i 2021 gang i et stort projekt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som skal hjælpe eleverne med at forbedre deres dansksproglige færdigheder dansk. Eleverne fik bl.a. hjælp til udtale, til at udvide deres faglige ordforråd og til at lære faste vendinger på dansk. Sprogstøtten er foregået i små grupper på praktikstedet og har været tilpasset de enkelte elevers niveau og behov. Samtidig har praktikvejlederne også fået redskaber til, hvordan de bedre kan støtte elever, der er udfordret sprogligt.

Stor effekt af indsatsen
Resultaterne er overbevisende.
Evalueringen viser, at indsatsen har haft stor effekt både ift. elevernes sprog –
86 % af eleverne opnåede en progression i sproglige kompetencer efter sprogstøtten. – og ift. gennemførslen på uddannelsen. Frafaldet på grund af sproglige udfordringer var markant lavere, end det tidligere har været – kun fire af de godt 150 elever måtte afbryde uddannelsen på grund af sproglige udfordringer.


Københavns Kommune er dermed lykkedes med at udvikle en model, som er et vigtigt bidrag til at uddanne flere medarbejdere på social- og sundhedsområdet. Indsatsen er fortsat i 2022, og kommunen håber på, at det bliver et varigt initiativ.

Sprogstøtten er finansieret af midler fra ”Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder” fra maj 2021, hvor der blev afsat 23 mio. kr. i puljemidler til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

SEVU og parterne bag FEVU er på baggrund af SEVU’s egen analyse af sproglige kompetencer på social- og sundhedsuddannelserne
 og erfaringerne fra Københavns Kommune i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og Danske SOSU-skoler om at skabe et fælles afsæt for, at flere elever med sproglige udfordringer kan gennemføre en social- og sundhedsuddannelse.

Læs hele evalueringen hos KL

Her kan materialerne downloades og bruges af andre kommuner

Fakta om sprogindsatsen


Københavns Kommunes sprogstøtteindsats består af 4 typer aktiviteter:
 

- Sprogstøtte og sprogscreening

- E-læringsmateriale

- Kompetenceudvikling for praktikvejledere

- Kompetenceudvikling af elever med dansk som andetsprog.


Indsatsen har været i gang siden april 2021, og sprogstøtten har været ligeligt fordelt mellem social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Ca. 150 elever har fået tilbudt sprogstøtte.
 

Sprogstøtten er et frivilligt tilbud, som er tilrettelagt i samarbejde med et sprogcenter, hvor underviserne fra sprogcentret tager ud til eleverne på oplæringsstedet og underviser eleverne for at minimere elevernes tid væk fra borgerne.
 

Sprogstøtten omhandler udtale, ordforråd og dokumentation, og den foreløbige evaluering for 2021 peger på, at 86 % af eleverne har opnået en progression i sproglige kompetencer efter sprogstøtten.