Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Love og regler

Her finder du relevante love og bekendtgørelser, der dækker SEVUs uddannelsesområder

Uddannelsesordninger

Find de gældende og tidligere uddannelsesordninger for ernæringsassistent, hospitalsteknisk assistent, pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper på denne side.

Love

Find gældende love, der dækker SEVUs uddannelsesområder.

Erhvervsuddannelsesloven

Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne 

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelser

Find gældende bekendtgørelser, der dækker SEVUs uddannelsesområder.

Uddannelsesbekendtgørelser og vejledninger, der vedrører den enkelte uddannelse, kan findes under denne.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, i lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

Bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet

Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser

Kontakt

Dorte Juul Jensen
3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V