Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

Lokale uddannelsesudvalg

Skoler der udbyder grundforløbet og hovedforløbet på ernæringsassistentuddannelsen skal, i henhold til lov om erhvervsuddannelser, nedsætte et lokalt uddannelsesudvalg (LUU).

LUU’s primære opgave er at rådgive skolen om udbud og udvikling af uddannelserne.
Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af arbejdsmarkedets parter.

FUE ønsker en løbende dialog med det lokale uddannelsesudvalg, så der er overensstemmelse mellem det centrale og det decentrale niveau i uddannelsens udformning, opbygning og faglige indhold.
 

Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg fungerer som det faglige udvalgs forlængede arm i samarbejdet med skolerne og lærepladserne.

Udvalgene er placeret på skolerne og består af repræsentanter for de organisationer, der sidder i Fagligt Udvalg.

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret, og skal have tilknytning til det geografiske område, som uddannelsen dækker.
 

LUU-sammensætning på ernæringsassistentuddannelsen

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) består af repræsentanter for organisationer, der er repræsenteret i det faglige udvalg. For Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen er det Danske Regioner, KL samt Kost & Ernæringsforbundet.

Disse repræsentanter skal udgøre et flertal i det lokale uddannelsesudvalg.

Udpegning B-siden

Medlemmer fra arbejdstagersiden indstilles af Kost- og Ernæringsforbundet, som herefter anmoder fagligt udvalg om at godkende indstillingen.

FUE sender udpegningsbrev til det nye LUU-medlem og ajourfører LUU-medlemsoversigten.

Udpegning A-siden

Udpegning af medlemmer fra arbejdsgiversiden kan LUU selv gøre - KL/Regionen eller fagligt udvalg skal ikke indstille/høres.

Det er derfor vigtigt, at LUU/skolen sender information om det nye A-side LUU-medlem til fue@sevu.dk , så LUU-medlemsoversigten kan ajourføres.

Tilforordnede

Tilforordnede i LUU er repræsentanter for skolen:

 • Ledelse
 • Lærere
 • Elever

I øvrigt gælder følgende retningslinjer:

 • Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret.
 • Øvrige medlemmer udpeges af skolen. Skolen kan udpege to eller flere tilforordnede, der også kan bidrage med viden og input.
 • Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som den pågældende uddannelse dækker.
 • Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand.
 • Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.
 • Adresseændringer bedes meddelt fagligt udvalg.
 • Ved et medlems udtræden, rettes henvendelse til den indstillende organisation, med henblik på udpegning af en ny repræsentant.
LUU’s opgaver

LUU-medlemmer er talerør over for skolen, og har til opgave at sikre, at organisationernes parter har indflydelse på uddannelsen.

Opgaverne kan være at:

 • rådgive skolen om, hvordan der skabes og fastholdes kontakt mellem skolen og det lokale arbejdsmarked for ernæringsassistenter
 • gøre LUU's arbejde synligt for lærepladser, der ansætter ernæringsassistenter og disses medarbejdere
 • udbrede kendskabet til uddannelsen
 • dele viden om branchen med skolen
 • bidrage til at sikre kvaliteten af uddannelsen på skolen
 • rådgive FUE om nye uddannelsesbehov og uddannelsens kvalitet
 • afklare, hvilke valgfag der har betydning for det lokale arbejdsmarked.
 • sikre, at der er tilstrækkeligt med oplæringspladser inden for området.
 • medvirke til at afklare eventuelle uoverensstemmelser mellem elever og arbejdsgivere.
 • samarbejde med uddannelsesinstitutionen om den lokale uddannelsesplan (LUP)
LUU’s dialog med FUE

Det er FUE’s opgave at vurdere, om der er behov for ændringer i ernæringsassistentuddannelsen.
Det er afgørende, at de lokale uddannelsesudvalg (LUU) informerer og deler deres viden om de lokale forhold, så FUE kan vurdere det samlede behov.

LUU bør derfor være i dialog med FUE hvis:

 • LUU vurderer, at ernæringsassistentuddannelsen ikke lever op til de lokale branchemæssige krav
 • sammensætningen af elementer i ernæringsassistentuddannelsen ikke er hensigtsmæssig
 • der opstår behov for ændringer i uddannelsens indhold og struktur, fx som følge af nye måder at arbejde på eller nye arbejdsområder
 • LUU er i tvivl om kvaliteten i ernæringsassistentuddannelsen på skolen
 • der er konkret behov for udvikling af nye værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten i ernæringsassistentuddannelsen
LUU og de lokale oplæringssteder

Det er vigtigt, at LUU har en god forbindelse til det lokale arbejdsmarked for ernæringsassistenter, og kender markedets behov. LUU-medlemmer kan bidrage med at bringe arbejdsmarkedets synspunkter med på LUU-møderne, og derved medvirke til at skabe en større sammenhæng mellem arbejdsmarkedets ønsker og behov og uddannelsens faglige mål.

LUU-medlemmer kan gøre en aktiv indsats for at rådgive skolen om, hvordan ernæringsassistentuddannelsen bliver kendt i branchen i lokalområdet. Det kan for eksempel være at inspirere skolen til:

 • at informere om uddannelsen, for eksempel i forbindelse med skolens øvrige aktiviteter.
 • at skabe netværk og synliggørelse, der giver skolen mulighed for at markedsføre sig over for det lokale arbejdsmarked og kommende elever. For eksempel ved oplæringsværtsdage, branchefaglige arrangementer på skolen eller ved at lærere besøger virksomhederne.
Udviklingsredegørelser

Senest hvert tredje år indsender FUE en udviklingsredegørelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Udviklingsredegørelsen indeholder en kort beskrivelse af udviklingen på uddannelsens område. Redegørelsen indeholder også en overordnet beskrivelse af, hvad FUE agter at ændre ved uddannelsen i det kommende år.

FUE beder hvert år de lokale uddannelsesudvalg om at bidrage med deres iagttagelser af uddannelsens situation og beskrive eventuelle behov for ændringer.

Se de seneste udviklingsredegørelser nedenfor:

Udviklingsredegørelse 2023 (pdf)
FUEs indsats vedr. godkendelse af læresteder 2022 (pdf)

Udviklingsredegørelse 2020 (pdf)

Udviklingsredegørelse 2019 (pdf)

AUB-ansøgninger

De lokale uddannelsesvalg kan få tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag) til oplæringspladsopsøgende arbejde og til at vejlede elever om uddannelser og job.
Ansøgningen skal påtegnes af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen.

Da mange af ansøgningerne erfaringsmæssigt kredser om de samme emner, foreslår Fagligt Udvalg, at flere skoler går sammen om projekter. Derved kan man opnå større og bredere projekter, med et større volumen.

FUE har følgende forslag til inspiration til skolernes fokus i en AUB-ansøgning:

 • Fastholdelsesfokus versus rekrutteringsfokus
 • Fokus på fastholdelsesinitiativer
 • Uddannelsesaftaler - Forskellige gennemførselsmodeller, for eksempel korte aftaler og kombinationsaftaler
 • Oplæringspladsopsøgende arbejde - Det bør her fremgå, at oplæringspladsopsøgende arbejde rettes mod såvel potentielle offentlige som private virksomheder.

Ansøgningsfrister for AUB

 • Den 1. april
 • Den 1. september

Ansøgninger fremsendes til FUE for påtegning til de to AUB-ansøgningsfrister senest:

 • Den 15. marts
 • Den 15. august

Når projektet er afsluttet, skal LUU sende en afrapporteringsrapport til AUB.
Skolerne anmodes om at sende en kopi af afrapporteringen til FUE på mail fue@sevu.dk
Hent ansøgningsblanket
Hent afrapporteringsblanket

Oversigt over lokale uddannelsesudvalg på FUE's område

Skoler, der udbyder grundforløb og hovedforløb
 

Skoler der udbyder GF2
 

 • EUC Nordvestsjælland
 • Learnmark Horsens (har ikke LUU)
 • Skive College
 • Tradium
 • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
 • Viden Djurs
 • ZBC Slagelse (tidl. Selandia EU)

Kontakt