Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Lokale uddannelsesudvalg på FEVU's område

Det lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen i forhold de fælles kompetencebeskrivelser, som skolen er godkendt til at udbyde. LUU medvirker også til at skabe et godt samarbejde mellem det lokale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutionen.

LUU er lokalt og har derfor fokus på de erhvervsuddannelser, der har betydning for det lokale område.

LUU har indflydelse på valgfag, da uddannelsesinstitutionen træffer beslutning om lokale valgfag på grundlag af en indstilling fra det lokale udvalg.

LUU betragtes som det faglige udvalgs forlængede arm, og det faglige udvalg kan uddelegere nogle af sine opgaver til det lokale udvalg.

Lokale uddannelsesudvalgs opgaver

LUUs primære opgave er at rådgive skolen om udbud og udvikling af uddannelserne i lokalområdet.
Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af arbejdsmarkedets parter og består af repræsentanter for de organisationer, der sidder i FEVU.

FEVU har en løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg, så der er overensstemmelse mellem det centrale og det decentrale niveau i forhold til at skabe en fælles forståelse for lokale og centrale initiativer, udfordringer og løsningsmuligheder.  

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret, og skal have tilknytning til det geografiske område, som skolen dækker.

De lokale uddannelsesudvalg varetager i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser følgende opgaver:

 • Rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelserne
 • Medvirker ved udarbejdelse af den lokale undervisningsplanen (LUP)
 • Indstiller valgfag
 • Følger samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked
 • Medvirker til at kvalitetssikre uddannelserne
 • Sætter fokus på efteruddannelsernes kvalitet og evalueringsresultater, så efteruddannelsesindsatsen får effekt
 • Fremfører ønsker til nye uddannelser og særlige indsatsområder på efteruddannelsesområdet
Udpegning af medlemmer

FEVU opfordrer skolen til at etablere et lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område og et andet udvalg for social- og sundhedsområdet. Udvalgene skal arbejde med både erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser.

Skolen kan også vælge at nedsætte ét fælles udvalg for begge uddannelsesområder.

FEVU skal formelt udpege medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg efter indstilling fra de lokale organisationer.

 • Arbejdsgiverside: KL og Danske Regioner samt evt. private arbejdsgiverorganisationer
 • Arbejdstagerside: FOA, 3F, BUPL og SL

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget og kan udpege tilforordnede repræsentanter til udvalget (ledelse, undervisere, elever). Partsrepræsentanter skal udgøre flertallet i udvalget.

FEVU ønsker, at udpegning af medlemmer sker ved, at der registreres oplysninger om udvalgenes medlemmer her på sitet.

Skolen er ansvarlig for, at oplysninger om LUU er rigtige og ajourførte. Hvis der er ændringer i udvalget, bedes ændringerne sendt til Dorte Juul Jensen - djj@sevu.dk

Nedsættelsesprocedure fra organisationerne

FEVU’s centrale organisationer har følgende vejledning om procedurer for udpegning af medlemmer til  LUU:

KL: Opfordrer udbyderne til at henvende sig til de kommuner, de ønsker at samarbejde med og bede dem udpege en repræsentant. Kommunerne kan eventuelt udpege repræsentanter i fællesskab.

Danske Regioner: Opfordrer udbyderne til at henvende sig til forvaltningen, som udpeger repræsentanter enten fra forvaltningen eller fra institutionerne.

FOA: Opfordrer udbyderne til at henvende sig til nærmeste FOA-afdeling.

3F: Opfordrer udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for omsorgsmedhjælpere, til at henvende sig til nærmeste 3F-afdeling.

SL: Opfordrer udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for forbundets medlemmer, til at henvende sig til nærmeste SL-kreds.

BUPL: Opfordrer udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for klubmedarbejdere, til at henvende sig til nærmeste BUPL-afdeling.

Udviklingsredegørelser

Senest hvert tredje år indsender FEVU en udviklingsredegørelse til Børne- og Undervisningsministeriet. Udviklingsredegørelsen indeholder en kort beskrivelse af udviklingen på uddannelsens område.

Redegørelsen indeholder også en overordnet beskrivelse af, hvad FEVU ønsker at ændre ved uddannelsen i det kommende år.

FEVU beder hvert år det lokale uddannelsesudvalg om at bidrage med deres iagttagelser af uddannelsens situation og beskrive eventuelle behov for ændringer.

Se de seneste udviklingsredegørelser nedenfor:

For 2024

Udviklingsredegørelse Social- og sundhedsassistentuddannelsen (pdf)
Lærepladssituationen social- og sundhedsassistent 2023 (pdf)

Udviklingsredegørelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen (pdf)
Lærepladssituationen social- og sundhedshjælper 2023 (pdf)

Udviklingsredegørelse pædagogisk assistent (pdf)
Lærepladssituationen pædagogiske assistent 2023 (pdf)

For 2023

Udviklingsredegørelse Social- og sundhedsassistentuddannelsen (pdf)
Redegørelse om FEVU's indsats for godkendelse af oplæringsvirksomheder SSA (pdf)

Udviklingsredegørelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen (pdf)
Redegørelse om FEVU's indsats for godkendelse af oplæringsvirksomheder SSH (pdf)

Udviklingsredegørelse Den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)
Redegørelse om FEVU's indsats for godkendelse af oplæringsvirksomheder PAU (pdf)

For 2022

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (pdf)
Social- og sundhedshjælperuddannelsen (pdf)

For 2021

Social- og sundhedsassistentuddannelsen (pdf)

For 2020

Social- og sundhedshjælperuddannelsen (pdf)
Social- og sundhedsassistentuddannelsen (pdf)
Den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)

For 2019

Social- og sundhedshjælperuddannelsen (pdf)
Social- og sundhedsassistentuddannelsen (pdf)
Den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)

For 2018

Social- og sundhedshjælperuddannelsen (pdf)
Social- og sundhedsassistentuddannelsen (pdf)
Den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)

For 2017

Social- og sundhedshjælperuddannelsen (pdf)
Social- og sundhedsassistentuddannelsen (pdf)
Den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)

For 2016

Social- og sundhedsuddannelsen (pdf)
Den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)

For 2015

Social- og sundhedsuddannelsen (pdf)
Den pædagogiske assistentuddannelse (pdf)

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse

SEVU udformer årligt en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse til STUK, hvor sekretariatets udvalg redegør for ændringer på det pågældende arbejdsmarkedet og bevægelser i det dertil tilhørende jobområde.

Sekretariatet ansøger på baggrund af den arbejdsmarkedspolitisk redegørelse om midler til revision af uddannelser og udvikling af nye uddannelser samt midler til analyser inden for udvalgenes område via ”UUL-puljen”.

Læs den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2022 (pdf)

Læs den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2023 (pdf)

Læs den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2024 (pdf)

Indmeldelse af uddannelsesbehov - AMU

Når arbejdspladser eller skoler registrerer nye uddannelsesbehov, som de mener bør omsættes til en AMU-uddannelse, skal de udfylde nedenstående skema. Spørgsmålene i skemaet besvares og indsendes til FEVU. Uddannelsesbehovet skal før indsendelsen til FEVU drøftes i det lokale uddannelsesudvalg, som skal underskrive skemaet.

Skemaet vil herefter blive forelagt Fællesudvalget, og såfremt udvalget er enig i behovet, vil uddannelsen blive udviklet og godkendt til udbud på de relevante skoler. Vær opmærksom på, at den skole, der er med til at melde behovet ind, ikke nødvendigvis bliver valgt til at udvikle selve uddannelsesmålet.

Hent skemaet


 

AUB ansøgninger

De lokale uddannelsesvalg kan få tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag) til oplæringspladsopsøgende arbejde og til at vejlede elever om uddannelser og job.
Ansøgningen skal påtegnes af Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU).

Da mange af ansøgningerne erfaringsmæssigt kredser om de samme emner, foreslår Fagligt Udvalg, at flere skoler går sammen om projekter. Derved kan man opnå større og bredere projekter med en større volumen.

Ansøgningsfrister for AUB:

 • Den 1. marts
 • Den 1. september

Ansøgninger fremsendes til FEVU på mail fevu@sevu.dk for påtegning til de to AUB-ansøgningsfrister senest:

 • Den 10. februar
 • Den 10. august

Når projektet er afsluttet, skal det lokale uddannelsesudvalg sende en afrapporteringsrapport til AUB.
Skolerne anmodes om at sende en kopi af afrapporteringen til FEVU på mail fevu@sevu.dk

Hent ansøgningsblanket

Hent afrapporteringsblanket

Oversigt over lokale uddannelsesudvalg på FEVUs område

Klik på skolen for at komme til de lokale uddannelsesudvalg for den pågældende skole

Nyhedsbrev til medlemmer af FEVU's lokale uddannelsesudvalg

Juli 2024

Juni nr. 2 2024

Juni 2024

Maj 2024

Ekstra udgave DM i SOSU-Skills 2024

Marts 2024

December 2023

November 2023

Oktober 2023

Juni 2023

Maj 2023

Februar 2023

Januar 2023

November 2022

September 2022

Juli 2022

FEVU's initiativer på baggrund af Lærepladsaftalen 2022-2026

Læs mere

Kontakt

Fællesudvalget for Erhvervsrettede  Velfærdsuddannelser
3817 8290