Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

Ernæringsassistent - Alt om oplæring

Vær med til at uddanne ernæringsassistenter

Her finder du alt det, du som læreplads og skole skal vide om oplæring i uddannelsen.

Du kan læse om uddannelsens regler og rammer for oplæring eller downloade erklæringer om oplæring, uddannelsesordning med videre. Her finder du også ansøgningsskema til at blive godkendt som læreplads.

Skemaer og tilskudsordninger

Erklæringer om oplæring, hjælpeskema og skoleerklæring

Ved afslutning af hver oplæringsperiode udfylder lærepladsen en erklæring om oplæring. Erklæringen om oplæring er det juridiske dokument, som dokumenterer, at en elev har fået godkendt sin oplæringsperiode.

Det juridiske grundlag for at udstede et uddannelsesbevis til eleven er en godkendt "Afsluttende erklæring om oplæring" efter den sidste oplæringsperiode og skolebeviset.

Hent erklæringer om oplæring

Hjælpeskema til oplæringen

For at kvalitetssikre oplæringen anbefaler FUE, at lærepladsen bruger et hjælpeskema for at uddybe og præcisere, hvor langt eleven er nået med hvert oplæringsmål i en oplæringsperiode.

Hjælpeskemaet kan eventuelt vedhæftes erklæringen om oplæring.

Hjælpeskemaet findes i Ernæringsassistentbogen gældende for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2023.

Hjælpeskemaet findes i Ernæringsassistentbogen gældende fra og med 1. august 2023.

Det udfyldte hjælpeskema udleveres til eleven og eventuelt til skolen.

Afsluttende skoleerklæring

Når eleven har bestået den afsluttende prøve (svendeprøven) skal skolen udfylde en afsluttende skoleerklæring for eleven.

Fagligt udvalg skal ikke længere have tilsendt skolebeviset, som dokumentation i forbindelse med udstedelse af elevens uddannelsesbevis, da der er unødvendige informationer om eleven i henhold til persondataforordningen. Se nedenfor:

Afsluttende skoleerklæring (pdf)

 

Godkendelse af lærested

Læresteder eller institutioner, som ønsker at ansætte og uddanne ernæringsassistenter, skal godkendes af det faglige udvalg (FUE).

Der skal udfyldes et ansøgningsskema. Her fremgår det blandt andet, om produktionen har en størrelse og et omfang, så eleven i tilstrækkeligt omfang kan lære de arbejdsområder og funktioner, der er beskrevet i den gældende uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning for ernæringsassistentuddannelsen.

FUE behandler ansøgninger inden for 14 dage.

Retningslinjer for godkendelse

FUE har fastsat generelle retningslinjer for godkendelse som lærested for ernæringsassistentelever.

Delvis godkendelse

Det er også muligt at få en delvis godkendelse, hvis lærestedet ikke kan oplære eleven i alle oplæringsmålene. I så fald skal der indgås en uddannelsesaftale sammen med et andet lærested, så alle oplæringsmålene er omfattet. Den fælles uddannelsesaftale skal indgås ved elevens start på uddannelsen.

OBS! Hvis godkendte læresteder har haft en elev inden for de seneste 4 år, skal lærestedet ikke ny-godkendes.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema for godkendelse som lærested for ernæringsassistentelever. (pdf)

Ansøgning om lærestedsgodkendelse sendes til FUE, sevu@sevu.dk

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledningen til ansøgningsskemaet (pdf) danner grundlag for det faglige udvalgs godkendelse af køkkener til at oplære ernæringsassistentelever.

Inspiration for oplæringsansvarlige

AMU-uddannelse for oplæringsansvarlige, Oplæringsvejledning af ernæringsassistenter - kursus 48766

Ministeriets publikation Den gode oplæringsplads  

Ministeriets Gode råd og regler om ansættelse af elever

Koncerngodkendelse

FUE har besluttet, at kommuner, regioner og statslige arbejdspladser kan få en koncerngodkendelse, der omfatter alle køkkener i koncernen. Det betyder for eksempel, at kommuner kan søge om en samlet godkendelse for alle køkkenenheder i kommunen. På den måde behøver de ikke at blive godkendt som selvstændige læresteder. (Private virksomheder kan ikke opnå koncerngodkendelse).

Ved en koncerngodkendelse forpligter den godkendte instans sig til at opfylde FUE’s bestemmelser og vejledninger om oplæringen af eleven. Koncernen står samlet inde for, at elevernes vilkår i oplæringen er i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser og vilkår, som også gælder for de private lærepladser.

Retningslinjer for koncerngodkendelse

FUE har fastsat generelle retningslinjer (pdf) for koncerngodkendelse for ernæringsassistentuddannelsen.

Ved tilføjelse af nye lærepladser inden for en godkendt koncern skal FUE orienteres om det nye P-nummer, som sendes til sevu@sevu.dk

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema for koncerngodkendelse for ernæringsassistentelever. (pdf)

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledningen til ansøgningsskemaet (pdf) danner grundlag for FUE’s koncerngodkendelse til at oplære ernæringsassistentelever.

Ændring af uddannelsens længde undervejs i uddannelsen

Skal den fastsatte uddannelsestid for en uddannelse afkortes eller forlænges, skal FUE godkende ændringen.

Elev og læreplads kan selv søge om ændring af uddannelsestiden. Det er også muligt, at skolen, efter aftale med lærepladsen og eleven, ansøger om ændring af uddannelsestiden.

Når der ansøges om ændring af uddannelsestid, skal ansøger, hvis ansøgningen godkendes, efterfølgende udfylde og underskrive et tillæg til uddannelsesaftale.

Elev og læreplads kan selv aftale en forlængelse af uddannelsestiden i følgende tilfælde:

 • Hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra lærepladsen i mere end 10 % af uddannelsestiden.
 • Hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption.
 •  Hvis eleven er fraværende fra lærepladsen på grund af supplerende skoleundervisning
 • Hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Elev og læreplads kan ikke forlænge uddannelsestiden med mere end længden af fraværet.

Links og dokumenter til ændringer af uddannelsens længde:

AUB-refusion og løntilskud

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder lærepladsen delvis refusion af lønudgifterne under deltagelse i skoleuddannelsen. Lærepladser, der har indgået aftale med elever over 25 år, kan få et særligt tilskud til skoleopholdene.

Lærepladsen skal betale transportgodtgørelse til elever under skoleopholdene, hvis der er mere end 20 km transport i alt til og fra skolen. Det udbetalte beløb bliver efterfølgende delvist refunderet af AUB. Transportomkostningerne kan enten være billigste offentlige transportmulighed eller en fast kilometertakst, hvis eleven bruger sit eget køretøj. Se mere på AUBs hjemmeside.

Regler for oplæringen

Uddannelsesordning og -bekendtgørelse

Uddannelsesordning for ernæringsassistentuddannelsen gældende fra 1. august 2023. (pdf)

Uddannelsesordningen for 2022 kan hentes på denne side: hentdata.stil.dk Skriv ernæringsassistent i søgefeltet.

Uddannelsesbekendtgørelse

Gældende fra 1. august 2023: Uddannelsesbekendtgørelse

Se tidligere uddannelsesordninger på denne side.

Tidligere uddannelsesbekendtgørelser findes her.

Find Lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) på siden om Love og regler.

Fortolkning af regler i Lov om erhvervsuddannelser og hovedbekendtgørelsen skal rettes til Børne- og Undervisningsministeriet

Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet af begge parter, inden uddannelsen på lærepladsen begynder. Den udfyldte formular underskrives af begge parter og sendes til skolen, som påtegner aftalen og registrerer den. Hvis eleven er under 18 år, skal indehaver(-ne) af forældremyndigheden også underskrive.

Eleven kan først optages på de skoleophold, som er knyttet til uddannelsen, når skolen har modtaget uddannelsesaftalen.

Børne- og Undervisningsministeriet har de blanketter, som skal bruges for at indgå en uddannelsesaftale. Læs mere om uddannelsesaftaler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Se ministeriets pjece Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Digital uddannelsesaftale

Det er muligt at indgå en uddannelsesaftale digitalt. Det kan ske via digitale uddannelsesaftaler på ministeriets hjemmeside. Indholdet i den digitale uddannelsesaftale er præcis det samme som indholdet af blanketten. 

Læs på ministeriets hjemmeside, hvordan du indgår digitale uddannelsesaftaler.

Læs mere i vejledning til digitale uddannelsesaftaler for virksomhedsmedarbejdere

Kombinationsaftaler, udstationeringsaftaler og udveksling af elever

Lærepladser har mulighed for at indgå forskellige aftaler.

I en kombinationsaftale indgås en aftale med 2 eller flere lærepladser.

I en udstationeringsaftale er eleven i dele af aftaleperioden beskæftiget i en eller flere andre virksomheder eller i supplerende skoleoplæring. Det er for eksempel, hvis lærepladsens godkendelse er betinget af, at visse arbejdsopgaver udføres på en anden læreplads eller i skoleoplæring. Det kan også være, hvis lærepladsen har en samarbejdsaftale med en anden læreplads, for eksempel i udlandet, om udførelse af visse arbejdsopgaver.

Når en elev og læreplads indgår en aftale, fastlægger de hele forløbet med det samme, så det fremgår, hvilke perioder, eleven er tilknyttet den enkelte læreplads.

Lærepladserne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperiode. Den læreplads, som indgår udstationeringsaftalen, er ansvarlig for den samlede uddannelse også under udstationering.

Det er et krav, at alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder.

Der er med baggrund i udvalgets generelle retningslinjer for godkendelse af kombinationsaftaler/udstationeringsaftaler dannet praksis for godkendelse af delaftaler med én elev og flere lærepladser under følgende forudsætninger:

 • Prøvetiden skal være afviklet, inden eleven skifter fra den ene læreplads til det andet
 • Der skal udarbejdes uddannelsesplan for hver af oplæringsperioderne
 • De fagligt ansvarlige for elevens oplæring på de to lærepladser skal samarbejde om den praktiske oplæring af eleven
 • De regler og bestemmelser, der gælder for ernæringsassistentuddannelsen i øvrigt, skal følges.

Udstationering/overdragelse til anden læreplads

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser §109 (hovedbekendtgørelsen) giver mulighed for, at en elev, efter at have indgået uddannelsesaftale med en læreplads, undervejs i sit uddannelsesforløb af lærepladsen kan udstationeres (overdrages) til en anden, godkendt læreplads for resten af uddannelsestiden. Den overdragende læreplads, der har forpligtet sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre på en anden læreplads, er ansvarlig for den samlede oplæring. Det er også lærepladsens ansvar, at udstationeringen sker i den aftalte eller forudsatte periode og inden for den aftalte uddannelsestid. Den overdragende læreplads er økonomisk ansvarlig for elevens fortsatte uddannelsestid. Der skal udarbejdes en gensidig aftale mellem de to lærepladser og eleven.

En uddannelsesaftale kan ikke, efter de 3 måneders prøvetid, uden gyldig grund opsiges af aftalens parter.

Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. Aftalen kan ophæves, hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller uholdbar.

Hvis begge parter er enige om det, kan læreforholdet ophæves ved, at begge parter underskriver ophævelsen af uddannelsesaftalen.

Uddannelsesaftalen skal ophæves skriftligt på en særlig blanket.

Hvis en elev under skoleophold, uden lovlig grund, udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan eleven blive udelukket fra fortsat undervisning. Det kan også medføre, at uddannelsesaftalen bliver ophævet.

Prøvetid

Der er tre måneders prøvetid på uddannelsen til ernæringsassistent. Prøvetiden træder i kraft den første dag eleven er i oplæring på hovedforløbet. Skoleperioder, der ligger før den første oplæring, tæller ikke med i prøvetiden.

I prøvetiden kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse og uden varsel af både elev og læreplads.

Prøvetiden forlænges automatisk svarende til fraværsperioden, hvis eleven er fraværende fra lærepladsen af nedennævnte grunde i mere end 1 måned af prøvetiden:

 • Sygdom
 • Supplerende skoleundervisning
 • Graviditet, barsel eller adoption
 • Arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Efter prøvetidens udløb kan parterne normalt ikke opsige uddannelsesaftalen.

Uddannelsesansvar

Når lærepladsen ansætter en elev, er der tale om et kontraktmæssigt forhold mellem de to parter. Ansvaret for, at uddannelsesforløbet bliver gennemført tilfredsstillende, er juridisk alene et anliggende mellem eleven og lærepladsen, der begge har underskrevet kontrakten.

Hvis en aftale bliver misligeholdt, kan det ses som kontraktbrud, og det kan i yderste konsekvens medføre sanktioner mod eleven eller lærepladsen. Eksempler på misligholdelse kan være, at eleven har udokumenterede forsømmelser og for lærepladsen være mangelfuld oplæring i oplæringsperioderne.

Arbejdstid, løn, ferie, sygdom og barsel

Den løn, som lærepladsen skal betale til eleven under oplæringsophold og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen. Satserne skal som minimum følge den overenskomst, der er indgået mellem KL, Danske Regioner, Staten og Kost og Ernæringsforbundet.

Overenskomsten er også gældende for private lærepladser, der ikke selv har indgået en overenskomst. Se den gældende overenskomst her
 
Elevers arbejdstid følger overenskomsten, og lærepladsen skal betale overenskomstaftalt løn til sine elever i hele oplæringstiden, også under skoleophold.
 
KL, Danske Regioner, Staten og Kost og Ernæringsforbundet vejleder lærepladser og elever om løn- og overenskomstforhold.

SU eller elevløn?

På Grundforløb 1 og Grundforløb 2 modtager eleven Statens Uddannelsesstøtte (SU), når eleven er over 18 år, hvis ikke andet er aftalt. Se mere om SU her: www.su.dk.

På hovedforløbet er eleven ansat og modtager elevløn både i oplæringsperioder og i skoleperioder. Arbejdsgiver kan vælge at ansætte eleven inklusive Grundforløb 2.

Elever over 25 år, som har haft mindst et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, skal have voksenløn, hvis de ansættes inden for Danske Regioner eller KL jf. overenskomsten. Hvis eleven bliver ansat på statens område, skal eleven blot være fyldt 25 år for at få voksenløn jf. overenskomsten.

For elever over 25 år, som ansættes på det private arbejdsmarked, kan arbejdsgiveren selv vælge, hvilken af de 3 hovedoverenskomster (Danske Regioner, KL eller Staten) eleven ansættes på.

Elever er omfattet af Ferieloven og reglerne om ret til ferie og ferietillæg.

Sygdom og barsel

Elever er omfattet af Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, herunder reglerne om anmeldelse og dokumentation.

Eleven skal følge lærepladsens regler for melding og dokumentation under sygdom. Hvis eleven i gentagne gange og uden rimelig grund undlader at skaffe dokumentation for forsømmelser på grund af sygdom, har lærepladsen i henhold til Erhvervsuddannelsesloven ret til at ophæve uddannelsesaftalen uden varsel.

Gravide kvinder i arbejde og læreforhold har ret til barselsorlov efter gældende regler. Elever er, uanset køn, omfattet af reglerne vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage.

Vejledning til barsel for SKP-elever (pdf)

Oplæringsuddannelsen

Oplæringen for ernæringsassistentelever består af 3-4 forløb på lærepladsen eller i skoleoplæring, i alt ca. 100 uger.

For at sikre, at eleven når at erhverve sig de nødvendige kompetencer under oplæringen, bør lærepladsen være opmærksom på følgende fokuspunkter:

 • Lærepladsen bør udpege en person som uddannelsesansvarlig og fast kontaktperson for eleven.
 • Lærepladsen bør gennemgå bekendtgørelse og uddannelsesordning for ernæringsassistentuddannelsen og indarbejde de angivne kompetencemål i en oplæringsturnus hen over uddannelsesperioden, sådan at eleven får tildelt de opgaver, der sikrer det maksimale oplæringsmæssige udbytte.
 • Lærepladsen anbefales at samarbejde løbende med erhvervsskolen om at få justeret og koordineret indsatsen. Det gør sig både gældende, når eleven har stærke sider, der skal understøttes og fastholdes, eller har brug for yderligere kvalifikationer.
 • Ernæringsassistentbogen (pdf) gældende fra 1. august 2023 er en uddannelsesbog med tilhørende opgaver. Den er lavet til lærepladser og elever i oplæringstiden, og den bør være tilgængelig for både eleven og lærepladsen fra første dag.
 • Oplæringen skal sikre, at elever udvikler sig og tilegner sig de oplæringsmål, der fremgår af uddannelsesordningen. Oversigt over oplæringsmål og arbejdsfunktioner - se side 17-23 i Ernæringsassistentbogen.
 • Hent ernæringsassistentbogen for elever, der er startet på uddannelsen i perioden 1. august 2020 til 31. juli 2023 her (pdf)
 • Hent ernæringsassistentbogen for elever, der er startet på uddannelsen før 1. august 2020 her (pdf)
 • Der bør løbende være evalueringer af uddannelsesforløbet. Det sker i dialog mellem den uddannelsesansvarlige og eleven. Evalueringerne bør gennemføres uanset, om eleven normalt arbejder selvstændigt med de stillede opgaver eller altid indgår i samarbejde med fagligt kompetente personer i køkkenet.

 

Oplæringsmål gældende fra 1. august 2023 (pdf)

Ernæringsassistentbogen gældende fra 1. august 2023 (pdf)

Opgaver til Ernæringsassistentbogen fra 1. august 2023 (pdf)

Uenigheder og tvister

En uddannelsesaftale bortfalder, hvis eleven udelukkes fra skoleundervisning. Skolen kan udelukke eleven, hvis eleven uden grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler. Skolen skal dog først have forsøgt med mindre vidtgående foranstaltninger.

Klagevejledning

I erhvervsuddannelserne skelnes der mellem forskellige typer af klager:

 1. Klager over en skoles afgørelser (fx optagelse, bortvisning, midlertidig hjemsendelse, overflytning til anden skole)
 2. Klager over prøver og eksamen (eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen)
 3. Klager over afgørelser om forlængelser
 4. Klager over ansættelsesretlige forhold (løn, arbejdstider, opsigelse, ligebehandling osv.)
 5. Tvister mellem elev og læreplads.
 6. Klager over en skoles afgørelser om godskrivning af uddannelseskvalifikationer

Klageproceduren, og hvem der skal klages til, afhænger af hvilken type klage, det er. De fleste klager skal behandles af skolerne og Børne- og Undervisningsministeriet. Klagepunkt 3, 4, og 5 behandles af det faglige udvalg, FUE.

Hvis der er uenigheder mellem eleven og lærepladsen, som de ikke selv kan løse, skal sagen bringes til FUE, der vil søge at forlige sagen. Sagen kan indbringes for udvalget af elev eller læreplads. Udvalget kan ikke træffe afgørelse i sagen. De kan kun forsøge at få parterne til at indgå en aftale om løsning af uenigheden. Udvalget vil som regel indkalde parterne til et møde.

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan uoverensstemmelsen (tvistigheden) indbringes for Tvistighedsnævnet, som er nedsat af undervisningsministeren. Tvistighedsnævnet kan træffe afgørelse om ophævelse af en uddannelsesaftale og om erstatning til den skadelidte. Den afgørelse og de forlig, der indgås af Tvistighedsnævnet, kan indbringes for de almindelige domstole senest 8 uger efter afgørelsen. Erfaringer viser dog, at i langt de fleste sager opnås der forlig mellem oplæringssted og elev.

Læs proceduren for tvister udarbejdet af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen

Kontakt

For godkendelse af læresteder og spørgsmål om uddannelsesbeviser
3817 8298