Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

Viden og data

Viden og data – fundamentet for gode løsninger og uddannelser

Når de faglige udvalg træffer beslutninger eller igangsætter analyser, bygger det på data og viden, som SEVU samler, kvalificerer eller opsøger. SEVU følger for eksempel udviklingen i rekrutteringen, fastholdelsen og kvaliteten i uddannelserne.

Det gør SEVU ved at gennemføre undersøgelser og analyser og ved at samarbejde med skoler og de lokale uddannelsesudvalg om at omsætte resultater fra undersøgelserne til handlinger.

På denne side kan du finde aktuel og valideret data og viden, ligesom du kan finde viden og data, som går på tværs og er aktuel for flere uddannelser. Du kan også se eksempler på projekter og analyser.

Afsluttede projekter

2021

Anvendelse af virksomhedsforlagt undervisning (pdf)
Rapporten afdækker omfang og erfaringer med virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2 på uddannelserne social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Den afdækker forskellige modeller for virksomhedsforlagt undervisning samt fordele og ulemper ved disse.
Analysen er udarbejdet for FEVU af SEVU for AUB-midler. 30 sider.

Evaluering - Implementering af prøver på FEVU's arbejdsmarkedsuddannelser (pdf)
Evalueringen belyser implementeringen af prøver i AMU; herunder en kortlægning af hvordan arbejdspladser og deltagere oplever prøverne og deres effekt. Evalueringen skitserer desuden en række anbefalinger i forhold til FEVU's videre udviklings- og kvalitetssikringsarbejde på prøveområdet.
Evalueringen er udarbejdet af Practicum for FEVU for midler fra Undervisningsministeriet. 41 sider.

Lokale ønsker til revision af mål på grundforløb 2 for social- og sundhedsuddannelserne (pdf)
Analysen belyser lokale erfaringer med mål og niveau for grundforløb 2, herunder hvad arbejdsgivere/oplæringsvejledere oplever, at henholdsvis social- og sundhedshjælper- og -assistentelever skal kunne for at være parate til at starte i oplæringen på hovedforløbet, samt om der i praksis er forventninger til eleverne, som ikke fremgår af overgangskravene.
Analysen er udarbejdet for FEVU af SEVU for AUB-midler. 19 sider

Samlæsning af grundforløb 2-hold - En analyse af omfanget og erfaringer med samlæsning på de to social- og sundhedsuddannelser (pdf)
Analysen viser omfang og erfaringer ved samlæsning af elever på de to social- og sundhedsuddannelser på grundforløb 2.

Analysen er udarbejdet for FEVU af SEVU for AUB-midler. 17 sider.

Hvilke uddannelsesmæssige tiltag kan fremme, at flere nyledige/brancheskiftere søger ældre- og sundhedsområdet? (pdf)
Analysen afdækker stigningen i ledighedsgruppen i 2020 sammenlignet med 2019 og analyserer de nylediges uddannelsesbaggrunde. Analysen belyser det store potentiale i at øge rekrutteringen af nyledige til social- og sundhedsområdet. Med afsæt i analysen er der blevet udviklet en række vejlednings- og inspirationsmaterialer, som kan læses under punktet 'Materiale til rekruttering af nyledige til social- og sundhedsområdet".
Analysen er udarbejdet af FEVU for UUL-midler. 54 sider.

2020

Udvikling i AMU-målgruppens jobprofil, rolle og arbejdsproces på det socialpsykiatriske jobområde:
 

 • Delrapport 1: Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne i den kommunale psykiatri (pdf)

  Analysen afdækkede de aktuelle kompetencekrav til det social- og sundhedsfaglige personale, der arbejder i socialpsykiatrien. Kompetencekravene blev beskrevet med udgangspunkt i en model, der udfolder fagligheden, som understøtter borgeren.
  Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 80 sider

 • Delrapport 2: Perspektiver i optimering af AMUs udbud til EPOS-målgrupperne (pdf)
  Analysen konkluderer, at der er to områder, der er centrale for optimering af AMU-udbuddet: Udvikling af arbejdsmarkeds-uddannelser, der kan understøtte borgerens deltagelse i samfundslivet og udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser om tværfaglig koordination.
  Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 26 sider
 • Executive rapport - opsummering og udviklingsperspektiver (pdf)
  Rapporten sammenfatter projektets resultater i form af en beskrivelse af aktuelle kompetencekrav, den udviklede model om faglighed i socialpsykiatrien samt anbefalinger om udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne.
  Udarbejdet for EPOS af Impact Learning ApS. 16 sider
2019
2018
 • En styrket pædagogisk læreplan (pdf)

  Rapporten fremstiller resultaterne af en analyse af kompetencebehov i de danske dagtilbud ved implementering af en styrket pædagogisk læreplan.
  Udarbejdet for EPOS af VIA. 80 sider

2017
 • AMU på det pædagogiske jobområde (pdf)

  Analyse af hvordan fremtidens kompetencebehov for kortere uddannede medarbejdere kan dækkes ved uddannelsesstrukturer i AMU.
  Udarbejdet for EPOS af Teknologisk Institut. 72 sider

 • Dilemmaer som hverdagskost (pdf)

  Analysen beskriver med udgangspunkt i deltagerobservation og interview med ledere og ansatte på plejecentre, særlige demensafsnit og i hjemmeplejeenheder, hvilke kompetencer, der er behov for hos medarbejdere, som arbejder med mennesker med en demenssygdom.
  Udarbejdet for EPOS af Kubix og KORA. 64 sider

2016
2015

Inspirationsmateriale

SEVU understøtter de faglige udvalg, når der skal indsamles viden om praksis, som skal blive til inspirationsmaterialer for skoler og oplæringssteder

Herunder finder du en oversigt.

Styrket fokus på empati i ældreplejen - et inspirationsmateriale
Det faglige udvalg FEVU har bedt de lokale parter på social- og sundhedsskolerne (LUU) om at beskrive, hvordan der i skole og oplæring arbejdes med at udvikle empati i plejen og på den enkelte arbejdsplads. 10 ud af 14 LUU'er (lokale uddannelsesudvalg) har beskrevet den nuværende praksis.

Her finder du eksempler fra henholdsvis SOSU H og SOSU Østjylland på, hvordan arbejdet tilrettelægges i undervisning og praktik.