Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

SOSU-topmøde: Sådan øger vi gennemførelsen på social- og sundhedsuddannelserne

Mandag den 27. maj 2024 samlede parterne i Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) og Danske SOSU-skoler de centrale aktører omkring social- og sundhedsuddannelserne til SOSU-Topmøde: ’Sådan øger vi gennemførelsen på social- og sundhedsuddannelserne’.

Det faglige afsæt for dagen var rapporten ’Kortlægning af virksomme indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb’, som Rambøll har udarbejdet for FEVU og Danske SOSU-skoler. 

Formålet med SOSU-Topmødet:

 • At deltagerne sammen udforsker konkrete og virkningsfulde indsatser
 • At deltagerne bidrager med egne erfaringer og indsigter fra lokale indsatser
 • At deltagerne inspireres til at implementere virkningsfulde indsatser i egne organisationer.

Om rapporten

Rapporten, der er udarbejdet af Rambøll Management, har kortlagt den eksisterende viden for at etablere et solidt vidensgrundlag. Der er udviklet en metode til at skelne virksomme indsatser fra øvrige indsatser i et yderst dynamisk felt, hvor mange nye indsatser har været iværksat de seneste år. Rapporten bygger foruden en litteraturgennemgang på et solidt empirisk grundlag med både kvalitative og kvantitative data.

Rambøll finder frem til en række tværgående karakteristika ved de forskellige indsatser og tiltag, som har en virkning:

 • Tiltag, der giver psykologisk tryghed og trivsel i både skole- og oplæringsperioder, øger tilknytningen til uddannelsen.
 • Fagligt fokus som et fælles tredje, der samler eleverne på tværs af alder, livssituation, socioøkonomisk baggrund.
 • Samarbejdet mellem skole og oplæringsvirksomheder giver et fælles ejerskab og skaber sammenhæng for eleven.

I rapporten grupperes indsatser og tiltag i tre niveauer alt efter deres virkning på gennemførsel samt hvor systematisk de er implementeret og evalueret:

 • Virksomme indsatser er indsatser, som på baggrund af en samlet analyse af tilgængelige data om indsatsen kan medvirke til at øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.
 • Perspektivrige tiltag er tiltag eller mindre projekter, hvor datagrundlaget viser, at der er tendenser, der peger i retningen af, at tiltagene har en positiv virkning på elevers gennemførelse og kan medvirke til at reducere frafald på social- og sundheds-uddannelsernes hovedforløb.
 • Inspirationsforslag med fremadrettet potentiale præsenterer forslag og ideer til ind-satser og tiltag, som endnu ikke er implementeret eller afprøvet, men som blandt fagprofessionelle er vurderet til at have potentiale til at reducere frafaldet blandt elever på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.

 

Rambøll identificerer seks virksomme indsatser:

 1. Fælles Fynsk Mentorkorps  
  Et fælles kommunalt projekt mellem de ti fynske kommuner, som har til formål at understøtte social- og sundhedselever i personlige og private udfordringer med henblik på at fastholde eleverne i uddannelse.
 2. Galioner og Hverdagscafé:  
  SOSU Østjylland har etableret et elevnetværk, kaldet Galioner, som skal modvirke frafald i løbet af uddannelsen samt forbedre trivselsmiljøet for eleverne under hele uddannelsesforløbet.
 3. Simulation i første oplæring
  SOSU Nord har deltaget og ledet projektet, der har til formål at udvikle viden om, hvordan brug af simulations-forløb i første oplæringsperiode indvirker på fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til oplæring samt på elevernes opnåelse af oplæringsmål.
 4. Overgangssamtaler og Onboarding
  Overgangssamtaler og Onboarding har til formål at mindske frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen ved at sikre bedre overgange og større sammenhæng mellem skole og oplæringsperiode.
 5. Gruppevejledning:  
  Uddannelse København har startet projektet ’Rundt om gruppevejledning’, som tilbydes Sundhedsforvaltningens oplæringssteder for social- og sundhedselever med formålet om at optimere og kvalificere vejledningsindsatsen og fastholde elever.
 6. Deltids- og fuldtidsvejledere:  
  Deltids- og fuldtidsvejledere har til formål at sikre en højere kvalitet af oplæringsvejledningen og dermed bidrage til, at eleverne opnår og udvikler de fornødne kompetencer under oplæringsperioden.