Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Hospitalsteknisk assistent

Hospitalsteknisk assistent

Arbejd i krydsfeltet mellem teknologi og mennesker

Her finder du alt det, du som skole eller praktiksted skal vide om uddannelsens opbygning og indhold.

Hospitalsteknisk assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse med to specialer: audiologiassistent og neurofysiologiassistent.

I begge specialer arbejder assistenterne i krydsfeltet mellem teknologi og mennesker og opnår kompetencer i at undersøge og kommunikere med mennesker, der bliver ramt af sygdom.
 

FUHA-temadag

FUHA-temadag


Efter temadagen blev aflyst sidste år på grund af COVID-19-situationen, inviterer Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistent nu igen til temadag for praktikstedernes uddannelsesansvarlige for audiologiassistentelever og neurofysiologiassistentelever.

Temadagen afholdes den 21. september på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

Temadagen fokuserer på to områder:

- Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om flere lærepladser.

- Hospitalstekniske assistenters behov for efteruddannelse og nye tilbud på vej.

Deadline for tilmelding er den 10. september 2021.

Tilmelding kan ske her>

Vil du være hospitalsteknisk assistent ?

Læs mere

Uddannelsens opbygning og indhold

Adgangskrav

Der er adgang til hospitalsteknisk assistentuddannelse, når ansøger har bestået folkeskolens afgangseksamen med mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik.

Grundforløb

Grundforløb 1
Grundforløb 1 giver eleven almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper med valget af erhvervsuddannelse. Grundforløb 1 varer ½ år. 
Det er først efter grundforløb 1, at eleven beslutter sig for en bestemt uddannelse.

Grundforløb +
Grundforløb+ er rettet mod elever, der ikke har adgang til Grundforløb 1. Grundforløb+ ligger før Grundforløb 2.
Forløbet retter sig mod elever, der ikke har besluttet sig for en uddannelse. Forløbet er også for elever, der har brug for at få opkvalificeret deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer. Formålet er at styrke elevernes forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene (grundfag og grundforløbsprøven), inden de kan begynde på hovedforløbet.
På baggrund af elevens forudsætninger afgør elev og skole, om eleven skal begynde uddannelsen med Grundforløb+ eller med Grundforløb 2.

Grundforløb 2
På grundforløb 2 bliver undervisningen målrettet hospitalsteknisk assistentuddannelsen. På grundforløb 2, skal eleven opnå de faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne fortsætte i hovedforløbet. Eleven skal blive afklaret i forhold til valg af speciale.
Grundforløb 2 varer ½ skoleår og afsluttes med en prøve.
 

Hovedforløb

Eleven skal indgå en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver for at blive optaget på hovedforløbet. 
Hovedforløbet veksler mellem skoleundervisning og praktik. Skoleundervisningen varer ca. 25 uger fordelt på minimum tre skoleperioder. Der undervises i grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfag. Se fagene i uddannelsesordningen. Eleven skal bestå alle fag.

Praktikuddannelsen udgør ca. 2/3 af hovedforløbet.

I praktikken arbejder eleven i klinikkerne med patientundersøgelser. Eleven lærer om anvendelsen af de forskellige apparater, at gennemføre og vurdere undersøgelser og præsentere undersøgelsesresultater for patienter og for kollegaer.

Eleven skal nå en række praktikmål først på begynderniveau og i slutningen af uddannelsen på selvstændigt niveau.
 

Afsluttende prøve

Som afslutning på sidste skoleperiode skal eleven til en afsluttende prøve. Prøven tager udgangspunkt i en patientcase, der omfatter alle fag i det valgte speciale.

Prøven varer 30 minutter, og der er 60 minutters forberedelse.
 

Uddannelsesbevis

Når eleven har bestået den afsluttende prøve, og praktikstedet har indsendt den afsluttende praktikerklæring (se nærmere under Alt om praktik), udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis og sender det til eleven.

Eux

Der er ikke eux på hospitalsteknisk assistentuddannelsen.

Realkompetencevurdering/Afkortning af uddannelse

Eleven kan få afkortet sin uddannelse på baggrund af relevant uddannelse eller erhvervserfaring. Reglerne for afkortning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. Se linket øverst på siden.

Efteruddannelse

Der er udviklet en række arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til efteruddannelse af hospitalstekniske assistenter. Uddannelserne er samlet i den fælles kompetencebeskrivelse (FKB) for det audiologiske og neurofysiologiske område.

Se hvilke uddannelser, der er tale om

Videreuddannelse

Adgangskortet viser hvilke videregående uddannelser, som uddannelsen til hospitalsteknisk assistent giver adgang til.

Se her for audiologiassistent: https://www.ug.dk/adgangskortet/eud/1330/910681/ og

her for neurofysiologiassistent: https://www.ug.dk/adgangskortet/eud/1330/910682/ 
 

Kontakt

Karen Therkildsen/Dorte Juul Jensen
3817 8297/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V