Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Prøver på AMU-uddannelser

Med VEU-trepartsaftalen for 2018-21 blev det besluttet at indføre prøver i AMU. Social- og sundhedsskolerne og SEVU har i fællesskab udviklet prøver til henholdsvis det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet. 

I oktober 2020 foretog SEVU en foreløbig opsamling af skolernes evaluering af prøverne.

Skolerne er overvejende af den opfattelse, at prøven afprøver målene for uddannelsen. 

I udviklingsprocessen har der været mange drøftelser om, hvordan man fandt en velegnet prøveform, som afspejler målene, men som samtidig gør det muligt at afvikle prøven inden for tidsrammen for uddannelsen.

Billede
Skolernes opfattelse af AMU-prøver

Der er også vanskeligheder med prøverne, da skolerne oplever, at der i stort omfang er målgrupper, som bliver udfordret ved den måde, som prøverne er udformet på. De uddybende forklaringer går især på kravet til skriftlighed. Det kan være deltagere, som har svært ved at forstå ordvalget i prøverne eller deltagere, som ikke inden uddannelsesstart har fået indmeldt et behov om IT-rygsæk eller andre støttende redskaber. Der er således stadig brug for at samle mere erfaring om prøver i AMU. Heldigvis betyder skolernes store og vedholdende bidrag, at FEVU er godt på vej. 

Næste skridt
SEVU vil i 2021 evaluere prøverne i AMU. Det vil blandt andet være med fokus på fakta omkring prøveformer, beskrivelse af casetyper, beståelsesprocenter og hvordan deltagere, undervisere og arbejdsgivere oplever kvaliteten af prøverne.