Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Prøven er en samlet prøve for AMU-pakken: Social-og sundhedshjælper til social-og sundhedsassistent og dækker således de handlingsorienterede mål for følgende uddannelser: 
46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen
49760 Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1
46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
46834 Borgere med kronisk sygdom
44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Vejledning om AMU-pakken

Særligt til arbejdsgiver

AMU-pakkens formål er at skabe en fleksibel adgang for social- og sundhedshjælpere, der ønsker at uddanne sig til social- og sundhedsassistent, og det er FEVUs ønske, at brugen af AMU-pakken kan være et redskab til at øge antallet af social- og sundhedsassistenter.

AMU-pakken også kan gennemføres som faglig opkvalificering for social- og sundhedshjælpere.

AMU-pakken giver standardafkortning af efterfølgende uddannelsesaftale for social- og sundhedsassistentuddannelsen.

AMU-pakken er meritgivende og skal ikke betragtes som et alment studieforberedende forløb. Hvis der er behov for at tilbyde udvalgte social- og sundhedshjælpere et studieforberedende forløb i form af sproglig opkvalificering eller anden studieforberedende aktivitet, kan dette ske forud for optagelse på AMU-pakke forløbet.

Afklaring af mulighederne for studieforberedende forløb kan ske ved henvendelse til social- og sundhedsskolerne, som kan tilbyde studieforberedende forløb tilpasset målgruppens behov.

Social- og sundhedshjælpere der gennemfører AMU-pakken, er ikke efterfølgende forpligtet til at påbegynde social- og sundhedsassistentuddannelsen. AMU-pakken er udviklet som et opkvalificerende og afklarende forløb, som gør det attraktivt for social- og sundhedshjælpere at påbegynde social- og sundhedsassistentuddannelsen, og FEVU håber, at mange vil benytte sig af muligheden.

Social- og sundhedshjælpere, der gennemfører AMU-pakken, men efterfølgende ikke ønsker at fortsætte på social- og sundhedsassistentuddannelsen vil have opnået opkvalificering på det faglige indhold af AMU-pakken, samt opnået afklaring af at de alligevel ikke ønskede at uddanne sig til social- og sundhedsassistent.

En eller flere kommuner kan med fordel undersøge mulighederne for at samle tilstrækkeligt antal deltagere til et AMU-pakke forløb.

Særligt til LUU

AMU-pakkens formål er at skabe en fleksibel adgang for social- og sundhedshjælpere, der ønsker at uddanne sig til social- og sundhedsassistent, og det er FEVUs ønske, at brugen af AMU-pakken kan være et redskab til at øge antallet af social- og sundhedsassistenter.

FEVU anbefaler, at AMU-pakken drøftes i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) med henblik på at sikre, at alle parter får kendskab til pakkens indhold, og at de lokale parterne kan drøfte behov og rammer for et lokalt udbud af AMU-pakken.

De lokale uddannelsesudvalg kan drøfte, hvordan et sådant forløb bedst planlægges i samarbejde mellem interesserede kommuner, FOA og skolen. LUU kan også drøfte, hvordan et AMU-forløb kan planlægges i forhold til deltagernes mulighed for at fortsætte på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

En eller flere kommuner kan med fordel undersøge mulighederne for at samle tilstrækkeligt antal deltagere til et AMU-pakkeforløb.

Økonomi og VEU-godtgørelse

Der er ingen deltagerafgift for den enkelte medarbejder, der deltagere i forløb med AMU-pakken. Arbejdspladsen har mulighed for at søge lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste for den tid, medarbejderen er væk fra arbejdspladsen. 

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn, når man deltager i en AMU-uddannelse. VEU-godtgørelse svarer til 100% af højeste dagpengesats, hvis undervisningen følges på heltid. VEU-godtgørelse kan udbetales til arbejdsgiver som refusion, hvis deltageren modtager sin sædvanlige løn under uddannelsen.

Eleven kan desuden søge befordringstilskud. Grundlag til ansøgning om VEU-godtgørelse og Befordringstilskud udfyldes samtidig med tilmelding på portalen www.efteruddannelse.dk

Tilrettelæggelse af forløb med AMU-pakken

AMU-pakken kan gennemføres som et samlet uddannelsesforløb på 20 dage eller gennemføres som flere kortere forløb (splitforløb).

I forbindelse med AMU-pakkens gennemførelse kan der lokalt på arbejdspladsen arbejdes målrettet med medarbejderens opkvalificering. Social- og sundhedshjælperen kan fx oplæres i at gennemføre nye opgaver i overgangen mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det praktiske arbejde i hverdagen kan på denne måde understøtte det kompetenceløft, som deltagerne er undervejs med.

FEVU anbefaler, at der på arbejdspladsen især arbejdes med rolleskiftet fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent, da erfaringer viser, at dette rolleskift kan være vanskeligt.

Eksempel på et forløb med implementering af AMU-pakken
I det lokale uddannelsesudvalg (LUU) aftaler parterne, at der udbydes en AMU-pakke til social- og sundhedshjælpere én gang årligt. Det aftales, at AMU-pakken udbydes som et splitforløb i tre perioder med et fast starttidspunkt, fx 1. februar. Skolen informerer kommunerne om udbuddet og kommunerne/social- og sundhedshjælperne tilmelder sig AMU-pakkeforløbet.

Såfremt LUU ikke har ønsket et fast udbud af AMU-pakken, kan en kommune henvende sig til den social- og sundhedsskole, de samarbejder med. Kommunen og skolen aftaler, om det vil være hensigtsmæssigt, at flere kommuner arbejder sammen for at kunne samle tilstrækkeligt antal deltagere til et helt hold.

Skole og kommune aftaler et tidspunkt for opstart af AMU-pakke-forløbet, og om det skal udbydes i et samlet forløb eller som split-forløb. Kommunen sammensætter herefter en gruppe af medarbejdere med social- og sundhedshjælperbaggrund, som ønsker videreuddannelse og vurderes som potentielt kommende social– og sundhedsassistentelever.

AMU-pakken gennemføres på social- og sundhedsskolen. Arbejdsgiveren kan aftale med medarbejderne, at social- og sundhedshjælperen parallelt med deltagelse i AMU-pakkeforløbet afprøver enkelte nye arbejdsopgaver som social- og sundhedsassistent under vejledning fra uddannede social- og sundhedsassistenter for at opnå indsigt i de forskellige arbejdsområder på de to faggrupper.

Undervejs i gennemførelsen af AMU-pakken, eller efter AMU-pakken er gennemført, indgår social- og sundhedshjælperen og arbejdsgiveren en aftale om, hvorvidt social- og sundhedshjælperen ønsker at fortsætte med en uddannelsesaftale som social – og sundhedsassistentelev.

Hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen påbegyndes med afkortning af den samlede skoleperiode med fire uger på baggrund af gennemført AMU-pakke. Uddannelsesaftalen afkortes ligeledes med anden standardmerit og evt. individuel merit.

 

Indhold og prøver

AMU-pakken for social-og sundhedshjælpere, der ønsker videreuddannelse til social- og sundhedsassistent, består af seks AMU-fag, der tilsammen har en varighed på fire uger og giver fire ugers afkortning på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Prøver i AMU-pakken

Der er lavet én samlet prøve for AMU-pakken: Social-og sundhedshjælper til social-og sundhedsassistent, og den dækker således de handlingsorienterede mål for de 6 AMU-uddannelser.
Prøven skal bestås, for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at opnå et deltagerbevis eller gå til omprøve. 
  
Det er en forudsætning for at opnå standardmerit til social- og sundhedsassistentuddannelsen, at hele AMU-pakken er gennemført, og at deltagerne har bestået fællesprøven eller de enkelte prøver til hver uddannelse.
 

 

Prøven ligger også i uddannelsesadministration.dk under uddannelse 46873

Log på nedenfor for at hente prøvematerialer

Kontakt