Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Social- og sundhedshjælper - Uddannelsens opbygning

Professionel omsorg og pleje

Her finder du alt det, du som skole eller oplæringssted skal vide om opbygningen af uddannelsen til social-og sundhedshjælper.

Du kan læse alt om uddannelsens opbygning og indhold og finde kontaktpersoner for uddannelsen. God fornøjelse.

Uddannelsens opbygning og indhold

Adgangskrav

Eleven skal have bestået grundskolens 9. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik. 

Hvis der er indgået en uddannelsesaftale, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.
Hvis eleven ikke har 02 i dansk og matematik, er det muligt at komme til en optagelsesprøve på en social- og sundhedsskole. Læs mere om optagelsesprøven på social- og sundhedsskolernes hjemmesider.

Realkompetencevurdering

Inden en ansøger begynder på en erhvervsuddannelse, får ansøgeren vurderet sine kompetencer (realkompetencevurdering). Formålet er at afgøre, om ansøgeren kan få sin uddannelse afkortet, fordi han/hun har relevant erhvervserfaring og uddannelse. 

Fællesudvalget har besluttet, hvilke uddannelser der giver standardafkortning på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det kan du finde i bilag 1 i bekendtgørelse til social- og sundhedshjælper.

Det er et krav, at en ansøger skal have uddannelsen afkortet, hvis han/hun kan dokumentere uddannelse/erhvervserfaring, som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen.

To års relevant erhvervserfaring

En ansøger, der har arbejdet minimum to år inden for de relevante arbejdsområder, kan få godskrivning for både grundforløb og oplæringen.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Mindre end to års relevant erhvervserfaring

En ansøger med mindre end to års relevant erhvervserfaring, kan også få afkortet uddannelsen. Det vil sige dele af skoleundervisningen og/eller dele af oplæringsundervisningen. Definitionen af hvilken erhvervserfaring, der giver regelbundet godskrivning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsernes bilag 1.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller som 50% af fuld arbejdstid.

Ud over den standardafkortning som fremgår af bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen, kan eleven få afkortet uddannelsen på baggrund af andre kompetencer. 

Afkortning på baggrund af denne realkompetencevurdering er valgfri.

Klage over skolens afgørelse om realkompetencevurdering

En ansøger kan klage over skolens afgørelse om realkompetencevurdering til skolen. Skolen skal vurdere klagen, og hvis skolen ikke giver ansøgeren medhold i klagen, videresender skolen klagen til det faglige udvalg med skolens kommentarer, jf. Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser § 142, stk. 6

FEVU har besluttet, at afgørelse om afkortning af uddannelsestiden træffes lokalt, når skolen, ansættende myndighed og eleven er enige herom. Kun ved uenighed kan sagen forelægges FEVU.

Ved lokal uenighed kan FEVU træffe afgørelse om afkortning af oplæringsperioden på baggrund af elevens tidligere uddannelse eller beskæftigelse jf. Erhvervsuddannelsesloven § 57.

FEVU kan træffe afgørelse om afkortning af oplæringsperioden, så eleven kan følge et euv2 forløb uden oplæring. FEVU kan ikke træffe afgørelse om afkortning af skoleundervisningen, så eleven kan følge et euv1 forløb, hvis kriterierne i bilag 1 ikke er opfyldt.

Det faglige udvalg kan ikke give dispensation for kriterierne for godskrivning i uddannelsesbekendtgørelsens Bilag 1.

Grundforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 1 varer 20 uger. Der er fokus på de almene erhvervsfaglige kompetencer såsom arbejdspladskultur, samfund, sundhed og metode. Når eleven har gennemført grundforløb 1, har eleven adgang til alle erhvervsuddannelser. 

FEVU anbefaler, at elever, der ønsker social- og sundhedshjælperuddannelsen, gennemfører grundforløbet inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”.

På Grundforløb 1 arbejder eleven med fag, hvor han/hun både får generelle kompetencer, og erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag. Det drejer sig om følgende fag:

 • Arbejdspladskultur
 • Lærepladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

På Grundforløb 1 er der også undervisning i dansk, og andre grund- og valgfag.

Grundforløb+

Grundforløb+ er rettet mod elever, der ikke har adgang til Grundforløb 1. Grundforløb+ ligger før Grundforløb 2.

Forløbet er målrettet elever, der er uafklarede om valg af uddannelse. Forløbet er også for elever, der har brug for at få opkvalificeret deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer. Formålet er at styrke elevernes forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene (grundfag og grundforløbsprøven), inden de kan begynde på hovedforløbet.

Elev og virksomhed vælger selv, om eleven skal begynde uddannelsen med Grundforløb+ eller med Grundforløb 2, hvis de allerede har indgået en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbet.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 varer 20 uger og er målrettet social- og sundhedshjælperuddannelsen. Undervisningen på grundforløb 2 består af grund- og valgfagsundervisning, og undervisning i det uddannelsesspecifikke fag. Eleven vil komme omkring følgende emner i det uddannelsesspecifikke fag: 

 • Kommunikation
 • Rehabilitering
 • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • Velfærdsteknologi
 • Samarbejde og konflikt
 • Ergonomi og hygiejne

Eleven skal i slutningen af grundforløb 2 til en grundforløbsprøve. Eleven skal bestå grundforløbsprøven for at kunne begynde på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

GF2 prøver

Fælles standard for grundforløbsprøven

Der er udformet en fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven på social- og sundhedshjælperuddannelsen.
Den fælles standard skal anvendes på skolerne i forbindelse med afholdelse af grundforløbsprøven, og findes her:

Fælles standard for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvemateriale sendes til det faglige udvalg til orientering

Skolen skal efter afholdelsen af grundforløbsprøven orientere det faglige udvalg om opgaven. Dette sker ved at skolen fremsender:

 1. Beskrivelse af grundforløbsprøven (prøvebeskrivelse), samt
 2. Én eksemplarisk case med spørgsmål/scenarie pr. uddannelse.

 

Billede
Procedure for indsendelse af GF2 prøver

Prøvebeskrivelse og case + spørgsmål bedes sendt i én samlet pdf pr. uddannelse.

Skolen kan vælge at udfylde FEVUs skabelon til prøvebeskrivelse, som findes her eller fremsende skolens egen beskrivelse af grundforløbsprøven.

Prøvematerialet sendes til fevu@sevu.dk senest 14 dage efter afholdelse af grundforløbsprøven.

Når prøvematerialet sendes til FEVU bedes skolen i emnefeltet i mailen angive følgende: [skolens navn, GF2 prøvemateriale for, uddannelsesretning og årstal].

FEVU udsender 2 gange årligt påmindelse til skolerne om fremsendelse af grundforløbsmateriale i henholdsvis januar og juni måned.

Hovedforløb

Elev og arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale, før eleven kan starte på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Uddannelsen udbydes på social- og sundhedsskoler over hele landet.
Hovedforløbet varer 1 år og 2 måneder.  Det veksler mellem skoleforløb og oplæring i praksis. Skoleundervisningen varer 17 uger og er fordelt på minimum 3 skoleperioder. 

Eleven har følgende fag på hovedforløbet:

Billede
Fag på hovedforløbet - social- og sundhedshjælper

 

Afsluttende prøve

Elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen skal bestå de uddannelsesspecifikke fag og de valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Eleven skal have godkendt den afsluttende erklæring om oplæring.

Eleven skal bestå prøven i ét af de uddannelsesspecifikke fag, der udtrækkes til prøve. For de elever der følger faget engelsk, kan faget udtrækkes til prøve. Eleven skal bestå engelskprøven, hvis faget udtrækkes til prøve.

Eleven afslutter uddannelsen med prøve i kompetencemålene, som fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave.

Uddannelsesbevis

FEVU ophører med udgangen af 2021 med at udarbejde skabeloner til de uddannelsesbeviser, som skolerne udsteder. Fra og med 2022 skal skolerne derfor selv udforme bevisskabelonerne i samarbejde med deres leverandør af studieadministrativt system.

Siden 2009 har det faglige udvalg i samarbejde med IST/UDDATA udformet skabeloner til uddannelsesbeviser, og IST har samtidigt solgt et særligt fortrykt bevispapir til uddannelsesbeviserne.

Det er imidlertid skolerne, og ikke det faglige udvalg, der fremover har kompetencen til at udforme bevisskabeloner på uddannelser uden svendeprøver, og samtidigt vil det inden for en kortere tid blive muligt at udstede digitale uddannelsesbeviser. Det faglige udvalg har derfor aftalt med IST og MaCom, at udvalget fra og med udgangen af 2021 overlader opgaven til skolerne og deres leverandører af studieadministrative systemer.

IST har orienteret FEVU om, at IST i forhold til Studie+ overtager opgaven og sikrer, at bevisskabelonerne fremover viser det regelgrundlag, som fremgår af den enkelte elevs uddannelsesaftale.

Retningslinjer for uddannelsesbeviset

FEVU har udformet en skabelon for uddannelsesbeviser, som skolerne skal bruge.
FEVU har indgået aftale med IST i Svendborg om elektronisk styring af uddannelsesbeviserne. 

Kontakt IST

Uddannelsesbeviset er i A3 format og indeholder de informationer, som bekendtgørelserne kræver. Beviset underskrives af formanden for FEVU og en repræsentant fra skolen. Skolen udleverer uddannelsesbeviset sammen med skolebevis og erklæring om oplæring, når alle prøver er bestået.
Skolen skal gemme en kopi af uddannelsesbeviset i 30 år.

Skolerne kan bestille et fortrykt papir og en tekstskabelon, som skolen kan printe med de nødvendige informationer.

Skolerne kan også bestille bevisskabelonen digitalt og printe hele beviset i farver med de nødvendige informationer.

Efteruddannelse

FEVU har udviklet en lang række efteruddannelser til social- og sundhedshjælper.
Uddannelserne er udviklet i regi af arbejdsmarkedsuddannelsessystemet (AMU). Det betyder, at uddannelserne er landsdækkende. Derudover er det gratis at deltage og arbejdsgiveren kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Uddannelserne er samlet i fælles kompetencebeskrivelser (FKB), der omfatter et relevant jobområde som pædagogisk assistent. Se en oversigt over mulige uddannelser her

Klik på en uddannelse for at se, hvor og hvornår den bliver udbudt.
Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) medvirker til at prioritere skolens udbud. Kommuner og regioner kan indgå aftaler med skolerne om særlige ønsker til udbud. 

Videreuddannelse

Social- og sundhedshjælpere kan optages på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Ansøgere med en social- og sundhedshjælperuddannelse vil opnå afkortning på 5 ugers skole og 5 måneders oplæring ved optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Se mere her

Hvor udbydes uddannelsen?

Kontakt

Anne Hammer Thamdrup
Karen Therkildsen