Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse
Billede
Hospitalsteknisk assistent

Lokalt uddannelsesudvalg

Skoler der udbyder hospitalsteknisk assistentuddannelse, skal i henhold til lov om erhvervsuddannelser, nedsætte et lokalt uddannelsesudvalg (LUU).

Det lokale uddannelsesudvalgs opgaver

Det lokale uddannelsesudvalgs primære opgave er at rådgive skolen om udbud og udvikling af uddannelserne i lokalområdet.

LUU er sammensat af arbejdsmarkedets parter og består af lokale repræsentanter for de organisationer, der sidder i FUHA.

FUHA har en løbende dialog med det lokale uddannelsesudvalg, så der er overensstemmelse mellem det centrale og det decentrale niveau i forhold til, at skabe en fælles forståelse for lokale og centrale initiativer, udfordringer og løsningsmuligheder.  

De lokale uddannelsesudvalg varetager i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser følgende opgaver:

  • Rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører hospitalsteknisk assistentuddannelsen
  • Medvirker ved udarbejdelse af den lokale undervisningsplanen (LUP)
  • Indstiller valgfag
  • Følger samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked
  • Medvirker til at kvalitetssikre uddannelsen
  • Sætter fokus på efteruddannelsernes kvalitet og evalueringsresultater, så efteruddannelsesindsatsen får effekt
  • Fremfører ønsker til nye uddannelser og særlige indsatsområder på efteruddannelsesområdet
Sammensætning af lokalt uddannelsesudvalg

Skolen nedsætter et lokalt uddannelsesudvalg for hospitalsteknisk assistentuddannelsen. Udvalget skal arbejde med både erhvervsuddannelsen og arbejdsmarkedsuddannelser.

FUHA skal formelt udpege medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg efter indstilling fra de lokale organisationer.

  • Arbejdsgiverside: Danske Regioner samt evt. private arbejdsgiverorganisationer
  • Arbejdstagerside: Teknisk Landsforbund, FOA

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget og kan udpege tilforordnede repræsentanter til udvalget (ledelse, undervisere, elever). Partsrepræsentanter skal udgøre flertallet i udvalget.

FUHA ønsker, at udpegning af medlemmer sker ved, at skolen registrerer oplysninger om udvalgets medlemmer her på sitet.

Skolen er ansvarlig for, at oplysninger om LUU er rigtige og ajourførte.

Kontakt FUHA, att. Dorte Juul Jensen, tlf: 3817 8298 eller djj@sevu.dk for vejledning.

Udviklingsredegørelser

Senest hvert tredje år indsender FUHA en udviklingsredegørelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Udviklingsredegørelsen indeholder en kort beskrivelse af udviklingen på uddannelsens område. Redegørelsen indeholder også en overordnet beskrivelse af, hvad FUHA agter at ændre ved uddannelsen i det kommende år.

FUHA beder hvert år det lokale uddannelsesudvalg om at bidrage med deres iagttagelser af uddannelsens situation og beskrive eventuelle behov for ændringer.

Se de seneste udviklingsredegørelser nedenfor:

Udviklingsredegørelse 2023

Udviklingsredegørelse 2020

Udviklingsredegørelse 2019

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse

SEVU udformer årligt en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse til STUK, hvor sekretariatets udvalg redegør for ændringer på det pågældende arbejdsmarkedet og bevægelser i det dertil tilhørende jobområde.

Sekretariatet ansøger på baggrund af den arbejdsmarkedspolitisk redegørelse om midler til revision af uddannelser og udvikling af nye uddannelser samt midler til analyser inden for udvalgenes område via ”UUL-puljen”.

Læs den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2022 (pdf)

FUHA's område behandles på side 21.

Medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg

Navn Titel Rolle Organisation
Diana Themsen Neurofysiologiassistent Formand FOA
Gitte Nykjær Andersen Ledende audiologiassistent Næstformand Danske Regioner
Anders Bach Justesen Neurofysiologiassistent Medlem Danske Regioner
Minna Bay Vestermarken Audiologiassistent Medlem TL
Karin Kristiansen Underviser - neurofysiologi Tilforordnet Skolen
Carsten Daugaard Underviser - audiologi Tilforordnet Skolen
Marianne Kjær Lauritsen Afdelingsleder Tilforordnet Skolen
Mette Andersen Uddannelseskoordinator Tilforordnet Skolen
Elever Begge specialer Elevrepræsentanter