Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

AMU-uddannelser

Her finder du en liste over alle FEVUs AMU-uddannelser

Se også oversigten over nedlagte uddannelser og uddannelser på vej.

Du kan søge efter en titel eller dele af en titel i det øverste grønne felt. Søgeresultaterne vil komme som en liste under uddannelsens nummer og titel.

Du kan også sortere uddannelserne efter nummer eller titel. Klik på den lille pil ud for overskriften for at sortere.

Endvidere kan du sortere uddannelserne efter FKB, efter faggruppe eller efter emne.

Klik på trekanten ud for den sortering du ønsker og klik så på emne/FKB/faggruppe.

For at komme tilbage til den samlede liste, skal du klikke på det øverste felt (FKB/faggruppe/emne).

Hvis der er problemer med en prøve, kan du udfylde dette spørgeskema

Uddannelsens nummer

Title

49970

Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

49908

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

49895

Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien

49780

Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. Arbejde

49774

Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde

49655

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

49638

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens

49637

Palliativ omsorg for mennesker med demens

49567

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.

49489

Medvirken ved medicinadministration

49456

Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse

49241

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

48979

Professionalisering af faglige relationer

48729

Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

48726

Arbejdet med børn i udsatte positioner

48703

Deeskalerende kommunikation

48698

Unge i udsatte positioner

48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

48600

Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

48569

Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

48478

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

48431

Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde

48430

Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

48415

Voksenhandicap - aldring og demens

48390

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

48383

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent

48382

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring

48381

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning

48295

Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik

48256

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever

48217

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

48216

Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels

48215

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

48116

Arbejdet som omsorgsmedhjælper

48102

Farmakologi i psykiatrien

48101

Medicinadministration

48096

Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

48050

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

48049

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

47981

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

47969

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

47968

Injektion af medicin

47941

Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

47876

Pleje af den svært overvægtige borger

47749

Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet

47683

Opsporing og omsorg ved dysfagi

47671

Faglig skrivning

47670

Faglig læsning

47669

Grundlæggende faglig matematik

47668

Grundlæggende faglig regning

47632

Den personlige uddannelses- og jobplan

47266

Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

47261

Angst og depression hos ældre

47259

Borgere med misbrugsproblemer

47257

Arbejdet med totalkommunikation

46977

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

46835

Støtte ved kognitiv behandling

46491

Anvend informationer fra internettet til jobbrug

45989

Udarbejdelse af projektrapporter

45988

Projektorienteret arbejde

45987

Projektudvikling og gennemførelse

45818

Almen fødevarehygiejne

45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

45668

Assistenten i det tværgående samarbejde

45622

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

45602

Samarbejde med pårørende

45574

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45573

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45572

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45571

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

45569

Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau

45567

Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau

45565

Brug af pc på arbejdspladsen

45563

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

45545

Dansk som andetsprog for F/I, basis

45536

Faglig skrivning

45511

Faglig læsning

45369

Videndeling og læring for medarbejdere

45368

Værdibaserede arbejdspladser

45362

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

45347

Grundlæggende faglig matematik

45215

Grundlæggende faglig regning

45061

Forebyggelse og sundhedsfremme

44979

Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44978

Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44886

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

44863

Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug

44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

44855

Arbejdet som værkstedsassistent

44798

Teater og drama i pædagogisk arbejde

44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

44781

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

44627

Magt og omsorg

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44371

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

44342

Opsporing og forebyggelse af diabetes

44329

Kontaktperson i omsorg og sygepleje

44312

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

43766

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

43343

Praktik for F/I

42932

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.

42923

Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

42922

Akut nødhjælp til ældre og handicappede

42901

Støtte ved selvskadende adfærd

42834

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet

42730

Introduktion til førstehjælp på jobbet

42687

Udvikling og styring af aktiveringsprojekter

42665

Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

42663

Tegn til tale

42659

Interkulturel pædagogik

41687

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

41251

Opsporing af selvskadende adfærd

40962

Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

40961

Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

40938

Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien

40937

Seksualitet og handicappede

40935

Vejledning i forflytning

40934

Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

40805

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

40607

Personlig hjælper og ledsager

40606

Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

40600

Socialpædagogik og aktiverende metoder

40599

Arbejde med sindslidende med misbrug

40598

Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet

40597

Arbejdet med recovery i psykiatrien

40596

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

40534

Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)

40533

Introduktion til et brancheområde (F/I)

40392

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

40144

Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

40142

Dokumentation og evaluering af pæd.-sosuarbejde

40138

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

40137

Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

40128

Tværsektorielt arbejde med rehabilitering

40125

Rehabilitering som arbejdsform