Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Hospitalsteknisk assistent

Hospitalsteknisk assistentuddannelse - Alt om praktik

Vær med til at uddanne hospitalstekniske assistenter

Her finder du på een side alt det, du som praktiksted og skole skal vide om praktik i uddannelsen.

Du kan læse om uddannelsens regler og rammer for praktik eller downloade uddannelsesordning med videre.
Her finder du også ansøgningsskema til at blive godkendt som praktiksted. 

Skemaer og tilskudsordninger

Logbøger og praktikerklæringer

På hospitalsteknisk assistentuddannelsen findes praktikerklæringerne i den logbog, som skolen udleverer til eleven i begyndelsen af 1. skoleperiode.

Praktikstedet sender kopi af den underskrevne afsluttende praktikerklæring til det faglige udvalg senest tre uger før eleven har afsluttet den sidste skoleperiode.

Hent logbøgerne her:

Logbog for audiologispecialet (pdf)

Logbog for neurofysiologispecialet (pdf)

Godkendelse af praktiksteder - audiologispecialet

Institutioner eller virksomheder, som ønsker at ansætte og uddanne hospitalstekniske assistentelever, skal godkendes af det faglige udvalg (FUHA). 

Ansøgninger om praktikpladsgodkendelser sendes til FUHA, fuha-info@sevu.dk

FUHA behandler ansøgningen indenfor 14 dage.

Ansøgning sker via nedenstående skemaer:

Audiologi-specialet:

Ansøgning med vejledning for  private  klinikker (Word)

Ansøgning med vejledning for  offentlige  klinikker (Word)

 

 

Godkendelse af praktiksteder - neurofysiologispecialet

Institutioner eller virksomheder, som ønsker at ansætte og uddanne hospitalstekniske assistentelever, skal godkendes af det faglige udvalg (FUHA). 

Ansøgninger om praktikpladsgodkendelser sendes til FUHA, fuha-info@sevu.dk

FUHA behandler ansøgningen indenfor 14 dage.

Ansøgning sker via nedenstående skema:

Ansøgning med vejledning for godkendelse af praktiksted (Word)

AUB refusion og løntilskud

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder tilskud til arbejdsgivernes udgifter ved ansættelse af elever. Der ydes tilskud til refusion af lønudgifter mens eleven er på skole og tilskud til elevens transportudgifter i forbindelse med skoleophold.

Se mere på AUBs hjemmeside

Regler for praktikken

Uddannelsesordning og -bekendtgørelse

Uddannelsesordning for hospitalsteknisk assistentuddannelse (pdf)

Uddannelsesbekendtgørelse

Se tidligere uddannelsesordninger på denne side.

Find Lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) på siden om love og regler.

Fortolkning af regler i Lov om erhvervsuddannelser og hovedbekendtgørelsen skal rettes til Børne- og Undervisningsministeriet

Uddannelsesaftalen og prøvetid

For at en elev kan starte på hovedforløbet på hospitalsteknisk assistentuddannelsen, skal eleven indgå en uddannelsesaftale med et godkendt praktiksted.
Uddannelsesaftalen skal indgås ved brug af Børne- og Undervisningsministeriets blanketter eller som en digital uddannelsesaftale. Læs mere om uddannelsesaftaler på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Prøvetid

Der er tre måneders prøvetid på hovedforløbet i uddannelsen til hospitalsteknisk assistent. Prøvetiden træder i kraft den første dag eleven er i praktik på hovedforløbet. Eventuelle skoleperioder tæller ikke med i prøvetiden.

I prøvetiden kan uddannelsesaftalen ophæves uden begrundelse og uden varsel af elev og praktiksted.
 

Gebyr for afsluttende prøve

Private praktiksteder, der har haft en elev til afsluttende prøve skal betale et gebyr på kr. 2.400 pr. elev.

Beløbet opkræves i henhold til lov om erhvervsuddannelser, § 33, stk. 4.

Offentlige praktiksteder bidrager til driften af SEVU (fagligt udvalgs sekretariat) og skal derfor ikke betale.

Arbejdstid og løn

Arbejdstid og løn under uddannelsen er beskrevet i den gældende overenskomst for specialet.

For audiologiassistentelever er overenskomsten mellem Danske Regioner og Teknisk Landsforbund gældende – også for private praktiksteder, der ikke selv har indgået en overenskomst med Teknisk Landsforbund

For neurofysiologiassistentelever er overenskomsten mellem Danske Regioner og FOA gældende

Ferie, sygdom og barsel

Ferie
Ferieloven gælder også for elever, så elever er også omfattet af reglerne om ret til ferie og feriegodtgørelser eller løn under ferie og ferietillæg.
Iflg. lovens § 42 har elever med en uddannelsesaftale ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at uddannelsesaftalen er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Er uddannelsesaftalen startet i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har eleven ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Sygdom og barsel
For elever med en uddannelsesaftale, der samtidigt hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel. I øvrigt gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

Ændring af uddannelsens længde

Forlængelse
Elev og ansættende myndighed kan selv aftale en forlængelse af uddannelsestiden i følgende tilfælde:

  • Hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10% af uddannelsestiden
  • Hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption.
  • Hvis eleven er fraværende fra praktikvirksomheden på grund af supplerende skoleundervisning.
  • Hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Det er en forudsætning for aftalens gyldighed, at elev og virksomhed ikke forlænger uddannelsestiden med mere end længden af fraværet.

Hvis virksomhed og elev vil aftale forlængelse, skal der laves et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale på en særlig blanket, som skolen kan udlevere. Skolen skal registrere ændringen i Easy-systemet.

I alle andre tilfælde, hvor en af parterne ønsker en forlængelse, kræver det fagligt udvalgs godkendelse.

Afkortning
Reglerne for afkortning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. Se linket øverst på siden.

Uenigheder og tvister
En uddannelsesaftale er uopsigelig efter prøvetiden. Men en aftale kan ophæves pga. væsentlig misligholdelse og bristede forudsætninger.

Hvis parterne er uenige om, hvorvidt der er grundlag for at hæve uddannelsesaftalen, kan tvisten fremstilles for det faglige udvalg (FUHA) og efterfølgende Tvistighedsnævnet. (link)

Uddannelsesaftalen kan dog altid ophæves efter prøvetiden, hvis begge parter er enige. 

Regler for tvistigheder reguleres i Lov om erhvervsuddannelser §§ 63 - 65. (link)

FUHA har vedtaget retningslinjer for fremsendelse og behandling af klagesager.

Praktikvejledere

Fagligt udvalg opfordrer den praktikansvarlige til at deltage i den uddannelse for praktikvejledere, som udbydes af Syddansk Erhvervsskole.

Vil du være hospitalsteknisk assistent?

Læs mere

Kontakt

Karen Therkildsen/Dorte Juul Jensen
3817 8297/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V