Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Social- og sundhedshjælper - Uddannelsens opbygning

Professionel omsorg og pleje

Her finder du alt det, du som skole eller oplæringssted skal vide om opbygningen af uddannelsen til social-og sundhedshjælper.

Du kan læse om uddannelsens opbygning og indhold og finde kontaktpersoner for uddannelsen. God fornøjelse.

Uddannelsens opbygning og indhold

Adgangskrav

Eleven skal have bestået folkeskolens 9. klasse med mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik. 

Hvis der er indgået en uddannelsesaftale, bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.
Hvis eleven ikke har 02 i dansk og matematik, er det muligt at komme til en optagelsesprøve på en social- og sundhedsskole. Læs mere om optagelsesprøven på social- og sundhedsskolernes hjemmesider eller på uvm.dk. 

Realkompetencevurdering

Inden en ansøger begynder på en erhvervsuddannelse, skal skolen vurdere ansøgers kompetencer til en realkompetencevurdering. Formålet er at afgøre, om ansøgeren kan få sin uddannelse afkortet, fordi han/hun har relevant erhvervserfaring og uddannelse. 

FEVU har besluttet, hvilke uddannelser og relevant erhvervserfaring der giver standardafkortning på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kriterierne for standardgodskrivning fremgår af Bilag 1 i bekendtgørelse til social- og sundhedshjælper.

Det er et krav, at en ansøger skal have uddannelsen afkortet, hvis han/hun kan dokumentere uddannelse/erhvervserfaring, som fremgår af Bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen.

To års relevant erhvervserfaring

En ansøger, der har arbejdet minimum to år inden for de relevante arbejdsområder, kan få godskrivning for både grundforløb og oplæringsuddannelsen.

Beregning af varigheden af relevant erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Mindre end to års relevant erhvervserfaring

En ansøger med mindre end to års relevant erhvervserfaring kan også få afkortet dele af uddannelsen, dvs. dele af skoleundervisningen og/eller dele af oplæringen. Definitionen af hvilken erhvervserfaring, der giver regelbundet godskrivning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Det fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller som 50% af fuld arbejdstid.

Ud over den standardafkortning, som fremgår af Bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen, kan eleven få afkortet uddannelsen på baggrund af andre kompetencer. 

Afkortning på baggrund af denne realkompetencevurdering er valgfri.

Klage over skolens afgørelse om realkompetencevurdering

En ansøger kan klage over skolens afgørelse om anerkendelse af praktiske kompetencer. Skolen skal vurdere klagen, og hvis skolen ikke giver ansøgeren medhold i klagen, videresender skolen klagen til FEVU med skolens kommentarer, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

FEVU har besluttet, at afgørelse om afkortning af uddannelsestiden træffes lokalt, når skolen, ansættende myndighed og eleven er enige herom. Kun ved uenighed kan sagen forelægges FEVU.

Ved lokal uenighed kan FEVU træffe afgørelse om afkortning af oplæringsperioden på baggrund af elevens tidligere uddannelse eller beskæftigelse jf. Lov om erhvervsuddannelser.

Hvis kriterierne i Bilag 1 ikke er opfyldt, kan eleven ikke følge et euv1 forløb, da FEVU ikke kan give dispensation for kriterierne for godskrivning i uddannelsesbekendtgørelsens Bilag 1.

Ved lokal uenighed kan FEVU, på baggrund af elevens tidligere beskæftigelse, træffe afgørelse om afkortning af oplæringsperioden, så eleven kan følge et euv2 forløb kun med skoleundervisning på grundforløb og hovedforløb.

 

Grundforløb

Grundforløbets første del (GF1)

GF1 varer 20 uger. Der er fokus på de almene erhvervsfaglige kompetencer såsom arbejdspladskultur, samfund, sundhed og metode. Når eleven har gennemført GF1, har eleven adgang til alle erhvervsuddannelser. 

FEVU anbefaler, at elever, der ønsker social- og sundhedshjælperuddannelsen, gennemfører grundforløbet inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”.

På GF1 arbejder eleven med fag, hvor han/hun både får generelle kompetencer, og erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag. Det drejer sig om følgende fag:

 • Arbejdspladskultur
 • Lærepladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

På GF1 er der også undervisning i Dansk og andre grund- og valgfag.

Grundforløb Plus (GF+)

GF+ er rettet mod elever, der ikke har adgang til grundforløbets 1. del (GF1). Grundforløb plus ligger før Grundforløbets 2. del (GF2).

Forløbet er målrettet elever, der er uafklarede om valg af uddannelse. Forløbet er også for elever, der har brug for at få opkvalificeret deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer. Formålet er at styrke elevernes forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene (grundfag og grundforløbsprøven), inden de kan begynde på hovedforløbet.

Elev, virksomhed og skole har mulighed for at vælge, om eleven skal begynde uddannelsen med Grundforløb plus eller med Grundforløb del 2, hvis de har indgået en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbet.

Grundforløbets 2. del (GF2)

GF2 varer 20 uger og er målrettet social- og sundhedshjælperuddannelsen. Undervisningen på grundforløb 2 består af grund- og valgfagsundervisning, undervisning i det uddannelsesspecifikke fag og certifikater i brand og førstehjælp. Eleven vil komme omkring følgende emner i det uddannelsesspecifikke fag: 

 • Kommunikation
 • Rehabilitering
 • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • Velfærdsteknologi
 • Samarbejde og konflikt
 • Ergonomi og hygiejne

Eleven skal i slutningen af grundforløb del 2 til en grundforløbsprøve. Eleven skal bestå grundforløbsprøven for at kunne begynde på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

Grundforløbsprøven

Fælles standard for grundforløbsprøven

Der er udformet en fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven på social- og sundhedshjælperuddannelsen, som skal anvendes på skolerne i forbindelse med afholdelse af grundforløbsprøven. Den fælles standard  findes her:

Fælles standard for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvemateriale sendes til det faglige udvalg til orientering

Skolen skal efter afholdelsen af grundforløbsprøven orientere det faglige udvalg om opgaven. Skolen fremsender:

 1. Beskrivelse af grundforløbsprøven (prøvebeskrivelse)
 2. Én eksemplarisk case med spørgsmål/scenarie pr. uddannelse

Prøvebeskrivelse og case + spørgsmål bedes sendt i én samlet pdf pr. uddannelse.

Billede
Beskrivelse af proceduren for indsendelse af prøvemateriale


Skolen kan vælge at udfylde FEVUs skabelon til prøvebeskrivelse, som findes her eller fremsende skolens egen beskrivelse af grundforløbsprøven.

Prøvematerialet sendes til fevu@sevu.dk senest 14 dage efter afholdelse af grundforløbsprøven.

Når prøvematerialet sendes til FEVU bedes skolen i emnefeltet i mailen angive følgende: [skolens navn, GF2 prøvemateriale, uddannelsesretning og årstal].

Det ordinære hovedforløb på social- og sundhedshjælper

Elev og arbejdsgiver skal indgå en uddannelsesaftale, før eleven kan starte på det ordinære hovedforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Uddannelsen udbydes på social- og sundhedsskoler over hele landet.

Det ordinære hovedforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen har en varighed på 1 år og 2 måneder.  Det veksler mellem skoleforløb og oplæring i praksis. Skoleundervisningen varer 17 uger og er fordelt på minimum 3 skoleperioder. 

Eleven har følgende fag på hovedforløbet:

Billede
Fag på hovedforløbet - social- og sundhedshjælper

 

Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er erhvervsuddannelse for elever, der er fyldt 25 år, når de påbegynder uddannelsesforløbet. 

Det konkrete uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, som gennemføres i forbindelse med optagelsen til uddannelsen. Realkompetencevurderingen består af en regelbundet vurdering og en individuel vurdering.

Euv1

Voksne, der har mindst to års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden oplæring (euv1).

Kriterierne for relevant erhvervserfaringer er oplistet i bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen, som ansøgeren skal opfylde for at kunne dokumentere to års relevant erhvervserfaring. Hvis ansøgeren kan dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring, der opfylder kriterierne i bilag 1, kan ansøgeren optages på uddannelsen med godskrivning af grundforløbets 2. del og hele oplæringen. For euv1-elever består uddannelsen udelukkende af skoleundervisningen på hovedforløbet.

Et euv1-forløb påbegyndes med optagelse direkte på hovedforløbet, og derfor skal ansøgeren ikke opfylde de overgangskrav, som ligger i overgangen mellem grundforløb til hovedforløb.

Adgangskrav til erhvervsuddannelse for voksne er de samme som til erhvervsuddannelse for unge. Det betyder, at en ansøger til et euv-forløb skal kunne dokumentere 02 i både dansk og matematik, medmindre ansøgeren har en uddannelsesaftale, i så fald bortfalder adgangskravet.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Euv2

Voksne, der har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller har forudgående uddannelse, skal gennemføre et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for voksne, der består af et standardiseret hovedforløb for voksne med oplæring og med mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2. del (euv2). Forudgående uddannelse omfatter andre afsluttede ungdomsuddannelser, videregående uddannelser m.v.

Voksne i euv2-forløb har mulighed for at gennemføre hele eller dele af grundforløbets 2. del. En euv2-elev kan også godskrives for hele grundforløbets 2. del. Det er skolen, der på baggrund af den individuelle realkompetencevurdering (RKV) træffer afgørelse om afkortning af skoleundervisningen på grundforløbets 2. del.

Euv3

Hvis den voksne ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal den voksne gennemføre et uddannelsesforløb, som i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge uden grundforløbets 1. del.

Fleksibel social- og sundhedshjælper

FEVU har udviklet et attraktivt tilbud til ufaglærte, som ønsker at blive faglært social- og sundhedshjælper, og som har brug for at tage uddannelsen i bidder og med fleksibel varighed. Fleksibel social- og sundhedshjælper er et uddannelsestilbud, der supplerer de øvrige uddannelsesveje til social- og sundhedshjælper. Læs mere her

Afsluttende prøve

Elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen skal bestå de uddannelsesspecifikke fag og de valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Eleven skal have godkendt den afsluttende erklæring om oplæring.

Eleven skal bestå prøven i ét af de uddannelsesspecifikke fag, der udtrækkes til prøve. For de elever der følger faget Engelsk, kan faget udtrækkes til prøve. Eleven skal bestå engelskprøven, hvis faget udtrækkes til prøve.

Eleven afslutter uddannelsen med prøve i kompetencemålene, som fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave.

Uddannelsesbevis

FEVU er ophørt ved udgangen af 2021 med at udarbejde skabeloner til de uddannelsesbeviser, som skolerne udsteder. Fra og med 2022 skal skolerne derfor selv udforme bevisskabelonerne i samarbejde med deres leverandør af studieadministrativt system.

Efteruddannelse

FEVU har udviklet en lang række efteruddannelser til social- og sundhedshjælper.
Uddannelserne er udviklet i regi af arbejdsmarkedsuddannelsessystemet (AMU). Det betyder, at uddannelserne er landsdækkende. Det er gratis at deltage, og arbejdsgiveren kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Uddannelserne er samlet i fælles kompetencebeskrivelser (FKB), der omfatter et relevant jobområde som pædagogisk assistent. Se en oversigt over mulige uddannelser her

Det fremgår af social- og sundhedsskolernes hjemmesider og voksenuddannelse.dk, hvornår uddannelserne bliver udbudt.
Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) medvirker til at prioritere skolens udbud. Kommuner og regioner kan indgå aftaler med skolerne om særlige ønsker til udbud. 

Videreuddannelse

Se mere om mulighederne for videreuddannelse som social- og sundhedshjælper.

Hvor udbydes uddannelsen?