Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område
03-10-2023

Ny trepartsaftale og betydningen for FEVU

Ved Sixten Wie Bang, sekretariatschef, SEVU

I september indgik parterne bag FEVU (Danske Regioner, FOA, KL) sammen med regeringen ’Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse’. Bag den knap så mundrette titel gemmer sig en vigtig aftale for FEVU’s fortsatte arbejde med at sikre efter- og videreuddannelse via AMU i fremtiden.

De kommende år vil bl.a. et stigende antal ældre, grøn omstilling, digitalisering og nye teknologier stille nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer og omstillingsevne.

Trepartsaftalen har fokus på at sikre gode muligheder for, at medarbejdere kan udvikle og uddanne sig løbende gennem hele arbejdslivet, og at efteruddannelse og opkvalificering også kan være en vej til rekruttering til de områder, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft.


Direkte betydning for FEVU's AMU-udannelser

Der er flere af initiativerne som har direkte betydning for arbejdsmarkedsuddannelserne på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Her kan fx nævnes, at ordningen med prøvekrav på AMU gøres varig fra 2024 og frem. Derfor er der nu grundlag for at arbejde langsigtet med udvikling af prøverne fx med udgangspunkt i den evaluering, som FEVU tidligere har fået lavet. Der etableres også en ny udbudsmodel på AMU-området.

Der investeres desuden i en national indsats for udbredelse af digital læring i AMU. Dette flugter rigtig godt med FEVU’s ambitioner om at sikre fleksibilitet. FEVU har fået udviklet en metodehåndbog, der beskriver og guider til, hvordan der fremover kan arbejdes med digitalisering af AMU, og den kan forhåbentlig blive en vigtig trædesten for digitaliseringen på FEVU’s område.

Ny AMU-baseret vej til at blive social- og sundhedshjælper
Sidst men ikke mindst vil jeg fremhæve, at trepartsaftalen indeholder et initiativ om at se på, hvordan der kan skabes enklere og mere attraktive veje fra ufaglært til faglært via AMU. Det er i høj grad relevant på FEVU’s område, hvor FEVU ønsker at skabe flere veje til at tage en uddannelse. Derfor har parterne bag FEVU besluttet at udvikle en AMU-baseret vej til at blive faglært social- og sundhedshjælper - en uddannelsesvej, som også er en del af Robusthedskommissionens anbefaling 17: 'Efter- og videreuddannelserne skal reformeres, så karrierevejene rettes mod praksis'. Forventningen er, at den nye uddannelsesvej skal være klar til ikrafttræden allerede d. 1. august 2024. Indtil da er det værd at fremhæve de mange gode veje, der allerede eksisterer til at tage en social- og sundhedsuddannelse. FEVU fik sidste år lavet en oversigt over adgangsvejene, som du kan finde her.

Vi ser frem til samarbejdet med lokale uddannelsesudvalg, skoler og andre interessenter om at implementere aftalen for at sikre gode muligheder for efter- og videreuddannelse via AMU i fremtiden.

Stor politisk bevågenhed om erhvervsrettede velfærdsuddannelser

Sekretariatschef Sixten Wie Bang skrev i august 2023 dette indlæg.

Til september er det første gang, at FEVU, som er fagligt udvalg for social- og sundhedsassistentuddannelsen, sammen med Danske SOSU-skoler sender en deltager afsted til EuroSkills i Polen for at deltage i konkurrencen ’Health and social care’. Det er et stort projekt med politisk bevågenhed og mange mennesker involveret, og det er derfor naturligt, at EuroSkills fylder meget i sekretariatets arbejde. Derudover er der i forbindelse med EuroSkills lanceret kampagnen SOSUFAN, som du kan se på SOSUFAN.dk. Det er et spændende, internationalt arbejde at deltage i EuroSkills, som forhåbentlig kaster en medalje af sig til deltageren Signe Gundlach.

På det politiske område følger vi tæt med i de igangværende VEU-trepartsforhandlinger. Der skal blandt andet diskuteres prøver på AMU, som blev indført i 2018, og som stadig kører som en midlertidig ordning. FEVU har tidligere fået lavet en analyse af, hvordan prøverne fungerer, som viste positive effekter af og udviklingspotentiale for prøver på AMU.

Også børne- og undervisningsministeren Mattias Tesfayes udmeldinger i forbindelse med regeringens erhvervsskoleudspil følger vi med spænding. For eksempel er hans udtalelser om behov for sprogstøtte på SOSU-uddannelserne interessante. Der er markant brug for indsatser rettet mod rekruttering og gennemførsel og i SEVU har vi tidligere kortlagt de sproglige kompetencer på social- og sundhedsuddannelserne. Og Københavns Kommune har udviklet en model med sprogstøtte til eleverne og redskaber til oplæringsvejlederne. Så det bliver spændende at se, hvordan modellen for sprogstøtte kommer til at se ud. Sprogunderstøttelse er en effektiv måde at understøtte elevens vej gennem uddannelsen på.

Efteråret byder desuden på blandt andet et arbejde med at revidere den pædagogiske assistentuddannelse, et stort frafaldsprojekt på SOSU-uddannelserne samt eftersyn af både ernæringsassistentuddannelsen og portøruddannelsen ligesom vi arbejder på en række spændende data- og analyseprojekter. Alt i alt et efterår med masser af muligheder for udvikling af uddannelserne, som vi arbejder for i SEVU i samarbejde med skoler, ministerier og arbejdsmarkedets parter.