Sekretariatet for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Gruppe af personer med forskellige uddannelser indenfor SEVU's område

To FUE-projekter finansieret af trepartsmidler

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) har to projekter finansieret af trepartsmidler på vej.

Den ene har titlen ”Analyse af dansksproglige udfordringer og kvalificeringsbehov blandt elever i uddannelsen til ernæringsassistent” og udføres af MHT Consult ved interview og workshop med blandt andre skoler og elever.

FUE ønsker med denne analyse at belyse, i hvilket omfang og på hvilke specifikke områder og i hvilke uddannelsesfaser elever med etnisk minoritetsbaggrund møder særlige dansksproglige udfordringer under uddannelsen til ernæringsassistent. På baggrund af stigende frafald blandt denne gruppe elever antages det, at sproglige kompetencer står i vejen for at fuldføre uddannelsen. Derudover skal tilgængeligheden af sprogunderstøttende opkvalificeringstilbud undersøges.

Analysen skal munde ud i konkrete anbefalinger til velegnede sprogstøttende opkvalificeringstilbud, der kan bidrage til at styrke fastholdelsen og fuldførelsen af uddannelsen for de elever, som analysen har haft fokus på.

Det andet projekt hedder ”Inaktive læresteder på ernæringsassistentuddannelsen” og udføres i et samarbejde mellem de 25 skoler, som udbyder grundforløb og hovedforløb på ernæringsassistentuddannelsen, og Teknologisk Institut. FUE ønsker med projektet at afdække omfanget af reelt inaktive læresteder og årsagerne til, at så mange læresteder har været inaktive de seneste 1-4 år. Samtidig ønskes viden om, hvilke tiltag skolerne eller evt. andre aktører kan tage for at få flere læresteder genaktiveret.

Afdækningen af de reelle ønsker i virksomhederne til at være aktive læresteder, der tager imod elever, vil blive brugt til at revidere listen af læresteder, så det er de aktive læresteder, der indgår. På den måde kan det forebygges, at elever kontakter arbejdspladser, som ikke har ønske om at modtage elever – og der kommer mere viden om de barrierer, som virksomhederne oplever, der er for at tage elever.

I de kommende år vil FUE sammen med skolerne iværksætte nye projekter, der følger op på aktiviteterne.