Fagligt Udvalg for Ernæringsassistent-uddannelsen
Billede
fue final top til www helt final

Ernæringsassistent - Uddannelsens opbygning

Gør en forskel med mad

Her finder du alt det, du som skole eller læreplads skal vide om opbygningen af uddannelsen til ernæringsassistent.

Du kan læse alt om uddannelsens opbygning og indhold. Oplysninger om afsluttende prøve (svendeprøven) finder du her.

Uddannelsens opbygning

Adgangskrav

Eleven skal have bestået grundskolens 9. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik.

Hvis der er indgået en uddannelsesaftale, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.

Et uddannelsesforløb for ernæringsassistentelever kan startes på 2 måder.

Enten ved, at eleven påbegynder uddannelsen med grundforløb på skolen eller ved, at der indgås en uddannelsesaftale for hele forløbet (Ny mesterlære).

Realkompetencevurdering ved optag på uddannelsen

Inden en ansøger begynder på en erhvervsuddannelse, får ansøgeren vurderet sine kompetencer (realkompetencevurdering). Formålet et at afgøre, om ansøgeren kan få sin uddannelse afkortet med udgangspunkt i relevant erhvervserfaring og/eller uddannelse.

FUE har besluttet, hvilke uddannelser der giver standardafkortning i ernæringsassistentuddannelsen. Det står i bilag 1 i bekendtgørelse til ernæringsassistentuddannelsen.

Der er et krav, at en ansøger skal have uddannelsen afkortet, hvis ansøgeren kan dokumentere uddannelse/erhvervserfaring, som det fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen.

Ud over den standardafkortning som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen, kan eleven, med udgangspunkt i en realkompetencevurdering, få afkortet uddannelsen på baggrund af andre kompetencer.

Ansøgere på 25 år og derover skal altid have foretaget en realkompetencevurdering på skolen. Vurderingen afklarer, hvilket af voksenelev-forløbene (EUV 1-2-3), eleven skal følge, og hvor meget merit og oplæringsafkortning eleven eventuelt skal have.

Afkortning på baggrund af realkompetencevurderingen er valgfri.

Alle ansøgere på 25 år og derover får afkortet skoleundervisningen med 3 uger.

Grundforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 varer 20 uger. Det er for eud-elever, som har afsluttet 9./10. klasse for mindre end 1 år siden. Der er fokus på de almene erhvervsfaglige kompetencer såsom arbejdspladskultur, samfund, sundhed og metode. Når eleven har gennemført Grundforløb 1, har eleven adgang til alle erhvervsuddannelser.

FUE anbefaler, at elever, der ønsker ernæringsassistentuddannelsen, gennemfører grundforløbet Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser.

På Grundforløb 1 arbejder eleven med fag, der giver både generelle kompetencer og erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag. Det drejer sig om følgende fag:

 • Erhvervsintroduktion
 • Arbejdspladskultur
 • Oplæringspladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

På Grundforløb 1 er der også undervisning i dansk og andre grund- og valgfag.

Grundforløb+

Grundforløb+ er rettet mod elever, der har afsluttet 9. eller 10 klasse for mere end 2 år siden og har brug for en opkvalificering af de generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer inden de starter på Grundforløb 2.

Formået er at styrke elevernes forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene (grundfag og grundforløbsprøven), inden de kan begynde på hovedforløbet.

Elev og læreplads vælger selv, om eleven skal begynde uddannelsen med Grundforløb+ eller med Grundforløb 2, hvis de allerede har indgået en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbet.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet ernæringsassistentuddannelsen. Undervisningen på grundforløb 2 består af grund- og valgfagsundervisning og undervisning i det uddannelsesspecifikke fag, hvor eleven vil komme omkring følgende emner:

 • Råvarekendskab
 • Grundtilberedningsmetoder
 • Sensorik
 • Næringsberegninger
 • Hygiejne og egenkontrol
 • Madkultur og salg og service
 • Ernæring
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed og ergonomi
 • Sundhed
 • Bæredygtighed
 • Portionering
 • Anretning
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse

Uddannelsens grundforløb 2 udbydes på 24 skoler fordelt over hele landet. Se skolerne på kortet nederst på siden.

Jævnfør Trepartsaftalen fra 21. november 2020 er der en målsætning om at ansætte eleverne så tidligt som muligt, hvilket vil sige fortrinsvis allerede på grundforløb 2.

Eleven skal i slutningen af grundforløb 2 til en grundforløbsprøve. Eleven skal bestå grundforløbsprøven for at kunne begynde på hovedforløbet på ernæringsassistentuddannelsen.

GF2-prøve

Der er 23 GF/HF-skoler, som udbyder ernæringsassistentgrundforløbet, og alle elever i hele landet skal behandles og bedømmes på lige vilkår til grundforløbsprøven. Derfor er fælles retningslinjer for grundforløbsprøven og opgaven vigtig.

Grundforløbsprøvens fælles standardramme og fælles opgaveskabelon er udarbejdet af Skolenetværket, og er efter aftale uploadet her på FUE's hjemmeside.

GF-fælles standardramme (pdf) (Gældende fra august 2022)
GF-opgaveskabelon (pdf) (Gældende fra august 2022)

Anvendelse af GF-skabelonerne

Skolerne skal anvende GF-prøvedokumenterne til alle skolens GF-prøver.
Skolen udformer opgavematerialet til GF-prøven i egen skabelon – det skal sikres, at de angivne elementer fra den fælles opgaveskabelon er indeholdt.
 
GF-opgaven sendes til FUE til orientering senest 1 måned efter afholdelse til: fue@sevu.dk

Bemærk, at det alene er til orientering af fagligt udvalg jf. erhvervsuddannelsesloven – FUE skal således ikke sagsbehandle/godkende det fremsendte materiale.
FUE vil kvittere for modtagelsen af GF-opgaven i en mail.

Hovedforløb

Eleven og lærepladsen kan indgå en uddannelsesaftale, før eleven starter på hovedforløbet til ernæringsassistentuddannelsen. Alternativt kan eleven og skolen indgå en aftale om skoleoplæring.

Uddannelsens hovedforløb udbydes på 17 skoler fordelt over hele landet. Se skolerne på kortet nederst på siden.

Hovedforløbet varer 3 år - 3 år og 2 måneder. Det veksler mellem skoleforløb og oplæring i praksis. Skoleundervisningen varer 30 uger og er fordelt på minimum 3 skoleperioder.

Oversigten over fagene eleven gennemgår på uddannelsen fromgår i uddannelsesordningen.

 

Eux

Eleven kan gennemføre ernæringsassistentuddannelsen med eux, som er en erhvervsfaglig studentereksamen. Det betyder, at fagene fra ernæringsassistentuddannelsen kombineres med gymnasiale fag, der giver en studiekompetence på HF-niveau.

Eux-forløbet varer 4 år og 2 måneder inklusive Grundforløb 1 og Grundforløb 2.

Uddannelsen består af de samme uddannelsesspecifikke fag som den ordinære ernæringsassistentuddannelse. Eux-forløbet veksler mellem 20 ugers (6 måneders) skoleforløb og 6 måneders oplæring. Derudover er der en række grundfag på HF-niveau.

Når eleven har gennemført eux-ernæringsassistentuddannelsen udstedes et uddannelsesbevis som ernæringsassistent og et bevis for en gymnasial eux-uddannelse.

Oversigten over fagene eleven gennemgår på uddannelsen fremgår af uddannelsesordningen.

Eleven kan først starte på eux-hovedforløbet, når elev og læreplads har indgået en uddannelsesaftale, der omfatter eux-forløbet, eller elev og skole har indgået en aftale om skoleoplæring.

Ikke alle erhvervsskoler udbyder eux-forløb på ernæringsassistentuddannelsen. Det fremgår af de enkelte skolers hjemmeside, om de udbyder eux.

 

Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er erhvervsuddannelse for elever, der er fyldt 25 år, når de påbegynder uddannelsesforløbet. 

Det konkrete uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, som gennemføres i forbindelse med optagelsen til uddannelsen. Realkompetencevurderingen består af en regelbundet vurdering og en individuel vurdering.

Euv1

Voksne, der har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden oplæring (euv1).

Kriterierne for relevant erhvervserfaringer er oplistet i bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen, som ansøgeren skal opfylde for at kunne dokumentere to års relevant erhvervserfaring. Hvis ansøgeren kan dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring, der opfylder kriterierne i bilag 1, kan ansøgeren optages på uddannelsen med godskrivning af grundforløbets 2. del og hele oplæringen. For euv1-elever består uddannelsen udelukkende af skoleundervisningen på hovedforløbet.

Et euv1-forløb påbegyndes med optagelse direkte på hovedforløbet, og derfor skal ansøgeren ikke opfylde de overgangskrav, som ligger i overgangen mellem grundforløb til hovedforløb.

Adgangskrav til erhvervsuddannelse for voksne er de samme som til erhvervsuddannelse for unge. Det betyder, at en ansøger til et euv-forløb skal kunne dokumentere 02 i både dansk og matematik, medmindre ansøgeren har en uddannelsesaftale, i så fald bortfalder adgangskravet.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Euv2

Voksne, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller har forudgående uddannelse, skal gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne, der består af et standardiseret hovedforløb for voksne med oplæring og med mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2. del (euv2). Forudgående uddannelse omfatter andre afsluttede ungdomsuddannelser, videregående uddannelser m.v.

Voksne i euv2-forløb har mulighed for at gennemføre hele eller dele af grundforløbets 2. del. En euv2-elev kan også godskrives for hele grundforløbets 2. del. Det er skolen, der på baggrund af den individuelle realkompetencevurdering (RKV) træffer afgørelse om afkortning af skoleundervisningen på grundforløbets 2. del.

Euv3

Hvis den voksne ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal den voksne gennemføre et uddannelsesforløb, som i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge uden grundforløbets 1. del.

Uddannelsesbeviser

FUE udsteder et uddannelsesbevis, når eleven er færdiguddannet. Det sker i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Hvis eleven til den afsluttende prøve er tildelt guldmedalje, vil det fremgå af uddannelsesbeviset. 

FUE udsteder uddannelsesbevis til eleven:

 • når skolen har udstedt dokumentation for, at eleven har gennemført skoleforløbet og FUE har modtaget afsluttende skoleerklæring for ernæringsassistentuddannelsen og karakteren for svendeprøven.
 • når lærepladsen har udstedt en afsluttende erklæring om oplæring, som dokumenterer, at oplæringen er bedømt godkendt.

Uddannelsesbeviset fremsendes til eleven umiddelbart efter den sidste dag som elev.

Erstatningsbevis

SEVU gemmer en kopi af uddannelsesbeviser i 30 år.

Hvis man har mistet sit originale uddannelsesbevis, kan fagligt udvalg udstede et erstatningsbevis. Det koster 300,- kr.

Formular til ansøgning om Erstatningsbevis (Excel) skal udfyldes og sendes på sikker mail til sevu@sevu.dk

Uddannelsesbevis på andre sprog

Erhvervsuddannelserne er kort beskrevet på dansk og engelsk på Certificate supplement. Læs mere her

Efteruddannelse

Uddannelsessekretariatet varetager udviklingen af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) for ernæringsassistenter. Se oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser for ernæringsassistenter.

Øvrige efteruddannelsesmuligheder, som er de typiske efteruddannelser ernæringsassistenter gennemfører:

Videreuddannelse

Se mulighederne for videreuddannelse som ernæringsassistent.

Alle ernæringsassistenter:

Med eux har du direkte adgang. Hvis du ikke har eux, skal du sikre dig, at du opfylder de adgangsgivende fag på de angivne niveauer:

Læs mere – tast ”ernæringsassistent”

Skoler der udbyder uddannelsen

Skoler markeret med (GF) udbyder alene grundforløbet

Kontakt

Christian Schmidt Jacobsen
3817 8299
2153 4411
For godkendelse af læresteder og spørgsmål om uddannelsesbeviser
3817 8298