Portøruddannelses-nævnet
Billede
Portører til top

Censor på portøruddannelsen

Organisatorisk placering

Portøruddannelsesnævnet har ansvaret for portøruddannelsen og udpeger censorerne efter indstilling fra regionerne.

Samarbejdspartnere

Censoren er en del af det censorkorps, der har ansvaret for den praktiske prøve på portøruddannelsen, og skal samarbejde med de andre censorer i censorkorpset.
Censoren skal samarbejde med den anden censor i regionen om at fordele censoropgaverne. 
Censoren skal samarbejde med praktikstederne om afviklingen af den praktiske prøve. 
Formandskabet for censorkorpset skal samarbejde med Portøruddannelsesnævnet, FOA, Danske Regioner, portørskolerne og praktikstederne.

Ansvar

Censorkorpset har ansvaret for, at de praktiske prøver i landet bliver gennemført, og at de bliver gennemført i overensstemmelse med Retningslinjer for portøruddannelsen.
De regionale censorer har ansvaret for, at de praktiske prøver i regionen bliver gennemført i overensstemmelse med Retningslinjer for portøruddannelsen, og som aftalt med praktikstedet.

Arbejdsopgaver

I forbindelse med prøveafholdelsen skal censor have indblik i eksaminandens uddannelsesforløb og uddannelsesbog.
 
Censor vurderer, om eksaminanden har nået målene for den praktiske del af uddannelsen. 
Censor skal medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Konstaterer censor, at det ikke er tilfældet, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i praktikstedets varetagelse af portøruddannelsen, afgiver censor indberetning om det til praktikstedet og censorformandskabet.
Censor skal underskrive prøvebeviset, som praktikstedet sender til portørskolen. 

Censor skal skaffe en anden censor eller give uddannelsesstedet og formandskabet besked, hvis han/hun bliver forhindret i at være censor.

En gang om året skal censorkorpset evaluere uddannelsesbogen og vurdere om opgaverne stadig er aktuelle og om afviklingen af de praktiske prøver er tilfredsstillende. Formanden fremlægger evalueringen i Portøruddannelsesnævnet.

Kvalifikationer

Censor skal være uddannet portør.

Censor skal have aktuel og indgående viden om og erfaringer med portørernes arbejdsområde inden for det patientrelaterede område og de opgaver, der fremgår af uddannelsesbogen for oplæringen

Censoren skal kunne bedømme, om portøraspiranten udfører opgaverne rigtig, og om portøraspiranten svarer rigtigt, når portøraspiranten skal begrunde udførelsen af de forskellige opgaver.

Censor-inhabilitet

Det er vigtigt med en uvildig, fagligt baseret vurdering. Derfor gælder følgende god skik og brug i forbindelse med en censors habilitet:

  • Der kan ikke benyttes censorer i egen organisation.
  • En censor kan ikke deltage i bedømmelse af en praktisk portør-prøve, hvis denne på grund af arbejdsmæssige, personlige eller slægtsmæssige forhold må anses for inhabil i forhold til en eller flere af portøraspiranterne.
  • Censor er inhabil, hvis denne er ansat ved aspirantens praktiske uddannelsessted, er aspirantens praktikansvarlige, har en tæt familierelation eller har særlig interesse i udfaldet.
  • Det er uden betydning, at censor selv vurderer sig i stand til at bedømme prøven, da der skal være tale om en objektiv vurdering af portør-prøven.
  • Habilitet vurderes i første omgang af censor selv. Hvis censor er i tvivl, rettes henvendelse til Portøruddannelsesnævnet. Nævnet vil i givet fald, sammen med censor, vurdere, om der i det konkrete tilfælde foreligger inhabilitet.
Censoroversigt

Region Nord

Thor Ejlersen Weissmann Bremer, Aalborg Universitetshospital, t.bremer@rn.dk  

Niels Olesen, Regionshospitalet Nordjylland, niol@rn.dk

 

Region Syd

Ken Andersen, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Ken.Andersen@rsyd.dk 

Thomas Kaas Rausching, Sygehus Lillebælt, Thomas.Kaas.Christensen@rsyd.dk

 

Region H

Lars Gerhard Hansen, Bispebjerg Hospital, Lars.Gerhard.Hansen@regionh.dk

Per Olsen, Gentofte/Herlev Hospital, Per.Olsen@regionh.dk (formand for censorkorpset)