Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område
08-02-2024

Bred politisk aftale om social- og sundhedsuddannelserne

Ved Sixten Wie Bang, sekretariatschef, SEVU

I slutningen af januar blev der indgået en bred politisk aftale (læs aftalen), der skal løfte kvaliteten på social- og sundhedsuddannelserne samt øge rekrutteringen og gennemførslen.
 
Aftalen består af 13 initiativer, som skal afhjælpe udfordringerne med et højt frafald på erhvervsuddannelserne og stigende efterspørgsel efter social- og sundhedsuddannede. Flere af initiativerne er helt i tråd med de prioriteringer og områder, som Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) har fokus på. Det er derfor også rigtigt godt at se, at det faglige udvalg og SEVU er tiltænkt en central rolle i udfoldelsen og implementering af indsatserne.

En del af initiativerne skal øge kvaliteten og understøtte elevernes gennemførsel i uddannelserne. Det ekstraordinære taxameterløft, som står til at bortfalde ved udgangen af 2024, videreføres permanent. Pengene skal give skolerne frihed til at igangsætte lokale indsatser, der styrker rekruttering og kvalitet. Det kan f.eks. være mere støtte til sårbare elever eller øget brug af simulationstræning i undervisningen.

Permanent sprogstøttemulighed for elever
FEVU har de seneste år øget sit fokus på sproglige udfordringer i uddannelserne og mulige løsninger. Det er en fornøjelse at se, at den analyse, som SEVU i 2022 lavede om sproglige kompetencer, har været med til at bane vej for en solid og varig løsning på området. som kan bidrage til, at flere elever gennemfører en social- og sundhedsuddannelse. Sprogstøtten skal følge den enkelte elev i både skole- og oplæringsperioder, så forløbet bliver sammenhængende. Der finansieres derudover en pulje til kompetenceløft blandt underviserne inden for flersprogspædagogik.

Fleksible veje til uddannelserne
Et andet af initiativerne er at lave flere fleksible veje til en social- og sundhedsuddannelse. Initiativet skal ses i sammenhæng med det nuværende arbejde, som FEVU i samarbejde med Danske SOSU-skoler er godt i gang med – nemlig at skabe mulighed for at man kan uddanne sig til social- og sundhedshjælper ved at tage uddannelsen i mindre bidder, mens man f.eks. fortsætter med at arbejde ufaglært på et plejehjem eller i hjemmeplejen. Aftalen betyder desuden, at man vil fjerne barrierer for at uddanne sig til faget ved at sænke deltagerbetalingen på AMU-uddannelser til 0 kr., så beskæftigede med uddannelse over faglært niveau får en attraktiv adgang til at tage en social- og sundhedshjælperuddannelse.

Pulje til styrket oplæringsvejledning
Oplæringsvejledning er en vigtig del af elevens vej gennem uddannelsen. Derfor laves der en ansøgningspulje for kommuner og regioner til opkvalificering af oplæringsvejledere og udvikling af nye koncepter for oplæringsvejledning. FEVU er netop ved at få afsluttet en analyse af AMU-uddannelserne i oplæringsvejledning – en analyse, der kan være afsæt for en kommende revidering af uddannelserne på området i 2024 og som der med aftalen gives et godt økonomisk grundlag for at arbejde videre med.

Systematisk dataunderstøttelse
FEVU arbejder systematisk med data og følger for eksempel udviklingen i rekrutteringen, fastholdelsen og kvaliteten i uddannelserne tæt for at skabe det bedste vidensgrundlag for de faglige udvalgs beslutninger. Derfor er det positivt at se, at et af aftalens initiativer handler om systematisk dataunderstøttelse af årsager til frafald for at skabe bedre viden om årsager til frafald bredt på erhvervsuddannelserne. Mere viden om frafald kan øge kvaliteten af de forskellige tiltag for at nedbringe frafald.

Evaluering af spireordning
I 2018 ansatte Horsens Kommune de første unge i fritidsjob i ældreplejen i den såkaldte spireordning. I dag har over halvdelen af kommunerne ansat unge i spirestillinger. Fritidsjobbet består primært af sociale aktiviteter med de ældre og fungerer samtidig som en introduktion til social- og sundhedsfaget. I aftalen er der afsat en million kr. til FEVU til gennemførelse af en evaluering af spireordningens potentiale til rekruttering af unge til social- og sundhedsuddannelserne, herunder en beskrivelse af bedste praksis og efterfølgende formidling til sektoren. Det er en spændende analyseopgave, der ligger godt placeret i SEVU med sekretariatet stærke data- og analysekompetencer, og det er positivt, at det faglige udvalg tænkes ind i evalueringen og udbredelsen af initiativet. Aftalen afsætter desuden midler til Danske SOSU-skoler til at udvikle weekendworkshops for spirerne, som skal give dem mere faglig indsigt i fagene.

Det bliver spændende at se, hvordan aftalen kommer til at leve de kommende år. Der er bred enighed blandt Folketingets partier, parterne bag uddannelserne og udbyderskolerne om, at mangel på medarbejdere på velfærdsområdet kræver samarbejde og nye løsninger. I SEVU er vi klar til at yde vores del for at løse udfordringerne på området sammen med arbejdsmarkedets parter og andre gode samarbejdspartnere.

Fokus på velfærdsuddannelser i 2023 og 2024

December 2023

Der er massiv politisk opmærksomhed på velfærdsuddannelserne, og 2023 i SEVU har derfor været et år fyldt med spændende og vigtige projekter. Med en række kommissioner, analyser og politiske drøftelser i gang på området bliver 2024 nok mindst lige så spændende.

Regeringen afsætter penge til EUD
I regeringens erhvervsskoleudspil fra august 2023 blev der afsat mange hundrede millioner årligt til erhvervsuddannelserne, som indfases frem mod 2030. Det bliver spændende at se, hvordan pengene skal bruges, men forhåbentlig bliver en stor del rettet mod de vigtige uddannelser på velfærdsområdet og ikke mindst til arbejdet med rekruttering og gennemførelse på uddannelserne. Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har tidligere indikeret sprogunderstøttelse på SOSU-uddannelserne som et område, hvor der behov for at finde gode løsninger. SEVU har tidligere lavet en analyse af de sproglige færdigheder på de to social- og sundhedsuddannelser, som ministeren også har interesseret sig for.

Rekruttering og gennemførelse står øverst står øverst på listen over de områder, som FEVU har fokus på, så udvalget ser frem til ministerens mere konkrete udmeldinger på området. I 2024 har FEVU sammen med Danske SOSU-Skoler en frafaldsanalyse på vej, der ser på indsatser på skoler og i oplæring, som har en positiv virkning på elevernes gennemførsel.

Trepart og fleksibel vej til uddannelse
I september indgik parterne bag Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) - Danske Regioner, FOA, KL - sammen med regeringen ’Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse’. Den betød bl.a., at ordningen med prøvekrav på AMU blev gjort varig fra 2024 og frem. Trepartsaftalen indeholdt desuden et initiativ om at se på, hvordan der kan skabes enklere og mere attraktive veje fra ufaglært til faglært via AMU.

Netop en attraktiv og fleksibel uddannelsesvej bliver et af de spændende tiltag i 2024. Der arbejdes på at lave en uddannelsesvej, som gør det muligt at blive faglært ved at tage uddannelsen i mindre bidder, mens man f.eks. fortsætter med at arbejde ufaglært på et plejehjem eller i hjemmeplejen. På den måde kan der ske et fagligt løft af kvaliteten i arbejdet, mens eleven beholder sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Flere af de danske SOSU-skoler har været med til at udvikle et godt, indholdsmæssigt fundament til uddannelsen, som der nu arbejdes videre med.

Revision af PAU
På baggrund af en evaluering fra 2022 af den pædagogiske assistentuddannelse iværksat af Børne- og Undervisningsministeriet besluttede FEVU at revidere uddannelsen for at sikre, at uddannelsens indhold matcher arbejdsmarkedets behov. Revisionen er sket i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af arbejdsmarkedets parter og udbyderskolerne, som har ydet et professionelt stykke arbejde i høj kvalitet. Bekendtgørelsen er sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) med henblik på udstedelse af en ny uddannelsesbekendtgørelse, og der arbejdes nu med at få oplæringsmål og de obligatoriske og valgfrie fagmål helt på plads. Den reviderede pædagogisk assistentuddannelse træder i kraft efter sommerferien 2024.

EuroSkills
2023 har for FEVU derudover i høj grad præget af social- og sundhedsassistentuddannelsens deltagelse ved EuroSkills i Polen. Selvom det ikke blev til en medalje til den danske deltager Signe Gundlach, så var deltagelsen en stor oplevelse for hende og god erfaring at bygge videre på, når EuroSkills kommer til Herning i 2025. Kampagnen SOSUFAN, som ledsagede deltagelsen, kom også bredt ud og fik en lang række centrale aktører, herunder statsminister Mette Frederiksen, til at favne kampagnen og vise deres støtte til faget med SOSUFAN-halstørklædet. Kampagnen vågner igen til DM i SOSU-Skills i foråret 2024.

Digitalisering
I SEVU skal vi i 2024 fortsat arbejde med at digitalisere uddannelser fra FEVU’s brede AMU-katalog. Digitalisering betyder mere fleksibel adgang til at efter- og videreuddanne sig. Mens FEVU er i gang med at digitalisere en række uddannelser, så er der også udviklet en metodehåndbog, der beskriver og guider til, hvordan der fremover kan arbejdes med digitalisering af arbejdsmarkedsuddannelser, så skolerne selv kan digitalisere uddannelser fra AMU-kataloget. Vi arbejder desuden på at opdatere arbejdsmarkedsuddannelserne inden for demens og oplæringsvejledning.
 
Nye projekter i 2024
Under Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) findes en pulje, som tildeles projekter, der understøtter et eller flere af formålene: flere lærepladser, større søgning til uddannelserne og mere kvalitet på uddannelserne. Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) har fået penge til to projekter i 2024. Det ene er en kvalitativ undersøgelse af årsager til frafald mellem grundforløb 2 og hovedforløbet på ernæringsassistentuddannelsen. Det andet FUE-projekt skal undersøge, hvordan man kan skabe interesse for uddannelsen blandt grundskoleelever og ufaglærte studenter. Også Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse har fået finansieret et projekt. Her vil det faglige udvalg undersøge, hvordan tidligere indgåelse af uddannelsesaftaler kan mindste frafaldet på uddannelsen. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra oplæringsvirksomheder skal kigge på, hvordan man kan ansætte elever på nye måde for at mindske frafaldet på uddannelsen.

2023 var også året, hvor der blev foretaget serviceeftersyn af ernæringsassistentuddannelsen og portøruddannelsen.

Vi har hele tiden fokus på at forbedre vores hjemmeside, og snart lancerer vi en visning af nøgletal for uddannelserne på hjemmesiden, så du altid kan finde opdaterede tal for, hvordan det går med rekruttering, gennemførelse og kvaliteten på de erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Alt i alt bliver det et spændende 2024 i SEVU og de faglige udvalg på velfærdsområdet. Husk du kan følge med i SEVU’s mange aktiviteter på LinkedIn, på hjemmesiden og i nærværende nyhedsbrev.

VEU-trepartsaftale og betydningen for FEVU

Oktober 2023

I september indgik parterne bag FEVU (Danske Regioner, FOA, KL) sammen med regeringen ’Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse’. Bag den knap så mundrette titel gemmer sig en vigtig aftale for FEVU’s fortsatte arbejde med at sikre efter- og videreuddannelse via AMU i fremtiden.

De kommende år vil bl.a. et stigende antal ældre, grøn omstilling, digitalisering og nye teknologier stille nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer og omstillingsevne.

Trepartsaftalen har fokus på at sikre gode muligheder for, at medarbejdere kan udvikle og uddanne sig løbende gennem hele arbejdslivet, og at efteruddannelse og opkvalificering også kan være en vej til rekruttering til de områder, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft.

Direkte betydning for FEVU's AMU-udannelser
Der er flere af initiativerne som har direkte betydning for arbejdsmarkedsuddannelserne på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Her kan fx nævnes, at ordningen med prøvekrav på AMU gøres varig fra 2024 og frem. Derfor er der nu grundlag for at arbejde langsigtet med udvikling af prøverne fx med udgangspunkt i den evaluering, som FEVU tidligere har fået lavet. Der etableres også en ny udbudsmodel på AMU-området.

Der investeres desuden i en national indsats for udbredelse af digital læring i AMU. Dette flugter rigtig godt med FEVU’s ambitioner om at sikre fleksibilitet. FEVU har fået udviklet en metodehåndbog, der beskriver og guider til, hvordan der fremover kan arbejdes med digitalisering af AMU, og den kan forhåbentlig blive en vigtig trædesten for digitaliseringen på FEVU’s område.

Ny AMU-baseret vej til at blive social- og sundhedshjælper
Sidst men ikke mindst vil jeg fremhæve, at trepartsaftalen indeholder et initiativ om at se på, hvordan der kan skabes enklere og mere attraktive veje fra ufaglært til faglært via AMU. Det er i høj grad relevant på FEVU’s område, hvor FEVU ønsker at skabe flere veje til at tage en uddannelse. Derfor har parterne bag FEVU besluttet at udvikle en AMU-baseret vej til at blive faglært social- og sundhedshjælper - en uddannelsesvej, som også er en del af Robusthedskommissionens anbefaling 17: 'Efter- og videreuddannelserne skal reformeres, så karrierevejene rettes mod praksis'. Forventningen er, at den nye uddannelsesvej skal være klar til ikrafttræden allerede d. 1. august 2024. Indtil da er det værd at fremhæve de mange gode veje, der allerede eksisterer til at tage en social- og sundhedsuddannelse. FEVU fik sidste år lavet en oversigt over adgangsvejene, som du kan finde her.

Vi ser frem til samarbejdet med lokale uddannelsesudvalg, skoler og andre interessenter om at implementere aftalen for at sikre gode muligheder for efter- og videreuddannelse via AMU i fremtiden.

Stor politisk bevågenhed om erhvervsrettede velfærdsuddannelser

August 2023

Til september er det første gang, at FEVU, som er fagligt udvalg for social- og sundhedsassistentuddannelsen, sammen med Danske SOSU-skoler sender en deltager afsted til EuroSkills i Polen for at deltage i konkurrencen ’Health and social care’. Det er et stort projekt med politisk bevågenhed og mange mennesker involveret, og det er derfor naturligt, at EuroSkills fylder meget i sekretariatets arbejde. Derudover er der i forbindelse med EuroSkills lanceret kampagnen SOSUFAN, som du kan se på SOSUFAN.dk. Det er et spændende, internationalt arbejde at deltage i EuroSkills, som forhåbentlig kaster en medalje af sig til deltageren Signe Gundlach.

På det politiske område følger vi tæt med i de igangværende VEU-trepartsforhandlinger. Der skal blandt andet diskuteres prøver på AMU, som blev indført i 2018, og som stadig kører som en midlertidig ordning. FEVU har tidligere fået lavet en analyse af, hvordan prøverne fungerer, som viste positive effekter af og udviklingspotentiale for prøver på AMU.

Også børne- og undervisningsministeren Mattias Tesfayes udmeldinger i forbindelse med regeringens erhvervsskoleudspil følger vi med spænding. For eksempel er hans udtalelser om behov for sprogstøtte på SOSU-uddannelserne interessante. Der er markant brug for indsatser rettet mod rekruttering og gennemførsel og i SEVU har vi tidligere kortlagt de sproglige kompetencer på social- og sundhedsuddannelserne. Og Københavns Kommune har udviklet en model med sprogstøtte til eleverne og redskaber til oplæringsvejlederne. Så det bliver spændende at se, hvordan modellen for sprogstøtte kommer til at se ud. Sprogunderstøttelse er en effektiv måde at understøtte elevens vej gennem uddannelsen på.

Efteråret byder desuden på blandt andet et arbejde med at revidere den pædagogiske assistentuddannelse, et stort frafaldsprojekt på SOSU-uddannelserne samt eftersyn af både ernæringsassistentuddannelsen og portøruddannelsen ligesom vi arbejder på en række spændende data- og analyseprojekter. Alt i alt et efterår med masser af muligheder for udvikling af uddannelserne, som vi arbejder for i SEVU i samarbejde med skoler, ministerier og arbejdsmarkedets parter.