Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser
Billede
Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Nye uddannelsesbekendtgørelser og nyt format for uddannelsesordningerne

Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af en politisk aftale igangsat implementering af et forenklet beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne.

Det omfatter, at alle faglige udvalg skal omskrive målene på grundforløbet på en måde, som modsvarer målbeskrivelserne på uddannelsernes hovedforløb.

De nuværende grundforløbsmål er opdelt i videns-, færdigheds- og kompetencemål, og de nye grundforløbsmål er omskrevet til rene kompetencemål, som er udformet med hjælp fra repræsentanter fra skole og praksis.

Niveauet i de nye grundforløbskompetencemål er beskrevet ud fra en taksonomi udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og det har været hensigten i omskrivningen af mål at beskrive et mere præcist grundliggende niveau på grundforløbet og herved tydeliggøre progressionen mellem grundforløb og hovedforløb på uddannelserne.

FEVU har i samme proces tilrettet enkelte slutkompetencemål på social- og sundhedsuddannelserne i en kvalitetssikring af uddannelserne og for at gøre målene mere læsbare og anvendelige i praksis.

FEVU har valgt ikke at foretage ændringer i slutkompetencemålene på den pædagogiske assistentuddannelse, da FEVU ønsker at afvente den igangværende evaluering af uddannelsen.

I alle uddannelsesbekendtgørelser for udvalg i SEVU - FEVU, FUE og FUHA - er der derudover foretaget ændringer i prøvebeskrivelserne i §6 om de afsluttende prøver. Ændringer i §6 er også en del af undervisningsministeriets forenkling og omfatter, at prøvebeskrivelser fra uddannelsesordningerne er flyttet til uddannelsesbekendtgørelserne, og at rammer for de afsluttende prøver er konkretiseret i forhold til mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier.

Ændringerne til uddannelsesbekendtgørelserne er fremsendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og vil blive udstedt i nye uddannelsesbekendtgørelser for alle uddannelser under udvalg i SEVU.

Nyt format for uddannelsesordningerne
I forlængelse af forenklingen af uddannelsernes beskrivelser sker der også ændringer i uddannelsesordningernes format og indhold. Styrelsen for It og Læring er undervejs med en digital brugerflade, som fremover skal danne rammen for uddannelsesordningens indhold. De nuværende dokumenter, der beskriver fagene på uddannelserne, vil blive erstattet af én digital brugerflade, som indeholder alle uddannelsesordningens oplysninger.

Overgangen til den digitale brugerflade vil betyde, at uddannelsesordningens tekstdokument ikke længere vil være en pdf-fil, men at oplysninger om uddannelsen skal trækkes direkte i www.eud.uddannelsesadministration.dk

De nye uddannelsesordninger sendes som sædvanligt i fire ugers høring på skolerne, når uddannelsesbekendtgørelserne er udstedt.

FEVU har i forlængelse af evalueringen af social- og sundhedsuddannelserne fra sidste år indholdsændringer til uddannelsesordningerne på social- og sundhedshjælpshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Der er på begge uddannelser tilføjet mål om kommunikation og relationsdannelse i flere uddannelsesspecifikke fag, da udvalget har ønsket at styrke denne kompetence i uddannelserne.

Der er ikke indholdsmæssige ændringer i de øvrige uddannelsesordninger på SEVU’s område.