Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Indsatser der virker: Galioner og Hverdagscafé

SOSU Østjylland har etableret elevnetværket Galioner, som skal modvirke frafald og forbedre trivslen for eleverne under hele uddannelsesforløbet. Elevnetværket er en socialfaglig indsats for at sikre eleverne et socialt netværk og bedre støtte i skole- og oplæringsperioderne.

I praksis fungerer det sådan, at nye hold får koblet en gruppe af elever, der er præcis én oplæringsperiode længere fremme i deres uddannelsesforløb, til sig. Galionerne er faste sparringspartnere gennem hele deres uddannelse.

I Galion-ordningen bliver nyansatte elever som hold matchet med udvalgte ældre elever, kaldet Galioner. Hvis et hold fx har mange mænd, unge eller tosprogede m.m., skal der være Galioner, som eleverne kan spejle sig i. Det er skolen, der udvælger Galionerne.

Billede
Sammenhæng i uddannelsen

 

Galionerne fungerer sammen med bl.a. Hverdagscaféer i oplæringsperioderne, hvor eleverne som hold kan sparre med deres Galioner og hinanden. Arbejdsgiverne, uddannelseskoordinatorer og en gennemgående underviser fra skolen er også inviteret med og faciliterer processen. Her er tid og rum til at udveksle erfaringer mellem Galioner og elever. Målet er, at det medvirker til et tættere tilhørsforhold til deres arbejdsgiver og uddannelse og øger den enkelte elevs trivsel.

Galion-ordningen har tre fokusområder:

 1. I hver skoleperiode afholdes et introforløb for holdet forud for hver oplæringsperiode. Her kan eleverne frit spørge Galioner om den kommende oplæring. Denne indsats afsluttes med en social aktivitet. Arbejdsgiver, uddannelseskoordinatorer og en underviser fra skolen er også til stede og fungerer som facilitatorer for dialogen.
 2. Der afholdes en eller to Hverdagscaféer i alle oplæringsperioder. De er tænkt som en forebyggende indsats, hvor elever på tværs af oplæringssteder møder hinanden som hold. Til Hverdagscaféen er de samme gæster inviteret som til introforløbene. Her kan eleverne tale om gode/udfordrende oplevelser i oplæringen, dilemmaer de har stået i, og de kan sparre med hinanden om, hvordan man kunne have løst udfordrende situationer.
 3. Hyppigere møder i begyndelsen af de nyansatte elevers uddannelse mellem elever, deres Galioner, repræsentanter for arbejdsgiverne og en gennemgående underviser fra skolen. Det styrker relationen til Galionerne og tilhørsforholdet til uddannelsen og arbejdsgiverne.

Galioner skaber tryghed

I projektets evaluering beskriver elever, at det har en stor betydning, at Galionerne er ældre elever, som har stået i de samme situationer som dem selv. Det øger trygheden i samtalerne, og Galionerne er med til at afmystificere uddannelsesforløbet: ”Når man hører det fra andre, som lige har været igennem det, så skaber det mere ro, end hvis jeg hørte det fra en voksen”, siger en elev i evalueringen.

- Galion-ordningen kræver et tydeligt samarbejde mellem skole og arbejdsgiver og en høj grad af synlighed fra arbejdsgiverens side. Fra vores side i SOSU Østjylland kræver det – udover planlægning – at vi står bag Galionerne og tydeligt viser, at de er nøglepersonerne. Og så skal vi understøtte dialogen på hverdagscaféerne, som er temaopdelt. Derudover koster det kun lidt kaffe og kage, forklarede Sebastian Vedel Nielsen fra SOSU Østjylland på topmødet.

Han fremhævede også, at Galion-ordningen bl.a. har givet eleverne større indsigt i rollen som elev, en følelse af et tilhørsforhold til uddannelsen og til deres Galion, og at kvaliteten i dialogen mellem den enkelte elev og Galion højnes i løbet af uddannelsen. Derudover får skolen og arbejdsgiverne også en opdateret indsigt i rollen som elev, der kan anvendes til at opkvalificere uddannelsen. Sidst men ikke mindst får Galionerne også lov til reflektere og formidle over egen uddannelse, som udvikler både faglige og personlige kompetencer.

Læs mere om Galioner og Hverdagscaféer i Rambøll-rapporten side 29 ff. i fagbladet Folkeskolen eller på www.imålmedsosu.dk

Gode erfaringer fra "Galioner" og "Hverdagscafé"
 • Netværket af elever yder en nyttig, socialfaglig indsats over for andre elever, der ikke er lige så langt i uddannelsen som dem selv.
 • Galionerne er fast sparringspartnere gennem hele uddannelsen, hvilket skaber kontinuitet for eleverne. 
 • Skolen udvælger Galionerne, som skal kunne afsætte tid i deres egen uddannelse til opgaven. De får et diplom og et fælles årligt arrangement.
 • Hverdagscaféerne fungerer som en forebyggende indsats, hvor elever, Galioner, arbejdsgivere og uddannelseskoordinatorer mødes og kan tale om udfordringer i uddannelsen.
 • Både Galioner og Hverdagscaféer skaber tryghed og øger elevernes oplevelse af tilknytning til uddannelsen.

Tips og gode råd til at komme i gang

 • Giver mening i små og mellemstore kommuner, mens større kommuner kræver en anden organisering.
 • Læg elevaktiviteterne i arbejdstiden, så de ikke kommer i vejen for andre forpligtelser.
 • Afhold så vidt muligt caféerne på skolernes matrikel, da eleverne her oplever tryghed og i forvejen har gode relationer. Alternativt kan caféerne holdes på lokalcentre, så eleverne får en tilknytning til et evt. kommende oplæringssted.

Læs mere om indsatsens overførbarhed i Rambøll-rapporten side 29 ff.

<< Tilbage til oversigten