Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Viden og data

Viden og data – fundamentet for gode løsninger og uddannelser

Når de faglige udvalg træffer beslutninger eller igangsætter analyser, bygger det på data og viden, som SEVU samler, kvalificerer eller opsøger. SEVU følger for eksempel udviklingen i rekrutteringen, fastholdelsen og kvaliteten i uddannelserne.

Det gør SEVU ved at gennemføre undersøgelser og analyser og ved at samarbejde med skoler og de lokale uddannelsesudvalg om at omsætte resultater fra undersøgelserne til handlinger.

På denne side kan du finde aktuel og valideret data og viden, ligesom du kan finde viden og data, som går på tværs og er aktuel for flere uddannelser. Du kan også se eksempler på projekter og analyser.

Afsluttede projekter

2022

Sproglige udfordringer i Ernæringsassistentuddannelsen - Sammenfatning af hovedresultater og anbefalinger (pdf)
Analysen har - med udgangspunkt i de udfordringer eleverne møder –  beskrevet en række anbefalinger til tiltag i branchen og på skolerne, der kan støtte eleverne til i højere grad at gennemføre uddannelsen på trods af deres sproglige udfordringer. Analysen belyser de sproglige udfordringer, der påvirker tosprogede elevers vej gennem ernæringsassistentuddannelsen. Baggrunden for analysen er, at andelen af tosprogede elever er fordoblet inden for en femårs periode, men at gennemførselsgraden for disse elever er stagneret. I denne publikation sammenfattes resultater og anbefalinger fra analysen i kort form. Analysen er udarbejdet af mhtconsult for Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen for midler fra ’Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag’ administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 7 sider.

Sproglige udfordringer i Ernæringsassistentuddannelsen - Resultater og anbefalinger fra en kvalitativ undersøgelse (pdf)
Analysen har - med udgangspunkt i de udfordringer eleverne møder –  beskrevet en række anbefalinger til tiltag i branchen og på skolerne, der kan støtte eleverne til i højere grad at gennemføre uddannelsen på trods af deres sproglige udfordringer. Analysen belyser de sproglige udfordringer, der påvirker tosprogede elevers vej gennem ernæringsassistentuddannelsen. Baggrunden for analysen er, at andelen af tosprogede elever er fordoblet inden for en femårs periode, men at gennemførselsgraden for disse elever er stagneret. Analysen er udarbejdet af mhtconsult for Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen for midler fra ’Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag’ administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 55 sider.

Inaktive læresteder på ernæringsassistentuddannelsen - Analyserapport (pdf)
Analysen viser, at flere af de inaktive læresteder ikke i realiteten er inaktive, men at registrering har manglet. Det faglige udvalgs overblik over aktive læresteder er dermed blevet opdateret. Samtidig har analysen gennem en survey hos de adspurgte læresteder ført til en øget viden om hvordan skole, arbejdsplads og elev kan styrke samarbejdet omkring uddannelse af ernæringsassistenter. Baggrunden for analysen var, at en opgørelse udarbejdet af FUE viste, at 504 af de i alt 787 godkendte læresteder var inaktive og ikke havde haft en elev inden for de seneste fire år. Det faglige udvalg ønskede nærmere at få undersøgt baggrunden for denne tilsyneladende store andel af inaktive læresteder. Derfor blev der iværksat en struktureret proces, hvor skolerne (som uddanner ernæringsassistenter) i samarbejde med Teknologisk Institut henvendte sig til de inaktive læresteder. Analysen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen for midler fra ’Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag’ administreret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 26 sider.

Sproglige kompetencer hos elever på social- og sundhedsuddannelserne (pdf)
Grafisk oversigt over sprogunderstøttende uddannelsestilbud (pdf)
Kortlægningen viser, at antallet af elever med sproglige vanskeligheder ved indgangen til en uddannelse på en social- og sundhedsskole er blevet større i løbet af perioden 2016-2021. Resultaterne viser, at andelen af elever, der ved indgangen til en uddannelse på en social- og sundhedsskole har sproglige vanskeligheder, er 44 %. Disse 44 % (2021) indbefatter både elever med udfordringer grundet ordblindhed, andre læsevanskeligheder og elever med dansksproglige udfordringer. Andelen af elever med denne type udfordringer er blevet større i løbet af perioden 2016–2021. Kortlægningen beskriver endvidere de eksisterende uddannelsestilbud, der kan bidrage til, at elever med sproglige udfordringer fuldfører uddannelserne.
Analysen er udarbejdet af SEVU for Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) for AUB-midler. 23 sider.

Opsøgning af inaktive lærepladser på Hospitalsteknisk assistentuddannelsen (pdf)
Projektets formål var at øge antallet af uddannelsesaftaler for hospitalstekniske assistentelever ved at motivere inaktive men godkendte oplæringsvirksomheder til at ansætte en elev. 
Projektrapporten giver et indblik i den viden som er opnået om virksomhedernes erfaringer med elever og om de resultater, som er opnået i projektet. Resultater fra Opsøgning af inaktive lærepladser på Hospitalsteknisk assistentuddannelse. Projektet er gennemført for 
Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) af Syddansk Erhvervsskole for AUB-midler. 6 sider.

Ansæt en elev Audiologiassistent (pdf) Ansæt en elev Neurofysiologiassistent (pdf)            I projektet er der udarbejdet et informationsmateriale, som bl.a. skal motivere ikke-godkendte virksomheder til at blive godkendt og til at ansætte elever. Der er udarbejdet materiale til neurofysiologispecialet og til audiologispecialet. Projektet er gennemført for FUHA af Syddansk Erhvervsskole for AUB-midler.

                                                                                               

2021

Evaluering af SOSU-uddannelserne (pdf)
Evalueringen af social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen har særligt fokus på de uddannelsesændringer, der blev implementeret i 2017, hvor begge uddannelser blev underlagt en større revision med henblik på at sikre, at uddannelserne matchede arbejdsmarkedets krav til nyuddannede fra de pågældende uddannelser.
Evalueringen er udarbejdet for FEVU af Rambøll. 80 sider. 

Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning (pdf)
Rapporten afdækker omfang og erfaringer med virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2 på uddannelserne social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Den afdækker forskellige modeller for virksomhedsforlagt undervisning samt fordele og ulemper ved disse.
Analysen er udarbejdet for FEVU af SEVU for AUB-midler. 30 sider.

Evaluering - Implementering af prøver på FEVU's arbejdsmarkedsuddannelser (pdf)
Evalueringen belyser implementeringen af prøver i AMU; herunder en kortlægning af hvordan arbejdspladser og deltagere oplever prøverne og deres effekt. Evalueringen skitserer desuden en række anbefalinger i forhold til FEVU's videre udviklings- og kvalitetssikringsarbejde på prøveområdet.
Evalueringen er udarbejdet af Practicum for FEVU for midler fra Undervisningsministeriet. 41 sider.

Lokale ønsker til revision af mål på grundforløb 2 for social- og sundhedsuddannelserne (pdf)
Analysen belyser lokale erfaringer med mål og niveau for grundforløb 2, herunder hvad arbejdsgivere/oplæringsvejledere oplever, at henholdsvis social- og sundhedshjælper- og -assistentelever skal kunne for at være parate til at starte i oplæringen på hovedforløbet, samt om der i praksis er forventninger til eleverne, som ikke fremgår af overgangskravene.
Analysen er udarbejdet for FEVU af SEVU for AUB-midler. 19 sider

Samlæsning af grundforløb 2-hold - En analyse af omfanget og erfaringer med samlæsning på de to social- og sundhedsuddannelser (pdf)
Analysen viser omfang og erfaringer ved samlæsning af elever på de to social- og sundhedsuddannelser på grundforløb 2.

Analysen er udarbejdet for FEVU af SEVU for AUB-midler. 17 sider.

Hvilke uddannelsesmæssige tiltag kan fremme, at flere nyledige/brancheskiftere søger ældre- og sundhedsområdet? (pdf)
Analysen afdækker stigningen i ledighedsgruppen i 2020 sammenlignet med 2019 og analyserer de nylediges uddannelsesbaggrunde. Analysen belyser det store potentiale i at øge rekrutteringen af nyledige til social- og sundhedsområdet. Med afsæt i analysen er der blevet udviklet en række vejlednings- og inspirationsmaterialer, som kan læses under punktet 'Materiale til rekruttering af nyledige til social- og sundhedsområdet".
Analysen er udarbejdet af FEVU for UUL-midler. 54 sider.

2020

Udvikling i AMU-målgruppens jobprofil, rolle og arbejdsproces på det socialpsykiatriske jobområde:
 

 • Delrapport 1: Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne i den kommunale psykiatri (pdf)

  Analysen afdækkede de aktuelle kompetencekrav til det social- og sundhedsfaglige personale, der arbejder i socialpsykiatrien. Kompetencekravene blev beskrevet med udgangspunkt i en model, der udfolder fagligheden, som understøtter borgeren.
  Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 80 sider

 • Delrapport 2: Perspektiver i optimering af AMUs udbud til EPOS-målgrupperne (pdf)
  Analysen konkluderer, at der er to områder, der er centrale for optimering af AMU-udbuddet: Udvikling af arbejdsmarkeds-uddannelser, der kan understøtte borgerens deltagelse i samfundslivet og udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser om tværfaglig koordination.
  Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 26 sider
 • Executive rapport - opsummering og udviklingsperspektiver (pdf)
  Rapporten sammenfatter projektets resultater i form af en beskrivelse af aktuelle kompetencekrav, den udviklede model om faglighed i socialpsykiatrien samt anbefalinger om udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne.
  Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 16 sider
2019
2018
 • En styrket pædagogisk læreplan (pdf)

  Rapporten fremstiller resultaterne af en analyse af kompetencebehov i de danske dagtilbud ved implementering af en styrket pædagogisk læreplan.
  Udarbejdet for EPOS af VIA. 80 sider

2017
 • AMU på det pædagogiske jobområde (pdf)

  Analyse af hvordan fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede medarbejdere kan dækkes ved uddannelsesstrukturer i AMU.
  Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut. 72 sider

 • Dilemmaer som hverdagskost (pdf)

  Analysen beskriver med udgangspunkt i deltagerobservation og interview med ledere og ansatte på plejecentre, særlige demensafsnit og i hjemmeplejeenheder, hvilke kompetencer, der er behov for hos medarbejdere, som arbejder med mennesker med en demenssygdom.
  Udarbejdet for EPOS af Kubix og KORA. 64 sider

2016
2015

Inspirationsmateriale

SEVU understøtter de faglige udvalg, når der skal indsamles viden om praksis, som skal blive til inspirationsmaterialer for skoler og oplæringssteder

Herunder finder du en oversigt.

Styrket fokus på empati i ældreplejen - et inspirationsmateriale
Det faglige udvalg FEVU har bedt de lokale parter på social- og sundhedsskolerne (LUU) om at beskrive, hvordan der i skole og oplæring arbejdes med at udvikle empati i plejen og på den enkelte arbejdsplads. 10 ud af 14 LUU'er (lokale uddannelsesudvalg) har beskrevet den nuværende praksis.

Her finder du eksempler fra henholdsvis SOSU H og SOSU Østjylland på, hvordan arbejdet tilrettelægges i undervisning og praktik.