Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Social- og sundhedsassistent - DM i SOSU

DM i SOSU

Her finder du på en side alt det, du som skole eller praktiksted har brug for at vide om afholdelsen af DM i SOSU

Du kan læse om reglerne for DM i SOSU, se hvornår det næste DM bliver afholdt og hvor, se billeder af vinderne gennem tiderne og meget mere. God fornøjelse.
 

DM i SOSU

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab, hvor 300 unge kæmper om at blive landets bedste.

Hvad er DM i Skills?

Social og sundhedsassistentuddannelsen deltager ved DM i Skills.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for ca. 50 forskellige fag om at blive landets bedste.

De unge deltager aktivt i at synliggøre de mange erhvervsuddannelsesmuligheder - over for omverdenen og ikke mindst for uddannelsessøgende. 

DM i Skills flytter rundt i Danmark for at skabe opmærksomhed om erhvervsuddannelserne i regioner og lokalområder i Danmark. Hensigten er at fremme tilgangen af elever til erhvervsuddannelserne.

DM i Skills har fundet sted siden 2011.

Tværgående regler fra Skills Denmark 

SkillsDenmark koordinerer de overordnede regler for alle fagenes konkurrencer.

Reglerne indebærer blandt andet, at
- deltagerne må max fylde 25 år, det år DM gennemføres
- konkurrencedeltagerne og personer, der er sammen med konkurrencedeltagerne, ikke må indtage alkohol de tre dage konkurrencerne finder sted.

Reglerne for DM i SOSU er udformet på baggrund af SkillsDenmarks regler.

Se reglerne for DM I SOSU nedenfor.

Regler for deltagelse ved DM i SOSU

Elevprofil

 • Skal være social- og sundhedsassistentelev ved de regionale mesterskaber
 • Skal have vundet den forudgående regionale konkurrence. Ved forfald kan af en eller par nr. to fra samme skole erstatte vinderparret.
 • Må være færdiguddannet ved DM
 • Må højst fylde 25 år det år mesterskaberne finder sted.

Konkurrencedeltagelse

 • Eleverne samarbejder to og to om opgaverne ved indledende konkurrencer, men konkurrerer individuelt ved DM
 • Eleverne skal bære det udleverede konkurrencetøj og navneskilt på scenen
 • Eleverne skal overholde almindelig uniformsetikette og må bære eget relevant sygeplejeudstyr (kuglepen, ur og pulstæller)
 • I ventelokalet må eleverne ikke være online eller kontakte udenforstående
 • Eleverne skal deltage i den fælles vejledende præsentation af scenen dagen før første konkurrencedag

Opgaver

 • Opgaverne skal være godkendt af FEVU
 • Opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder og skal fortrinsvist være af praktisk karakter
 • Opgavecasen offentliggøres mindst 1 måned før konkurrencen
 • Konkurrenceopgaven udleveres på scenen ved konkurrencens start
 • Opgaverne løses med skuespillere eller simulationsdukke, der agerer patienter og borgere

Bedømmelse

 • Overordnede bedømmelseskriterier skal være godkendt af FEVU
 • Alle opgaver bedømmes af mindst to dommere
 • Der er udarbejdet særlige regler til brug ved pointslighed
 • Deltagernes placering i konkurrencen udregnes på dag to ved DM. De fem deltagere med højest antal points konkurrerer videre på sidste dagen. Ved afslutning af alle konkurrencer offentliggøres de tre deltagere med flest points over alle tre dage

Dommere

 • Der er fire dommere og to overdommere, der fortrinsvist skal være social- og sundhedsassistenter fra praktikken og udpeget af styregruppen
 • Der er mindst to dommere samt en overdommer ved hver konkurrence.

Præmier

 • SkillsDenmark forestår præmiekoncept ved afslutningsceremonien
 • FEVU forestår præmiekoncept på SOSU-standen
 • Det tilstræbes, at sponsorgaver er til alle deltagere

Dispensation

 • Dispensation fra reglerne skal godkendes i styregruppen. Dispensation for regler om deltagelse skal søges mindst 5 uger før DM i Skills
 • Dispensation fra alderskrav skal godkendes af SkillsDenmark før de regionale konkurrencer
Regler for bedømmelse ved DM i SOSU

Overordnede regler for bedømmelse

 • Overordnede bedømmelsestemaer skal være godkendt af styregruppen

 • Alle opgaver bedømmes af mindst to dommere og en overdommer
 • Der er udarbejdet særlig procedure til brug ved pointslighed
 • Deltagernes placering i konkurrencen udregnes på dag to ved DM. De fem deltagere med højest antal points konkurrerer videre på sidste dagen. Ved afslutning af alle konkurrencer offentliggøres de tre deltagere med flest points over alle tre dage.

Bedømmelsestemaer

Hver opgave bedømmes i forhold til flg. temaer:

 • Planlægning og prioritering af opgaver
 • Samarbejde og etik - kommunikation og sundhedspædagogik
 • Rehabilitering og sygepleje, medicin og hygiejne
 • Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning
 • Refleksion og evaluering

Hvert tema består af et relevant antal delopgaver. Hver delopgave skal være beskrevet entydigt og må kun indeholde eet spørgsmål.

Pointsystem

Hver handling kan tildeles 0, 1, 2 eller 3 points.

 • 0 = handlingen er ikke udført, er udført forkert eller mangelfuldt - herunder også manglende uniformsetikette
 • 1 = handlingen er påbegyndt, men ikke fuldført eller udført på ikke dækkende vis
 • 2 = handlingen er udført i nogen grad på tilfredsstillende vis
 • 3 = handlingen er fuldført på udmærket vis

Opgaverne tildeles pointmuligheder i forhold til hver opgaves tyngde.

Procedure ved bedømmelse

Overdommeren styrer bedømmelsen. Hver konkurrence bedømmes af mindst to dommere, der tildeler points under gennemførelsen.

Efter endt konkurrence voterer de to dommere og overdommeren, og der skal opnås enighed om, hvilket point elevparret kan opnå for hver handling. Ved evt. uenighed har overdommeren det afgørende ord. 

Resultatet af voteringen føres af overdommeren på et særligt skema, hvor det samlede pointtal opgøres.

Den deltager, der opnår flest points, har vundet konkurrencen.

Pointlighed

Ved pointlighed afgør summen af de to pointmæssigt tungeste opgaver, hvem der vinder. Ved fortsat pointlighed er points for pointmæssigt næst tungeste opgave afgørende og så fremdeles.

Offentliggørelse af vindere

Resultatet af konkurrencerne offentliggøres efter afslutning af alle konkurrencer.

Vinderparret offentliggøres af SkillsDenmark på den store scene.

Placering af nr. 2 og 3 offentliggøres på SOSU-scenen.

Udtagelseskonkurrencer forud for DM i SOSU

Alle skoler, der udbyder social- og sundhedsassistentuddannelsen kan deltage med elever ved DM I SOSU. Skolen udpeger deltagere eller afholder udtagelseskonkurrence på skolen for at finde de dygtigste deltagere. Se krav for deltagelse under "Regler for deltagelse ved DM i SOSU"

Skolens deltagere dyster ved regionale konkurrencer for at finde de regionale mestre, der skal gå videre til DM.

Se mere om udtagelsesprocedurer, skolekonkurrencer og program for regionale konkurrencer på skolernes hjemmesider.

De 14 social- og sundhedsskoler er inddelt i 5 grupper, der dyster sammen ved de regionale konkurrencer. Skolerne i en region planlægger i fællesskab, hvor og hvordan de regionale mesterskaber afholdes.

Region Nordjylland

Her dystes mellem SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg og Randers Social- og Sundhedsskole. 

Region Midtjylland

Her dystes mellem Social- & Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland og SOSU Østjylland.

Region Syddanmark

Her dystes mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Social- og Sundhedsskolen Syd, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og Sundhedsskolen Fyn. 

Region Sjælland

Her dystes mellem ZBC og SOSU Nykøbing F. 

Region Hovedstaden

Her dystes mellem SOSU H, UC Diakonissestiftelsen og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

 

Organisation

Hvad er SkillsDenmarks ansvar?

SkillsDenmark er den organisation, der forestår den overordnede organisering af Danmarksmesterskabet i erhvervsuddannelser, DM i Skills.

Medlemmer af SkillsDenmark er faglige udvalg for erhvervsuddannelser og erhvervsskoler. Næsten 50 konkurrencefag er tilmeldt DM i Skills.

FEVU blev medlem af SkillsDenmark i 2009 og har tilmeldt social- og sundhedsassistentuddannelsen til DM.
Se mere på www.skillsdenmark.dk

Hvad er FEVUs ansvar?

FEVU har det overordnede ansvar for DM i SOSU. FEVU sikrer finansiering af DM og bestemmer rammer og opgaver for konkurrencerne.

FEVU har i samarbejde med Danske SOSU-skoler nedsat en styregruppe til at forestå den overordnede planlægning af DM i SOSU.

Hvad er styregruppens ansvar?

Styregruppen består af repræsentanter fra FEVU og Danske SOSU-skoler. Styregruppen sikrer koordinering med SkillsDenmark, FEVU og skolerne om program, scene, tøj, udvikling af opgaver, bedømmelseskriterier, dommerudvælgelse, samarbejde omkring "Prøv, mærk og føl-standen" og fælles markedsføring.

Find flere oplysninger her på sitet eller kontakt Karen Therkildsen, kgt@sevu.dk

Hvad er Danske SOSU-skolers ansvar?

Danske SOSU-skoler er SOSU-skolernes fælles forening. Alle social- og sundhedsskoler har tilkendegivet, at de vil være aktive medspillere ved gennemførelse af DM i SOSU.

Danske SOSU-skoler har nedsat en arbejdsgruppe, der koordinerer planlægningen af de regionale mesterskaber. Arbejdsgruppen forestår desuden udvikling af konkurrenceopgaver og varetager en række opgaver ved DM med reference til styregruppen.

Skolerne inddrager praktiksteder og lokale uddannelsesudvalg i arbejdet.

Du kan få flere oplysninger hos den enkelte skole eller hos Danske SOSU-skoler.


 

Samarbejdspartnere og sponsorer

DM for SOSU samler de mest talentfulde elever fra social- og sundhedsuddannelsen. Målet er at motivere de unge til at skærpe deres i forvejen høje faglige niveau og vise folkeskoleeleverne uddannelsens mange muligheder.

FEVUs vision er at medvirke til, at kommuner og regioner har en stor og dygtig SOSU-faglig arbejdsstyrke, der kan yde den bedst mulige service over for ældre, handicappede og syge borgere.
Vore samarbejdspartnere og sponsorer er med til at give de unge en god uddannelse og øge tilgangen til uddannelsen. De får mulighed for at påvirke de unge og deres karriereplaner. De får chancen for at fange opmærksomheden hos de over 50.000 besøgende - herunder fremtidige ansatte og forbrugere. Og ikke mindst kan de styrke deres netværk blandt lærere og ledere fra social- og sundhedsskolerne.

Sponsorer for DM i SOSU

DM i SOSU finansieres hovedsageligt af parterne i FEVU og Danske SOSU-skoler.
Forlaget Gyldendal Uddannelse sponserer DM i SOSU med økonomiske midler, redigering og layout af konkurrenceopgaver og bedømmelsesskemaer samt gaver til deltagerne ved såvel regionale mesterskaber som DM. Gyldendal Uddannelse udgiver bøger til undervisning på social- og sundhedsuddannelserne. 

Virksomheder og institutioner, der ønsker at indgå i samarbejde om DM i SOSU kan kontakte sekretariatet på fevu@sevu.dk

For officials

På denne side finder du styringsmateriale til hjælp for officials, der planlægger og gennemfører  DM i SOSU

Drejebog for DM i SOSU – publiceres primo august 2021
Drejebogen indeholder retningslinjer for arbejds- og styregruppens arbejde.
Drejebogen opdateres løbende.

Folder om DM i SOSU

Folder om DM i SOSU kan udleveres til alle, der har brug for en præsentation af, hvad DM i SOSU er.

Dommer- og overdommerrollen

Vejledning til at støtte dommerne og overdommeren i deres forberedelse af opgaven som dommer og overdommer ved de regionale mesterskaber.

Vejledning til trænerne
Vejledning til at støtte trænerne i deres forberedelse til deltagelse i DM i SOSU DM.

 

Kontakt

Karen Therkildsen
3817 8297
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V