Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Rekruttering

AMU som redskab til uddannelse fra ufaglært til faglært

Fokus på rekruttering fordrer et stærkt AMU-udbud, som introducerer til faget og erhvervsuddannelserne. 

Med et stigende antal ældre med et øget plejebehov og færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne vil behovet for nye medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet blive stort de kommende år. Det øgede behov har bl.a. også fordret politiske aftaler for at styrke rekrutteringen til området. Efterspørgslen efter faglærte social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter betyder også, at en kommende medarbejder har en høj jobsikkerhed efter gennemført uddannelse.

AMU skal i denne sammenhæng bidrage til at kvalificere ledige til at varetage opgaver og på sigt gennemføre en relevant erhvervsuddannelse.

Særlige rekrutteringstiltag

COVID-19-re­la­te­ret opkva­li­fi­ce­ring

Her findes udvalgte uddannelser indenfor FEVUs område, der opkvalificerer ledige og medarbejdere fra andre sektorer til at arbejde med nye COVID-19-relaterede jobfunktioner inden for social- og sundhedssektoren og inden for det pædagogiske område.

Formålet med det ekstra fokus på disse jobfunktioner og AMU er at sikre tilstrækkelig arbejdskraft her og nu til at løse nye jobfunktioner i forhold til akutte COVID-19-relaterede opgaver.

Find listen på Efteruddannelse.dk

Vejledende uddannelsesforløb

Særlige udvalgte, anbefalede sammensatte forløb af AMU uddannelser, der er udarbejdet i et samarbejde mellem skoler og FEVU og som Jobcentrene anvender i rådgivningen til den ledige. 

Nedenstående vejledende forløb er gældende fra marts 2021:

Dagplejer

Uddannelsesforløbet retter sig mod jobbet som dagplejer og er for deltagere, der ikke tidligere har arbejdet på dagtilbudsområdet. Deltageren får indsigt i grundlæggende viden om børn, pædagogik og hvordan man tilrettelægger pædagogiske aktiviteter. Deltageren får også viden om lovgivning, læreplaner, dokumentation og evaluering. Der bliver arbejdet specielt med barnets sproglige og motoriske udvikling.
Forløbet består af følgende uddannelser:

Pædagogisk assistent - specialområdet

Uddannelsesforløbet retter sig mod ledige pædagogiske assistenter, der får styrket sundhedsfaglig viden rettet mod specialområdet og ældreområdet. Der er herunder særligt fokus på specialviden inden for recovery, neuropædagogik og laveffektive metoder. 
Forløbet består af følgende uddannelser:

Social- og sundhedsassistenten som nøgleperson i omsorg for borgere med demens

Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres rolle og kompetencer inden for omsorgen af borgere med demens. Forløbet indeholder viden om tidlig opsporing af demens, samspil med mennesker med ændret adfærd og demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer og palliativ omsorg for mennesker med demens.
Forløbet består af følgende uddannelser:

Omsorg for borgere med demens

Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med borgere med demens i hjemmeplejen og på plejecentre. 
Forløbet består af følgende uddannelser:

Socialpsykiatri i kombination med misbrug

Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med borgere med socialpsykiatriske lidelser og/eller misbrug.  
Forløbet består af følgende uddannelser:

Social- og sundhedspersonale uden en social- og sundhedsfaglig uddannelse

Forløbet retter sig mod ledige, der ønsker at arbejde inden for plejehjemsområdet uden en faglig uddannelse.
Forløbet giver en afkortning af skoleundervisningen på social- og sundhedshjælperuddannelsen på 1,6 uger (eller 3 uger, hvis deltageren har 2 års relevant erhvervserfaring), hvis forløbet tages samlet.
Forløbet består af følgende uddannelser:

Introduktion til ældre- og handicapområdet

FEVU har sammensat en række AMU-uddannelser, som giver en introduktion til ældre- og handicapområdet for deltagere, der ikke har erfaring fra området. Deltagerne behøver ikke at tage uddannelserne i et fastlagt forløb, men kan tage dem som enkeltstående uddannelser.
Uddannelserne er:

SOSU Klar – Lokalt sammensatte forløb

Bag positivlisten ligger et hensyn til  fleksibel anvendelse;  Den ledige kan frit sammensætte sit forløb og skolerne kan frit anvende uddannelserne fra den samlede liste til at tilrettelægge ‘særlige forløb’, med forskellig sammensætninger af uddannelser og længde relateret til lokale indsatser og behov i nærmiljøet.

Se inspirationskataloget Eksempler på lokale sammensatte introduktionsforløb til SOSU-området (pdf)

Introduktionsforløb til ældre – og handicapområdet

Nedenstående liste viser 22 relevante AMU-uddannelser, der  med fordel kan anvendes til introduktionsforløb til ældre- og handicapområdet.

Grundkursus

Samarbejde med brugeren

Medarbejderen og arbejdspladsen

AMU-pakker, der giver merit

AMU-pakker er en samling af 4 – 6 AMU-uddannelser beskrevet i bilag 1 til en uddannelsesbekendtgørelse. En bestået AMU-pakke giver ret og pligt til afkortning på hovedforløbet til uddannelsen. AMU-pakker er målrettet beskæftigede og ledige, der har erfaring fra den pågældende uddannelses jobområde. 

FEVU har udviklet en række AMU-pakker, som giver merit på hovedforløbet på erhvervsuddannelserne. Formålet med AMU-pakkerne er at gøre det fleksibelt at gå fra ufaglært til faglært.

Se AMU-pakkerne nedenfor.

Pædagogisk assistent

AMU-pakke 1

48384 Den styrkede pædagogiske læreplan 

42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1

48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Ovenstående 4 AMU-uddannelser, som skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før start på den pædagogiske assistentuddannelse, giver en samlet afkortning på 1,6 uger af skoleforløbet.

AMU-pakke 2

44627 Magt og omsorg

40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

49489 Medvirken ved medicinadministration

44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Ovenstående 5 AMU-uddannelser, som skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før start på den pædagogiske assistentuddannelse, giver en samlet afkortning på 1,6 uger af skoleforløbet.

Social- og sundhedshjælper

AMU-pakke 1

40125 Rehabilitering som arbejdsform

40126 Medvirken til rehabilitering

47262 Træning af borgere i eget hjem

48570 Faglig styring og dokumentation i FS III

40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

Ovenstående 5 AMU-uddannelser, som skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før start på social- og sundhedshjælperuddannelsen, giver en samlet afkortning på 1,6 uger af skoleforløbet, hvis eleven har mindre end to års relevant erhvervserfaring. Hvis eleven har mere end to års relevant erhvervserfaring giver uddannelserne en samlet afkortning på 3 uger af skoleforløbet.

AMU-pakke 2

46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

45602 Samarbejde med pårørende

44627 Magt og omsorg

46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn

42679 Arbejde med ældre i eget hjem

Ovenstående 5 AMU-uddannelser, som skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før start på social- og sundhedshjælperuddannelsen, giver en samlet afkortning på 2 uger af skoleforløbet, hvis eleven har mindre end to års relevant erhvervserfaring. Hvis eleven har mere end to års relevant erhvervserfaring giver uddannelserne en samlet afkortning på 4 uger af skoleforløbet.

Social- og sundhedsassistent

46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

48714 Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1

46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn

40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

46834 Borgere med kronisk sygdom

44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Ovenstående 6 AMU-uddannelser, som skal være erhvervet inden for de seneste 4 år før start på social- og sundhedsassistentuddannelsen, giver en samlet afkortning på 4 uger af skoleforløbet.

 

Materiale til rekruttering af nyledige til social- og sundhedsområdet

FEVU har gennemført analysen ’Hvilke uddannelsesmæssige tiltag kan fremme, at flere nyledige/brancheskiftere søger ældre- og sundhedsområdet?

Analysen viser, at der har været en væsentlig stigning i ledighedsgruppen på omkring 14 % i perioden fra marts-september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Gruppen af de nyledige består i høj grad af personer med en ufaglært eller faglært uddannelsesbaggrund, som tidligere har haft en tilknytning til et servicefag. Derfor forventer FEVU, at der er færre barrierer for at foretage et brancheskift til social- og sundhedsområdet.


Analysen belyser det større potentiale for at øge rekrutteringen af nyledige til social- og sundhedsområdet, og med afsæt i analysen og dennes konklusioner har FEVU udviklet tre vejlednings- og inspirationsmaterialer, som kan bidrage til at øge rekrutteringen til social- og sundhedsområdet gennem AMU.

Inspirations- og vejledningsmateriale
”Gør flere nyledige klar til en uddannelse på social- og sundhedsområdet – inspiration til en styrket rekrutteringsindsats” (pdf)
Materialet retter sig især til arbejdsgivere, jobcentre, social- og sundhedsskoler samt FOA’s lokalafdelinger og A-kasser, der alle har mulighed for at bidrage til et godt samarbejde om forløbene.


”Fakta om jobbet og uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent”(pdf)
Materialet retter sig til jobcentre, som et overblik for mulighederne bag uddannelses- og jobprofilerne på de to social- og sundhedsuddannelser. Materialet kan også udleveres direkte til den ledige.


”Nye økonomiske vilkår for ledige, som vil uddanne sig på social- og sundhedsområdet” (pdf)
Materialet henvender sig til jobcentre, A-kasser, SOSU-skoler og arbejdsgivere ift. blikket for de nye økonomiske muligheder for ledige, som vælger en social- og sundhedsuddannelse.

STAR - Den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse for ledige

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse for ledige udspringer fra Beskæftigelsesreformen 2014 og Trepartsaftalen 2016. Formålet er at målrette uddannelsesindsatsen til ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Derfor har FEVU, udbyderne og STAR udviklet en såkaldt positivliste, som viser hvilke AMU-uddannelser, der er udvalgt til ledige, der har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.   

Positivlisten med de enkeltstående AMU-uddannelser er fortsat det væsentligste styringsredskab i forhold til de tilbud, de ledige, jobcentre, A-kasser og arbejdsgivere kan gøre brug af. 

Positivlisten

Nedenstående positivliste er gældende fra marts 2021 og indeholder uddannelser målrettet følgende jobområder:

Dagpleje-området
Handicaphjælper-området
Klubmedarbejder-området
Omsorgshjælper-området
Plejehjemshjælper-området
Pædagogisk assistent-området
Social- og sundhedsassistent-området
Social- og sundhedshjælper-området

Kontakt

Fotografen er på vej
Signe Lonesdatter Munksgaard
3817 8291
3090 5705
Dorte Juul Jensen