Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Evaluering af de nye social- og sundhedsuddannelser

Det er afgørende for parterne bag FEVU, at uddannelserne til social- og sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent er af høj kvalitet, og at de matcher behovene på arbejdsmarkedet.
FEVU har derfor igangsat en evaluering af social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

De to uddannelser blev omlagt med virkning fra januar 2017, hvor uddannelserne blev ændret fra at være en sammenhængende uddannelse med to trin til at være to selvstændige uddannelser.
Samtidigt blev niveauet på uddannelserne højnet.

Det var FEVUs ambition med omlægningen at skabe tydeligere profiler og sikre, at uddannelserne svarer til arbejdsmarkedets fremtidige behov.

FEVU har indgået aftale med Rambøll om at forestå evalueringen.

FEVU har nedsat en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for Danske SOSU-skoler til at lede evalueringen.

Evalueringen omfatter begge social- og sundhedsuddannelser, og formålet er:

  • At vurdere om ændringerne i uddannelserne er implementeret efter hensigten, om målene er nået, og om struktur og indhold er hensigtsmæssig
  • At vurdere de nye uddannelsers match med arbejdsmarkedets behov
  • At overveje behovet for fremtidige initiativer

Evalueringen forventes afsluttet sommeren 2021.